Hinh 12 B3 Khai niem ve the tich khoi da dien

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH TRƯỜNG T.H.P.T QUAN LẠN ****************** KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN GV : HOÀNG THÚC KHIÊM

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ: Thế nào là khối đa diện lồi? Các khối đa diện sau khối nào là khối đa diện lồi? Hình: (1) Hình: (2) Hình: (3) Các hình: (1), (2), là những khối đa diện lồi. Hình (3) không phải là khối đa diện lồi.

PowerPoint Presentation:

§3 KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN I. KHÁI NiỆM THỂ TÍCH KHỐI ĐA DiỆN Người ta chứng minh được rằng mỗi khối đa diện (H) có thể tích là một số dương V(H) thỏa mãn các tính chất sau đây: 1) Nếu (H) là khối lập phương có cạnh bằng 1 thì : V (H) =1 2) Nếu Hai khối đa diện (H 1 ) và (H 2 ) bằng nhau thì: V(H 1 ) = V(H 2 ) 3) Nếu khối đa diện (H) được phân chia thành hai khối đa diện (H1) và (H2) thì: V(H)=V(H1)+ V(H2)

PowerPoint Presentation:

V1 V2 V1 = V2 V1 V2 A B C D A’ B’ C’ D’ M N P Q M’ N’ P’ Q’ M N P Q A B C D V1 = V2 §3 KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN

PowerPoint Presentation:

V = V1 + V2 V1 V2 A B C D E F A B C D A’ B’ C’ D’ A B C D A’ B’ C’ D’ §3 KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN

PowerPoint Presentation:

1 1 1 Khối lập phương có cạnh bằng 1 được gọi là khối lập phương đơn vị.1 x 1 x 1 = 1 (Đơn vị thể tích) A B C D A’ B’ C’ D’ Số dương V(H) được gọi là thể tích của khối đa diện (H). Số đó cũng được gọi là thể tích của hình đa diện giới hạn khối đa diện (H). §3 KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN

PowerPoint Presentation:

Ví dụ : Tính thể tích khối hộp chữ nhật (H) có 3 kích thước là những số nguyên dương? 5 4 3 V(H)=? 5 4 3 V(H)=5.4.3=60 Vậy Cụng thức tớnh thể tớch khối hộp chữ nhật là gì? Ta có thể tích khối hộp chữ nhật là v ( H)=5.4.3=60

PowerPoint Presentation:

§3 KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN Định lý : Tính thể tích khối hộp chữ nhật bằng tích ba kích thước của nó. V=a.b.c Chú ý: Tớnh thể tớch khối hộp lập phương cú cạnh bằng a là: V=a3 Vậy khối lập phương cạnh bằng a có thể tích bằng bao nhiêu ?

PowerPoint Presentation:

§3 KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN II THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ: Ta có, thể tích khối hộp chữ nhật: V=a.b.c a b c Vậy thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h được tính thế nào?

PowerPoint Presentation:

Định lý : Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là: V=B.h Ví dụ : T ính thể tích khối lăng trụ đứng có đáy là tam gíác đều cạnh 3cm cạnh bên bằng 5cm. Diện tích đáy của khối lăng trụ bằng bao nhiêu? Giải: Th ể tích của khối lăng trụ là

PowerPoint Presentation:

III THỂ TÍCH KHỐI CHÓP Định lý : Thể tích khối chãp có diện tích đáy B và chiều cao h là: Ta cũng gọi thể tích của các khối đa diện, khối lăng trụ, khối chóp đã nói ở trên lần lượt là thể tích hình đa diện, hình lăng trụ, hình chóp xác định chúng . §3 KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN

PowerPoint Presentation:

Ví Dụ : Kim tự tháp Kê-ốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147m, cạnh đáy dài 230 m.Hãy tính thể tích của nó.

PowerPoint Presentation:

Giải Thể tớch của khối chúp là: Khối chóp Kê- ốp có diện tích đáy bằng bao nhiêu?

PowerPoint Presentation:

Bài tập về nhà : Bài 1,2,3,4(SGK) Củng cố: I. Khái niệm thể tích khối đa diện II Thể tích khối lăng trụ : III Thể tích khối Chóp : V=B.h

authorStream Live Help