Bai giang dien tu TRO CHOI DOTS- tin học lớp 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

MÔN TIN HỌC Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2011 QUYỂN 1

Kiểm tra bài cũ: : 

Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu cách khởi động trò chơi Blocks? Haõy neâu quy taéc chôi troø chôi blocks? Ñeå baét ñaàu löôït chôi môùi ta laøm gì?

Slide 3: 

BÀI 2 TRÒ CHƠI DOTS Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2008

Slide 4: 

1/ Khởi động trò chơi Nháy đúp chuột vào biểu tượng

2/ Quy tắc chơi : 

2/ Quy tắc chơi - Người chơi và máy tính thay phiên nhau tô đậm các đoạn thẳng nối 2 điểm màu đen cạnh nhau. - Để tô đậm đoạn thẳng nối 2 điểm ta nháy chuột trên đoạn đó.

Slide 6: 

Ai tô kín 1 ô vuông sẽ được tính 1 điểm và được tô thêm một lần nữa. Ô vuông do em tô kín được đánh dấu O, ô vuông do máy tính tô kín được đánh dấu X. Khi kết thúc lượt chơi, ở phía dưới sẽ nhấp nháy điểm của máy tính: My score và điểm của em:Your score.

Slide 8: 

-Để bắt đầu chời ta chọn Game rồi chọn New. Hoặc nhấn phím F2 từ bàn phím Để bắt đầu lượt chơi mới ta làm thế nào? Nháy chụôt, đánh dấu kiểm vào đây để máy chơi trước. Nháy chụôt, đánh dấu kiểm vào đây để em chơi trước.

Slide 9: 

Khi đã chơi giỏi, các em có thể chơi với lưới ô nhiều điểm hơn bằng cách nào? Ta nháy chuột lên mục Skill và chọn tiếp dòng chữ Board Size.

Slide 10: 

-Để thốt khỏi trò chơi ta nháy chuột lên nút ở góc trên bên phải màn hình trò chơi.

Slide 11: 

CHÀO CÁC EM

authorStream Live Help