Bai 3 Hoc tieng Anh voi phan mem Alphabet BlocksTin hoc3 -HKII

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

nhiÖt liÖt chµo ®ãn quý thÇy c« gi¸o ®· vÒ dù giê TIN HỌC GV: trÇn thÞ loan TRƯỜNG TIỂU HỌC s¬n ®ång huyÖn hoµi ®øc thµnh phè hµ néi

PowerPoint Presentation:

LẬT HÌNH ĐOÁN TÊN BÀI HỌC Bài 3 HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS Trò chơi 1 2 Phần mềm Tidy Up giúp các em làm công việc gì? Nêu cách thực hiện công việc khi chơi trò chơi Tidy Up?

PowerPoint Presentation:

1 Khởi động phần mềm : Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền BÀI 3: HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS Biểu tượng phần mềm Hãy nêu cách khởi động phần mềm Alphabet Blocks từ biểu tượng của nó? Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2010

PowerPoint Presentation:

Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2010 BÀI 3: HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS 2 Giới thiệu phần mềm - Hai bảng đen để chọn kiểu bài học - Người dẫn chương trình là chú khỉ và chú bé lò xo Quan sát tranh bên và nêu các hình ảnh có trong tranh? C©u hái th¶o luËn

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS 2 Giới thiệu phần mềm Bài học theo từng nhóm chữ cái Bài học toàn bộ chữ cái - Nháy chuột lên bảng đen nhỏ ở hai bên để thay đổi bài học - Nháy chuột lên chú khỉ hoặc chú bé lò xo để bắt đầu bài học Để thay đổi kiểu bài học em nháy chuột vào đâu? Để bắt đầu bài học em nháy chuột vào đâu? Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2010

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS 3 Bài học cả bảng chữ cái - Nghe người dẫn chương trình đọc cả bảng chữ cái ti ếng Anh - Nháy chuột lên người dẫn chương trình để nghe câu hỏi Trong bài học này, em sẽ được học nhận biết và phát âm các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh qua giọng nói của Chú Khỉ hay Chú Bé lò xo Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2010 và nháy chuột lên chữ cái để trả lời

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS 3 Bài học cả bảng chữ cái - Trả lời đúng phần mềm tặng phần thưởng - Nháy chuột lên người dẫn chương trình để nghe câu hỏi tiếp theo Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2010

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS 3 Bài học cả bảng chữ cái - Nháy chuột lên chữ cái đã chọn để nghe lại cách phát âm và một từ chứa nó. - Nháy chuột lên công tắc điện để kết thúc bài học Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2010

Thảo luận nhóm :

Thảo luận nhóm Câu hỏi : Hãy sắ p x ếp các câu sau để được trình tự đúng của bài học cả bảng chữ cái ? 1 . Nháy chuột chọn Chú Bé lò xo hoặc Chú Khỉ làm người dẫn chương trình. 2 . Nghe người dẫn chương trình đọc 1 lượt bảng chữ cái tiếng Anh. 3. Nháy chuột lên người dẫn chương trình để nghe câu hỏi tiếp theo. 4. Nháy chuột lên người dẫn chương trình để nghe câu hỏi và nháy chuột lên chữ cái tương ứng để trả lời. Đáp án: 1-2-4-3 Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2010 BÀI 3: HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS 3 Theo trình tự : - . Nháy chuột chọn Chú Bé lò xo hoặc Chú Khỉ làm người dẫn chương trình. - . Nghe người dẫn chương trình đọc 1 lượt cả bảng chữ cái tiếng Anh. - Nháy chuột lên người dẫn chương trình để nghe câu hỏi và nháy chuột lên chữ cái tương ứng để trả lời. - Nháy chuột lên người dẫn chương trình để nghe câu hỏi tiếp theo . Bài học cả bảng chữ cái Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2010

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS 4 Bài học từng nhóm chữ cái - Nháy chuột lên người dẫn chương trình để nghe câu hỏi Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2010 - Nháy chuột lên bảng hoặc hộp chữ để trả lời câu hỏi Chú ý : Để nghe lại câu hỏi, em hãy nháy chuột lên người dẫn chương trình

Câu hỏi::

Câu hỏi : Tr ình tự h ọc của bài học theo nhóm chữ cái sau là đúng hay sai? Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: 1 -Nháy chuột vào bảng đen treo trên tường để chọn kiểu bài học theo nhóm chữ cái và chọn Chú Khỉ hoặc Chú Bé lò xo làm người dẫn chương trình. 2 - Nháy chuột lên người dẫn chương trình để nghe câu hỏi 3 - Nháy chuột lên 1 bảng( nếu Chú Khỉ dẫn chương trình) hoặc lên 1 chữ cái( nếu Chú Bé lò xo dẫn chương trình) để trả lời. Tiếp tục bước 2 và 3 để nghe và trả lời các câu hỏi khác. A. Đúng B. Sai Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2010 BÀI 3: HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS Chúc mừng bạn !

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS 4 Bài học từng nhóm chữ cái Theo trình tự: -Nháy chuột vào bảng đen treo trên tường để chọn kiểu bài học theo nhóm chữ cái và chọn Chú Khỉ hoặc Chú Bé lò xo làm người dẫn chương trình. - Nháy chuột lên người dẫn chương trình để nghe câu hỏi - Nháy chuột lên 1 bảng( nếu Chú Khỉ dẫn chương trình) hoặc lên 1 chữ cái( nếu Chú Bé lò xo dẫn chương trình) để trả lời. Tiếp tục bước 2 và 3 để nghe và trả lời các câu hỏi khác . Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2010

PowerPoint Presentation:

BÀI 3: HỌC TIẾNG ANH VỚI PHẦN MỀM ALPHABET BLOCKS * Thoát khỏi phần mềm - Để thoát khỏi phần mềm em nháy chuột lên Stop - Em cũng có thể thoát bằng cách nhấn lên phím ESC trên bàn phím Thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2010

PowerPoint Presentation:

Trß ch¬i Rung chu«ng vµng

PowerPoint Presentation:

Câu 1 : Hãy nêu cách khởi động phần mềm Alphabet Blocks từ biểu tượng của nó? Đáp án : Nháy đúp chuột lên biểu tượng của phần mềm

PowerPoint Presentation:

Câu 2 : Em chọn kiểu bài học bằng cách: Nháy chuột lên chiếc bảng to có dòng chữ Alphabet Blocks. Nháy chuột vào một trong hai bảng nhỏ ở hai bên bảng lớn Nháy chuột vào người dẫn chương trình. Đáp án : B

PowerPoint Presentation:

Câu 3 : Với Bài học cả bảng chữ cái , để nghe các câu hỏi em thực hiện thao tác nào dưới đây? A. Nháy chuột lên các chữ cái. B. Nháy chuột lên người dẫn chương trình (Chú Khỉ hoặc Chú Bé lò xo). C.Nháy chuột lên chiếc bảng đen. Đáp án : B

PowerPoint Presentation:

Câu 4 : Với Bài học theo từng nhóm chữ cái , để trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình, em nháy chuột lên bảng hoặc hộp chứa chữ. Đúng B. Sai Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng Đáp án : A

PowerPoint Presentation:

Câu 5 : Em thoát khỏi phần mềm Alphabet Blocks bằng cách nào? A. Nháy chuột vào công tắc điện. B. Nháy chuột vào nút trên màn hình chính C. Nhấn phím F2 trên bàn phím Đáp án : B

DẶN DÒ:

DẶN DÒ Về nhà các con ôn lại bài học. Tiết sau thực hành bài học này trên phòng máy.

PowerPoint Presentation:

CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHOẺ! CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI!

authorStream Live Help