bai 4 Chuot May Tinh, tin học lớp 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/tinhocquan10 bai 4 Chuot May Tinh, tin học lớp 1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng GIÁO VIÊN :LÊ THỊ MỸ DIỆP

Tin học:

Tin học Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi 1: Em hãy chỉ khu vực chính và khu vực phím mũi tên của bàn phím máy tính. Câu hỏi 2: Ở phần khu vực chính của bàn phím em hãy chỉ : + Hàng phím số. + Hàng phím cơ sở. + Hàng phím trên. + Hàng phím dưới . Hàng dưới cùng có một phím dài nhất gọi là phím gì ? Câu hỏi 3: Tìm hai phím có gai ở hàng phím cơ sở và cho biết hai phím này dùng để làm gì ?

PowerPoint Presentation:

Bài 4 Chuoät maùy tính Thứ Sáu ngày 21 tháng 10 năm 2011 Tin học Chuột máy tính NÚT TRÁI NÚT PHẢI Mặt trên chuột

Phân loại chuột:

Phân loại chuột Dưới chuột có ánh đèn điện gọi là chuột quang Quan sát 2 hình trên cho cô biết mặt dưới chuột có gì khác biệt? Dưới chuột có 1 viên bi gọi là chuột thường

PowerPoint Presentation:

Chuột máy tính Thứ 6 ngày 21 tháng 10 năm 2011 Tin học 1. Chuoät maùy tính 2. Söû duïng chuoät a) Caùch caàm chuoät Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón trỏ đặt vào nút trái của chuột , ngón giữa đặt vào nút phải của chuột. Ngón cái và các ngón còn lại cầm giữ hai bên chuột .

PowerPoint Presentation:

Chuột máy tính Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2006 Tin học 1. Chuoät maùy tính 2. Söû duïng chuoät a) Caùch caàm chuoät b) Con troû chuoät Trên màn hình, em thấy hình mũi tên . Mỗi khi em thay đổi vị trí của chuột thì hình mũi tên cũng di chuyển theo.Mũi tên đó chính là con trỏ chuột. Con trỏ chuột còn có những dạng khác như:

PowerPoint Presentation:

Chuột máy tính Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2006 Tin học 1. Chuoät maùy tính 2. Söû duïng chuoät a) Caùch caàm chuoät b) Con troû chuoät c) Các thao tác chuột Di chuyển chuột Nháy chuột Nháy đúp chuột Kéo thả chuột

PowerPoint Presentation:

 Di chuyển chuột:  Nháy chuột:  Nh¸y ®óp chuét:  Kéo thả chuột: Thay đổi vị trí của chuột trên mặt phẳng. Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay. Nháy chuột nhanh hai lần liên tiếp. Nhấn và giữa nút trái của chuột, di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần thiết thì thả ngón tay nhấn giữ chuột. c) Các thao tác sử dụng chuột:

Củng cố:

Củng cố Hãy chọn ghép mỗi cụm từ ở cột bên trái với cụm từ thích hợp ở cột bên phải đẻ được câu đúng nghĩa. Bieåu töôïng duøng ñeå goõ chöõ vaøo maùy tính. Chuoät maùy tính laø nhöõng hình veõ nhoû treân maøn hình neàn cuûa maùy tính . Maøn hình giuùp em ñieàu khieån maùy tính ñöôïc nhanh choùng vaø thuaän tieän hôn. Baøn phím cho bieát keát quaû hoaït ñoäng cuûa maùy tính .

PowerPoint Presentation:

Cõu 1: Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay gọi là A. Nháy chuột B. Nháy đúp chuột C. Di chuyển chuột D. Kéo thả chuột. Cõu 2: Khi thực hiện động tác kéo thả chuột ta phải nhấn và giữ A. Nút phải chuột B. Nút trái chuột C. Cả nút trái và nút phải chuột.

PowerPoint Presentation:

Cõu 3 : Khi xem phim hoạt hỡnh em nhận được thụng tin dạng……………và thụng tin dạng…… hình ảnh Âm thanh Màn hình Câu 4 : Kết quả máy tính hiện ra………….. Cõu 5 : Khi xem truyện tranh em nhận được thụng tin dạng……………và thụng tin dạng……………………….. Văn bản Hình ảnh Câu 6 Những hình vẽ nhỏ trên màn hình được gọi là ……………. Biểu tượng

authorStream Live Help