HH12 Tiet 50 Thuc hanh klkklktnhom

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tiết 50: Thực hành

Slide 2: 

Tính chất của natri, magiê, nhôm và hợp chất của chúng I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về tính chất hoá học đặc trưng của Na, Mg, Al và hợp chất quan trọng của chúng Biết tiến hành một số thí nghiệm đơn giản của Na, Mg, Al …… 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng thí nghiệm thực hành: làm việc với hoá chất, với dụng cụ thí nghiệm, với lượng nhỏ hoá chất. Kĩ năng quan sát hiện tượng, vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng, đưa ra kết luận từ các hiện tượng quan sát được. 3. Thái độ: Bảo vệ môi trường, bảo vệ các đồ vật bằng Al Tiết 50: Thực hành

Slide 3: 

II. Yêu cầu: 1. Thực hiện đúng nội quy phòng thớ nghiệm 2. Thực hiện các thí nghiệm theo đúng hướng dẫn của giáo viên. III. Nội dung thí nghiệm: 1. Thí nghiệm 1: So sánh khả năng phản ứng của Na, Mg, Al với nước. 2. Thí nghiệm 2: Nhôm tác dụng với dung dịch kiềm: 3. Thí nghiệm 3: Tính chất lưỡng tính của Al(OH)3.

Slide 4: 

1. Thí nghiệm 1: + Rót nước vào 3 ống nghiệm: - ống 1: 3/4 ống - ống 2 và 3: 5 ml + Nhỏ vào mỗi ống 5 giọt phenolphtalein + Cho kim loại vào: ống 1: 1 mẩu Na ( bằng hạt gạo) ống 2: 1 băng Mg ống 3: 1 mẩu Al đã đánh sạch bề mặt. + Đun nóng ống 2 và 3 So sánh khả năng phản ứng của Na, Mg, Al với nước Khi chưa đun: + ống 1: Khí thoát ra mạnh, dd thu được có màu hồng. + ống 2 và 3: Không có hiện tượng Khi đun: ống 2: dd thu được có màu hồng nhạt ống 3: không có hiện tượng ống 1: Xảy ra phản ứng Khí thoát ra là H2, dung dịch thu được là dung dịch kiềm nên phenolphtalein chuyển màu hồng - ống 2+ 3: Không có hiện tượng do Mg phản ứng chậm với H2O, còn Al có lớp bảo vệ Al(OH)3 - ống 2: Mg tác dụng với nước nhanh hơn tạo ra dd bazơ yếu nên dd có màu hồng nhạt ống 3: Lớp bảo vệ Al(OH)3 ngăn không cho Al tác dụng với nước Khả năng phản ứng với nước: Na>Mg>Al Na + H2O NaOH + H2

Slide 5: 

2. Thí nghiệm 2: Nhôm tác dụng với dung dịch kiềm: + Nhỏ vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaOH + Bỏ vào ống nghiệm 1 mẩu Al - Có bọt khí thoát ra. Khi cho Al vào dd NaOH thì lớp Al2O3 trên bề mặt Al bị hoà tan Al mất lớp bảo vệ Al2O3 tác dụng với nước Al(OH)3 sinh ra lại tan trong dd kiềm: và (2) xảy ra xen kẽ nhau đến khi Al tan hoàn toàn Al tan trong dd kiềm Al + H2O Al(OH)3 + Al2O3 + NaOH NaAlO2 + Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + H2O (2) 2 6 2 3 2 H2O 2 2 H2 (1)

Slide 6: 

3. Thí nghiệm 3: + Đ. chế Al(OH)3 Nhỏ 3ml dd AlCl3 vào 2 ống nghiệm đ được đánh số 1 và 2) + Nhỏ dung dịch NH3 dư vào 2 ống + Nhỏ dd HCl loãng vào ống 1 và dd NaOH vào ống 2 + tiếp tục nhỏ từ từ dd HCl vào ống 2 Nhỏ NH3 vào cả 2 ống đều xuất hiện kết tủa trắng + Kết tủa trắng tan + kết tủa trắng xuất hiện rồi lại tan + Kết tủa tráng là Al(OH)3 tạo thành do phản ứng: + Kết tủa tan do Al(OH)3 phản ứng với axit và kiềm tạo ra muối tan: + Kết tủa trắng là Al(OH)3 sau đó tan trong axit dư: Al(OH)3 là đ lưỡng tính AlCl3+ NH3+ H2O Al(OH)3 + HCl Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + HCl + H2O Al(OH)3 + NH4Cl 3 3 3 AlCl3 + NaAlO2 + H2O H2O 2 3 3 Al(OH)3 + NaHCO3 Tính chất lưỡng tính của Al(OH)3.

Slide 7: 

Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra và giải thích hiện tượng khi thực hiện các thí nghiệm sau: 1. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 hoặc dung dịch NaOH vào dung dịch muối Al3+( AlCl3, Al(NO3)3,….) 2. Nhỏ từ từ dung dịch HCl loãng( H2SO4…) vào dung dịch muối NaAlO2 3. Dẫn từ từ CO2 vào dung dịch muối NaAlO2 Bài tập:

authorStream Live Help