T12 C1B5 T3 Khao sat ham so phan thuc huu ty

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1- Hàm số Thiết kế và thực hiện giáo án: Hoàng Thị Hoa Trường THPT Thị xã Nghĩa lộ

PowerPoint Presentation:

Các bước khảo sát vẽ đồ thị một hàm số Tìm tập xác định Khảo sát sự biến thiên a) Tìm các giới hạn => Các tiệm cận b) Bảng biến thiên: Tính y’, lập bảng biến thiên, Kết luận khoảng đồng biến, nghịch biến, tìm các cực trị 3) Vẽ đồ thị: - Vẽ các tiệm cận . - Xác định giao điểm của đồ thị với các trục toạ độ. -Xác định một số điểm khác của đồ thị. - Nhận xét

PowerPoint Presentation:

Đặc điểm chung của hàm số Tập xác định: D = R \ - d / c  Tiệm cận: Nếu ad-bc > 0 hàm số đồng biến trên (-;-d/c) và (d/c;+) Nếu ad-bc < 0 hàm số nghịch biến trên (-;-d/c) và(d/c;+)  Hµm sè kh«ng cã cùc trÞ Chiều biến thiên: =>Đồ thị luôn có 1 tiệm cận ngang là đt y=a/c => Đthị có 1 tiệm cận đứng là x=-d/c 1- Hàm số

PowerPoint Presentation:

VD1:Ksát hàm số: 1)Tập xác định: D = R \ 1 2) Sự biến thiên:  Hsè nghÞch biÕn trªn mçi kho¶ng (-  ; 1) vµ (1 ;)  Hàm số không có cực trị.  Giíi h¹n vµ tiÖm cËn Đthẳng x=1 là tiệm cận đứng Đthẳng y=2 là tiệm cận ngang  B¶ng biÕn thiªn: x y’ y - + 1 - - 2 + - 2 ? 2 ?

PowerPoint Presentation:

6 4 2 -2 -4 -5 5 × 1 -1 5 2 x y x=1 y=2 Cho x=0 => y=-1 =>đồ thị cắt trục Oy tại (0;-1). Cho y=0 => x= - ½ => đồ thị cắt trục Ox tại (-½;0) Một số điểm khác 3) §å thÞ Nhận xét: Đồ thị nhận điểm I(1;2) là tâm đối xứng

PowerPoint Presentation:

HĐ (Nhóm 1) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số: HĐ (Nhóm 2) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số

PowerPoint Presentation:

6 4 2 -2 -4 -5 5 y=1 x=1 > x y Đồ thị hàm số Nhận xét: Đồ thị nhận điểm I(1;1) là tâm đối xứng Một số điểm khác 1 2 3 3 -1 -1

PowerPoint Presentation:

8 6 4 2 -2 -5 5 x y -1 y=2 x=-2 Đồ thị hàm số Nhận xét: Đồ thị nhận điểm I(-2;2) là tâm đối xứng -2 -3 -4 5 Một số điểm khác

PowerPoint Presentation:

 Các dạng đồ thị hàm số: 6 4 2 -2 -4 -5 5 x y -b/a b/d 8 6 4 2 -2 -5 5 y b/d -b/a x

authorStream Live Help