T10 C5 B1 Goc va cung luong giac lop 10

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/toanhocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chương IV CUNG VÀ GOC LƯỢNG GIÁC CÔNG THƯC LƯỢNG GIÁC

PowerPoint Presentation:

I.KHÁI NIỆM CUNG & GOC LƯỢNG GIÁC 1.Đường tròn định hướng và cung lượng giác: A t’ t B O 1 2 -1 -2 A B 1 2 t -1 -2 t’ O Mỗi điểm trên trục tt’ sẽ ứng với 1 điểm trên đ tròn (O).Nếu lấy A làm gốc thì: Theo chiều lên trên là dương(+) Theo chiều xuống là âm(-) BÀI 1 CUNG VÀ GOC LƯỢNG GIÁC Cho tt’ là trục số.Coá định trục số với đ tròn tại A,cuốn 2 đầu trục tt’ quanh (O) ta được điều gì???

PowerPoint Presentation:

I.KHÁI NIỆM CUNG & GOC LƯỢNG GIÁC 1.Đường tròn định hướng và cung lượng giác: a)Đường tròn định hướng: là đ tròn trên đó ta chọn một chiều chuyển động gọi là chiều dương,chiều ngược lại là chiều âm Quy ước: Chiều (+):ngược chiều kim đồng hồ Chiều (-):cùng chiều kim đồng hồ BÀI 1 CUNG VÀ GOC LƯỢNG GIÁC A + - o

b)Cung lượng giác::

b)Cung lượng giác: Có bao nhiêu cung có điểm đầu là A và điểm cuối là B??? =>Có vô số cung có điểm đầu là A và điểm cuối là B. -Với 2 điểm A,B trên đ tròn định hướng ta có vô số cung lượng giác có điểm đầu là A và điểm cuối là B.K/h AB +Chú ý :AB:là cung hình học AB là cung lượng giác có điểm đầu là A ,điểm cuối là B

2.Góc lượng giác:

2.Góc lượng giác Trên đ tròn định hướng cho CD .Cho M chuyển động từ C tới D Ta nói OM tạo ra một góc lượng giác có tia đầu OC tia cuối OD.K/h:(OC,OC) C D M O 3.Đường tròn lượng giác Trong mp Oxy cho đ tròn định hướng tâm O bk R=1. Đường tròn cắt các trục toạ độ tại: A(1;0) ; A’(-1;0) ; B(0;1) ; B’(0;-1). Chọn A làm gốc thì đ tròn này đgl đ tròn lượng giác gốc A O x y A(1;0) A’(-1;0) B(0;1) B’(0;-1) +

II.SỐ ĐO CỦA CUNG VÀ GOC LƯỢNG GIÁC:

Ñoä Radian II.SỐ ĐO CỦA CUNG VÀ GOC LƯỢNG GIÁC 1.Độ và radian: a.Đơn vị radian: Cung có độ dài bằng bk R đgl cung có số đo 1 rad. b.Quan hệ giữa độ và radian: Bảng chuyển đổi thông dụng Chú ý : khi đơn vị là rad ta thường không viết rad VD: ta viết Nhận xét: Đối với đ tròn độ dài của nó gấp lần bk R .

PowerPoint Presentation:

VD1:Đổi các góc sau ra radian: a)180 c) -250 b)570 30’ d) -125045’ Giải b) c) a) d)

PowerPoint Presentation:

VD1:Đổi các góc sau ra ridian: a)180 c) -250 b)570 30’ d) -125045’ Giải VD2:Đổi các số đo sau ra độ phút giây d) a) b) c) a) c) b) d)

c.Độ dài của cung tròn::

c.Độ dài của cung tròn: Chu vi đ tròn: Hãy nêu công thức tính chu vi đ tròn??? Trên đtròn bk R cung có số đo rad có độ dài : VD3:Cho đtròn có bán kính R=20cm Hãy tính độ dài cung có số đo: Giải Nhận xét: để tính độ dài cung ta lấy số đo cung theo rad nhân bk R

2.Số đo của một cung lượng giác:

2.Số đo của một cung lượng giác Quan sát hình vẽ và nêu nhận xét.Với điểm đầu là A ,điểm cuối là B có bao nhiêu cung???và các cung này như thế nào??? Có vô số cung các cung hơn kém nhau K.2pi Số đo của cung lượng giác AM là một số thực âm hay dương.K/h số đo cung AM: sđ AM Số đo của 1 cung tính theo rad Sđ AM= +Nếu:A trùng M Sđ AM= Tính theo độ: Sđ AM= Số đo của 1 cung tính theo độ

3.Số đo của 1 góc lượng giác::

3.Số đo của 1 góc lượng giác: Số đo của góc lượng giác (OA,OC) là số đo cung lượng giác AC tương ứng Sđ(OA,OC)=sñAC O A C 4.Biểu diễn cung lượng giác trên vòng tròn lượng giác: Trên đtròn lg nếu chọn A(1;0) làm gốc ta có thể biểu diễn các cung lg trên vòng tròn Vì cung và ta biểu diễn cung có điểm đầu và cuối trùng nhau nên để biểu diễn cung x y A(1;0) A’(-1;0) B(0;1) B’(0;-1) +

PowerPoint Presentation:

4.Biểu diễn cung lượng giác trên vòng tròn lượng giác: Trên đtròn lg nếu chọn A(1;0) làm gốc ta có thể biểu diễn các cung lg trên vòng tròn VD4:Hãy biểu diễn các cung có Số đo a) b) Giải Vì cung và ta biểu diễn cung Có điểm đầu và cuối trùng nhau nên để biểu diễn cung Chọn A làm gốc, điểm cuối của cung là M nằm giữa cung nhỏ AB Chọn A làm gốc, điểm cuối của cung là N nằm giữa cung nhỏ AB’ M x y A(1;0) A’(-1;0) B(0;1) B’(0;-1) N +

PowerPoint Presentation:

Vậy qua bài này chúng ta cần nắm điều gì??? I.LÝ THUYẾT 1.Đường tròn ,cung lượng giác,góc lượng giác 2.Cách đổi từ độ qua rad và rad qua độ 2.Ưng với 2 điểm trên đường tròn lg có vô số cung 3.Biểu diễn góc trên vòng tròn lg II.BÀI TẬP 1.Tính độ dài cung tròn ---The End---

authorStream Live Help