bai giang_gia tri luong giac cua 1 goc bat ki tu 0 den 180

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Tích vô hướng và ứng dụng:

Tích vô hướng và ứng dụng §1 . GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0 0 ĐẾN 180 0 Chương 2: HÌNH HỌC 10 x y O 1 1 -1

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 00 ĐẾN 1800:

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0 0 ĐẾN 180 0 Kiến thức đã học * Cho Δ.ABC vuông tại A , có = α (0 0 < α < 9 0 0 ). sin  = cos = tan = cot = C B A α (huyền) (kề) (đối) Nhắc lại các tỉ số lượng giác của góc α ?

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 00 ĐẾN 1800:

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0 0 ĐẾN 180 0 Bài toán: * Trong mp Oxy, cho: - Nửa đường tròn đơn vị (C) ( tâm O, bán kính r=1 ) phía trên trục hoành. - Góc nhọn α Hãy chứng tỏ: sin α = y 0 , cos α = x 0 x y O 1 1 -1 M(x 0 ;y 0 ) x 0 H K y 0 Hướng dẫn: * sin α = = * cos α = = Mở rộng: ta có định nghĩa:  xác định duy nhất M(x 0 ;y 0 )( C ):

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 00 ĐẾN 1800:

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0 0 ĐẾN 180 0 Định nghĩa Với mỗi góc α ( 180 0 ) ta xác định một điểm M( x 0 ;y 0 ) trên nửa đ ường tròn đơn vị sao cho , khi đó: sin của góc α là y 0 , kí hiệu: sin α = y 0 côsin của góc α là x 0 , kí hiệu: cos α = x 0 tang của góc α là (x 0 ), kí hiệu: tan α = côtang của góc α là (y 0 ), kí hiệu: cot α = M x 0 y 0 1 1 -1 x y O 1. * Các số sin α , cos α , tan α , cot α : được gọi là các giá trị lượng giác của góc α * Chú ý:

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 00 ĐẾN 1800:

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0 0 ĐẾN 180 0 M x 0 y 0 1 1 -1 x y O * Chú ý: 2. * tan α xác định khi 90 0 * cot α xác định khi 0 0 và 180 0 0 0 90 0 90 0 180 0 sin + + c + t + c + + + + + + 1. Dấu của các giá trị lượng giác

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 00 ĐẾN 1800:

x y O 1 1 -1 §1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0 0 ĐẾN 180 0 Tính chất Cho , MN//Ox, sin( 1 ) = sin cos( 1 ) = cos tan( 1 ) = tan cot( 1 ) = cot -x 0 N M y 0 x 0 2 . 1 Ví dụ: Tính: cos 120 0 = cos( 1 ) = cos = ? khi đó:

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 00 ĐẾN 1800:

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0 0 ĐẾN 180 0 Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt x y O 1 1 -1 3 0 0 30 0 45 0 60 0 90 0 180 0 sin 0 1 0 c 1 0 -1 t 0 1 || 0 c || 1 0 || 0 0 30 0 45 0 60 0 90 0 180 0 0 1 0 1 0 -1 0 1 || 0 || 1 0 || Bảng giá trị

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 00 ĐẾN 1800:

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0 0 ĐẾN 180 0 Ví dụ: 1. Tính: tan 150 0 = tan = 2. Cho cân, có = . Tính các giá trị lượng giác của góc A. tan 150 0 = tan( 1 ) Ta có: Ta có Vậy cotA= A B C

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 00 ĐẾN 1800:

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0 0 ĐẾN 180 0 Bài tập về nhà: 1  5 Tr.40 3. Cho . Tính và Vì nên , Ta có:

authorStream Live Help