T10 C5B2 gia tri luong giac cua mot cung Tiet 1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

Bài 2: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG:

Bài 2: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG I. Giá trị lượng giác của cung  1. Định nghĩa: Trên đường tròn lượng giác cho cung AM có: x O B’ A B M A’ H K  y

PowerPoint Presentation:

Khi đó: Các giá trị sin , cos, tan, cot được gọi là các giá trị lượng giác của cung. Oy- trục sin ; Ox - trục cosin x O B’ A B M A’ H K  y

PowerPoint Presentation:

2. Các tính chất a) Sin  và cos  xác định với mọi   R và Đảo lại với mọi m  R mà đều tồn tại số  và  sao cho:

PowerPoint Presentation:

b) Với mọi số nguyên k ta có:

PowerPoint Presentation:

c) Tan  xác định khi và chỉ khi: cot  xác định khi và chỉ khi:

PowerPoint Presentation:

3. Dấu của các giá trị lượng giác của cung  x O B’ A B A’ y I IV III II

PowerPoint Presentation:

Giá trị lượng giác Phần tư I II III IV + - + + + + - - - + - + - - - + 4. Giá trị lượng giác của một số cung đặc biệt

PowerPoint Presentation:

II. Hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một cung và áp dụng 1. Hệ thức lượng giác cơ bản

PowerPoint Presentation:

2. Áp dụng Ví dụ: Cho . Tính: Giải Áp dụng hệ thức:

PowerPoint Presentation:

III. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt 1. Cung đối nhau:  và - x O B’ A B A’ y H M  - M’

PowerPoint Presentation:

2. Cung bù nhau:  và  -  x O B’ A B A’ y M   -  M’ K

PowerPoint Presentation:

3. Cung hơn kém  :  và  +  x O B’ A B A’ y H’   +  M’ M H

PowerPoint Presentation:

4. Cung phụ nhau:  và x O B’ A B A’ y M M’ K’ K H’ H 

authorStream Live Help