tro choi sticks- tin học lớp 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA CHUNG LỚP 1 MÔN TIN HỌC GV thực hiện : L ục Thị Duyên

PowerPoint Presentation:

Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011 Tin học BÀI 3: TRÒ CHƠI STICK kiÓm tra bµi cò Câu1 : - Em hãy quan sát và cho biết đâu là biểu tượng của trò chơi Dots? Câu 2 : - Hãy nêu cách khởi động trò chơi Dots? Và thực hiện chơi 1 lượt. 1 2 3

PowerPoint Presentation:

Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011 Tin học BÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS 1. Khởi động trò chơi - Nháy đúp chuột lên biểu tượng để khởi động trò chơi Em hãy nêu quy luật khởi động một chương trình hoặc một trò chơi ? SGK/ 37 - Màn hình trò chơi xuất hiện như sau:

PowerPoint Presentation:

Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011 Tin học BÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS 1. Khởi động trò chơi

PowerPoint Presentation:

Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011 Tin học BÀI 3: TRÒ CHƠI STICK S 2. Quy tắc trò chơi: - Các que (hay các đoạn thẳng) có các màu khác nhau xuất hiện trên màn hình với tốc độ nhanh dần. Que xuất hiện sau có thể đè lên que đã có. Khi đưa con trỏ chuột vào đúng que không bị đè thì con trỏ chuột sẽ chuyển từ hình mũi tên sang dấu cộng + Nếu em đưa được con chỏ chuột vào các que không bị que nào đè lên, khi đó con trỏ chuột từ hình mũi tên sẽ chuyển thành hình gì ?

PowerPoint Presentation:

Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011 Tin học BÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS 2. Quy tắc trò chơi: - Khi hết que, em sẽ được máy tính “ chúc mừng ” thành tích. - NhiÖm vô cña ng­êi ch¬i là nh¸y chuét nhanh vµ chÝnh x¸c ë que trªn cïng ®Ó lµm biÕn m ất hÕt que. + Để mất hết các que em phải thao tác như thế nào? + Khi hết que, trên màn hình trò chơi xuất hiện nội dung gì? + Muốn chơi tiếp lượt mới em thao tác như thế nào? - Muốn tiếp tục lượt chơi mới em chọn Yes + Nếu muốn thoát khỏi trò chơi em thao tác như thế nào? - Muốn tiếp tục lượt chơi mới em chọn No Thảo luận nhóm đôi

PowerPoint Presentation:

Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011 Tin học BÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS - Khi kết thúc lượt chơi, em chọn Yes để tiếp tục lượt chơi mới. Ngược lại, chọn No để thoát khởi trò chơi.

PowerPoint Presentation:

Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011 Tin học BÀI 3: TRÒ CHƠI STICK THỰC HÀNH Theo nhóm

PowerPoint Presentation:

Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011 Tin học BÀI 3: TRÒ CHƠI STICK S Câu 1 : Đâu là biểu tượng của trò chơi Stick? 1 2 3 2

PowerPoint Presentation:

Thứ hai ngày 01 tháng 11 năm 2011 Tin học BÀI 3: TRÒ CHƠI STICK S C©u 2 . Muèn khëi ®éng ®­îc trß ch¬i Stick A. Nh¸y chuét lªn biÓu t­îng cña trß ch¬i B. Nh¸y ®óp chuét lªn biÓu t­îng cña trß ch¬i C. Ê n phÝm Enter trªn bµn phÝm ® iÓm 10 B

PowerPoint Presentation:

Câu 3 : Ph¶i nh¸y chuét thÕ nµo ®Ó c¸c que biÕn mÊt trong thêi gian ng¾n nhÊt? Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011 Tin học BÀI 3: TRÒ CHƠI STICKS A. Nh¸y chuét nhanh B. Nh¸y chuét chËm C. Nh¸y b×nh th­êng A Điển 10

PowerPoint Presentation:

Chúc các em học tốt Tạm biệt

authorStream Live Help