Hình 11 Bài 2 Phép biến hình lớp 11

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP HÌNH HỌC LỚP 11 – NÂNG CAO CHƯƠNG I – BÀI 1 THỰC HIỆN : NGUYỄN HỒNG VÂN SOẠN XONG NGÀY 14 THÁNG 8 / 2008

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi1: Em hãy nhắc lại khái niệm hàm số Quy tắc f biến mỗi x IR được duy nhất yIR => f được gọi là một hàm số xác định trên tập số IR Mỗi điểm M duy nhất một điểm M’ Câu hỏi Tương tự x Tương tự y Kh.niệm hs Tương tự R mặt phẳng mặt phẳng Về trang chủ

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG I: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG BÀI 1: PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH Về trang chủ

PowerPoint Presentation:

TRANG CHỦ KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Phép biến hình 2.Các ví dụ 3.Kí hiệu và thuật ngữ MỞ ĐẦU VỀ PHÉP DỜI HINH PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH 1.Định nghĩa phép tịnh tiến 2 Các tính chất của phép tịnh tiến 4.Ứng dụng của phép tịnh tiến. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 5.Phép dời hình 3.Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến

PowerPoint Presentation:

MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH 1.Phép biến hình Phép biến hình ( trong mặt phẳng) là một quy tắc để với mỗi điểm M thuộc mặt phẳng, xác định được một điểm duy nhất M’ của mặt phẳng ấy.Điểm M’ Được gọi là ảnh của điểm M qua phép biến hình đó. Định nghĩa Ví dụ 1 Về trang chủ

PowerPoint Presentation:

Cho đường thẳng d.Với mỗi điểm M, ta xác định M’ là hình chiếu( vuông góc)của M trên d thì thì ta được một phép biến hình . 2.Các ví dụ MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH d M Phép biến hình này gọi là phép chiếu( vuông góc) lên đường thẳng d. Ví dụ 1 Điểm M và đường thẳng  M’ Lấy h.chiếu M’ của M trên d Tên của phép biến hình Ví dụ 2

PowerPoint Presentation:

2.Các ví dụ MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH Ví dụ 2 Cho véc tơ u với mỗi điểm M ta xác định điểm M’ theo quy tắc MM’ = u u Véc tơ  M Điểm M  M Điểm M’ Phép biến hình này gọi là phép tịnh tiến theovéc tơ u Tên phép biến hình Ví dụ 3

PowerPoint Presentation:

2.Các ví dụ MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH Ví dụ 3: Với mỗi điểm M, ta xác định điểm M’ trùng với điểm M thì ta cũng được một phép biến hình.Phép Biến hình đó gọi là phép đồng nhất. M M’ M M’ Kí hiệu và thuật ngữ

PowerPoint Presentation:

MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH 3.Kí hiệu và thuật ngữ Kí hiệu Viết: F: phép biến hình M’ là ảnh của điểm M qua F M’ = F(M) hoặc F(M) = M’ Thuật ngữ Ảnh của ( H ) Kí hiệu Phép biến hình F biến điểm M thành điểm M’ Nói Với mỗi hình H ta gọi hình H’ gồm các điểm M’= F(M), trong đó M  H là ảnh của hình H qua phép biến hình F. HĐ 1

PowerPoint Presentation:

d    Hãy vẽ một đường tròn và một đường thẳng d Rồi vẽ ảnh của đường tròn d qua phép chiếu lên d. Đường tròn và d  B’  A’ A   B M  M 1  M’  Đ. kính AB Ảnh của A Ảnh của B Ảnh của M AB Ảnh đ. tròn MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH Câu 2

PowerPoint Presentation:

   2)Hãy vẽ một véc tơ u và một tam giác ABC rồi lần lượt vẽ ảnh A’,B’,C’ của các đỉnh A,B,C qua phép tịnh tiến theo véc tơ u. Có nhận xét gì về hai tam giác ABC và A’B’C’. Véc tơ u u A B C  ABC A’ AA’ = u Ảnh của A C’ CC’ = u Ảnh của C B’ BB’ = u Ảnh của B  A’B’C’ Nhận xét: ABC = A’B’C’ Nhận xét về hai tam giác MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH Về trang chủ

PowerPoint Presentation:

PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH 1.Định nghĩa phép tịnh tiến Phép tịnh tiến theo véc tơ u là một phép biến hình biến điểm M thành điểm M’ sao cho MM’ = u Định nghĩa Nội dung đn Câu hỏi: Phép đồng nhất có phải là phép tịnh tiến không? Câu hỏi Trả lời: Phép đồng nhất là phép tịnh tiến theo véc tơ 0 Trả lời Về trang chủ Kí hiệu phép tịnh tiến theo véc tơ : T u u Kí hiệu ptt

PowerPoint Presentation:

PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH 2 Các tính chất của phép tịnh tiến 2.t/c    Giả sử phép tịnh tiến theo véc tơ u biến hai điểm M ,N Thành hai điểm M’,N’.Có nhạn xét gì về hai véc tơ MN và M’N’.So sánh độ dài các véc tơ đó. HD1 u M   M’ V.tơ tịnh tiến Điểm M Ảnh của M  N Điểm N Ảnh của N  N’ 2 véc tơ Nhận xét: MN = M’N’ N.Xét CM Về trang chủ

PowerPoint Presentation:

   Giả sử phép tịnh tiến theo véc tơ u biến hai điểm M ,N Thành hai điểm M’,N’.Có nhạn xét gì về hai véc tơ MN và M’N’.So sánh độ dài các véc tơ đó. u M   M’  N  N’ Chứng minh: MM’ = u NN’ = u => MM’= NN’ => MNN’M’ là hình bình hành => MN = M’N’ Về trang chủ

