HH12 T58 Lt ve sat va hop chat

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

Trường THPT Hoàng Văn Thụ - Hà Nội:

Trường THPT Hoàng Văn Thụ - Hà Nội Tiết 67 Luyện tập: Sắt và hợp chất của sắt Lớp 12A 2 Giáo viên: Trần Thị Trâm

A - Sắt:

A - Sắt M 0 nhường e Phi kim Oxi → oxit Pk khác → mu ối H + H 2 O HCl, H 2 SO 4 loãng N +5 , S +6 (HNO 3 , H 2 SO 4 ở đk thích hợp) Cation kim loại Muối Oxit kim loại Tính chất hoá học chung của kim loại

PowerPoint Presentation:

Tính chất hoá học của sắt Fe 0 nhường e Phi kim H + N +5 , S +6 (HNO 3 , H 2 SO 4 ở đk thích hợp) → Fe +3 Cation kim loại trong muối → Fe +2 Cl 2 → Fe +3 O 2 → Fe +2 , Fe +3 S → Fe +2 H 2 O → FeO, Fe 3 O 4 HCl, H 2 SO 4 loãng → Fe +2

PowerPoint Presentation:

CÂU HỎI Nhóm 1 Tác nhân oxi hoá có ảnh hưởng như thế nào tới số oxi hoá của sắt trong hợp chất tạo thành? Nhóm 2 Sản phẩm của sắt khi tác dụng với H 2 O ở đk thích hợp có gì khác so với sản phẩm của natri, canxi, nhôm? Nhóm 3 Hiệu thế điện cực chuẩn của hai cặp Oxi hoá/ khử có ảnh hưởng như thế nào tới khả năng phản ứng giữa chúng? Lấy VD cho 3 cặp: Fe 2+ /Fe 0 ,Fe 3+ /Fe 2+ , Ag + / Ag 0

Kết luận :

Kết luận Chất oxi hoá mạnh ( Cl 2 , O 2 , HNO 3 , H 2 SO 4 ở đk thích hợp) có thể đưa Fe 0 lên Fe +3 . Chất oxi hoá trung bình (H + , S) th ường đưa Fe 0 lên Fe +2 . - Sản phẩm phản ứng giữa Fe với H 2 O là oxit và phụ thuộc vào nhiệt độ. - Hiệu thế cực chuẩn của hai cặp oxi hoá / khử càng lớn, phản ứng giữa chúng càng dễ xảy ra.

B- Hợp chất của sắt:

B- Hợp chất của sắt oxit hiđroxit muối Fe 2 O 3 FeO Fe(II) Fe(III) Fe 3 O 4 Fe(OH) 2 Fe(OH) 3

Phương pháp dự đoán tính chất của một hợp chất:

Phương pháp dự đoán tính chất của một hợp chất Công thức Số oxi hoá của các nguyên tố Tính oxi hoá Tính khử Thành phần loại chất khả năng phản ứng Tính chất

Bài tập áp dụng:

Bài tập áp dụng Bài 1. Cho các cặp oxi hoá khử theo thứ tự tăng dần thế cực chuẩn: Mg 2+ / Mg 0 ; Fe 2+ /Fe 0 ; Cu 2+ /Cu 0 ; Fe 3+ /Fe 2+ ; Ag + /Ag 0 . S ắt v à h ợp ch ất c ủa s ắt c ó th ể tham gia nh ững ph ản ứng n ào ? Vi ết ph ươ ng tr ình ho á h ọc c ủa c ác ph ản ứng đó .

PowerPoint Presentation:

Bài 2. Hãy tính số mol HNO 3 t ối thiểu có thể hoà tan hết 8,4 gam sắt, giả sử phản ứng chỉ thoát ra khí NO duy nhất.

PowerPoint Presentation:

Bài 3 . FeO có thể phản ứng với những chất nào trong các chất sau: Mg, Cu, HCl, HNO 3 loãng, NaOH. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng đó và xác định vai trò của FeO trong từng phản ứng.

PowerPoint Presentation:

Cảm ơn các thầy cô tới dự giờ!

authorStream Live Help