PowerPoint Presentation:

PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH 2 Các tính chất của phép tịnh tiến Định lý 1: Nếu phép tịnh tiến biến hai điểm M và N lần lượt thành hai Điểm M’ và N’ thì M’N’ = MN ND định lý Định lý 1. Chuyển định lý 2 Về trang chủ

PowerPoint Presentation:

PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH 2 Các tính chất của phép tịnh tiến Định lý 2: Định lý 2. Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng Hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự của ba điểm đó ND định lý 2 CM định lý 2 Hệ quả Phép tịnh tiến *) biến đường thẳng thành đường thẳng, *) biến tia thành tia, *) biến tam giác thành tam giác bằng nó, *) biến đường tròn thành đường tròn, *)biến góc thành góc bằng nó. Hệ quả M. họa hq

PowerPoint Presentation:

d d’ B A C A’ B’ C’ Biến đường thẳng d thành d’: Cách xác định ảnh : Biến tam giác thành tam giác : Cách xác định ảnh : R O R’ . . O (C) (C’) Biến đường tròn :? Cách xác định ảnh : Về hệ quả Hq1 Hq2 Hq3 Cách xđ 1 Cách xđ 2 Cách xđ 3 Khung

PowerPoint Presentation:

Hình vẽ Chứng minh định lý 2 A  B  C  A’  u B’  C’  Theo định lý 1: A’B’ = AB (1) B’C’ = BC (2) A’C’ = AC (3) Do B nằm giữa, và do (1),(2),(3) => AB + BC = AC  A’B’+B’C’ = A’C’ Vậy A’,B’,C’ thẳng hàng và B’ nằm giữa A’ và C’ Lý do Kết quả KL

PowerPoint Presentation:

   Hãy giải thích vì sao có biểu thức trên? PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH 3.Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến Hệ trục u = (a;b) M ( x;y) M’ ( x’; y’) Biết x O y u  M u  M’ Biết Biểu thức Xem CM x’ = x + a y’ = y + b Khi đó ta có:Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến theo véc tơ u Câu hỏi Ứng dụng

PowerPoint Presentation:

   u = (a;b) M ( x;y) M’ ( x’; y’) Biết MM’ = ( x’- x; y’- y) MM’ = u x’ – x = a y’ – y = b x’ = x + a y’ = y + b 

PowerPoint Presentation:

PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH 4.Ứng dụng của phép tịnh tiến. Bài toán 1: Cho hai điểm B,C cố định trên đường tròn (O;R) và một Điểm A thay đổi trên đường tròn đó.Chứng minh rằng trực tâm tam giác ABC nằm trên một đường tròn cố định. MH GSP O HV 1 Xem chứng minh

PowerPoint Presentation:

Chứng minh: *)BC là đường kính thì H  A => H đường tròn tâm O *)BC không là đường kính thì H  A=> BB’ là đường kính => AH = B’C(*) Vì A,B’,C cố định => B’C xác định Do có (*) => H là ảnh của A qua phép tình tiến theo B’C A  (O,R) cho trước nên H  ( O’,R) là ảnh của (O,R) qua phép tịnh tiến theo véc tơ B’C Bài toán 1: => AHCB’ là hình bình hành BC là đk GS P** BB’ là đk AHCB’ là hbh Vtơ tt H là ảnh của A Quỹ tích H

PowerPoint Presentation:

PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH 4.Ứng dụng của phép tịnh tiến. Bài toán 2: Hai thôn nằm ở hai vị trí A và B cách nhau một một con sông ( xem rằng hai bờ sông là hai đường thẳng song song ) .Người ta dự định xây một chiếc cầu MN bắc qua sông ( cố nhiên cầu phải vuong góc với bờ sông) và Làm hai đoạn đường thẳng từ A đến m và từ b đến N.Hãy xác định vị trí chiêc cầu MN sao cho AM + BN ngắn nhất. Hình vẽ

PowerPoint Presentation:

 A   B M   N                               “Cái cầu MN có độ dài xác định” cho nên có thể xem như hai bờ sông trùng nhau. Xét phép tịnh tiến véc tơ MN ? Trùng bờ Lời giải

PowerPoint Presentation:

 B A  AM = A’N AM + BN = A’N + BN AM + BN nhỏ nhất  A’N + BN nhỏ nhất  A’, N, B thẳng hàng  N A’  A  Cầu thực sự A’N A’B Sông hẹp Tịnh tiến A Thay AM N mới A’,N,B M  Giới thiệu

PowerPoint Presentation:

A B C A’ B’ C’ O Nhận xét: Phép đối xứng trục và phép đối xứng tâm cũng không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm MH phép đ/x trục MH phép đ/x tâm Nhận xét

PowerPoint Presentation:

PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH 5. Phép dời hình Định nghĩa Phép dời hình là phép biến hình không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kì. Định lý: Phép dời hình biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự giữa ba điểm đó, biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính, biến góc thành góc bằng nó ĐN ĐL HƯỚNG DẪN HỌC BÀI

PowerPoint Presentation:

1.Phép biến hình 2.Các ví dụ 3.Kí hiệu và thuật ngữ MỞ ĐẦU VỀ PHÉP DỜI HINH PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH 1.Định nghĩa phép tịnh tiến 2 Các tính chất của phép tịnh tiến 4.Ứng dụng của phép tịnh tiến. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 5.Phép dời hình 3.Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến I 1 3 2 II 1 2 3 4 5 Bài tập về nhà:T 1 : 1 đến 4 / 9 BTVN KẾT THÚC

PowerPoint Presentation:

CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHỎE CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT Về trang chủ

authorStream Live Help