HH12 Tiet 21, 22 Luyen tap POLIME Va vat lieu POLIME

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT : 

TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT GIÁO ÁN 12 (BAN TỰ NHIÊN) Tiết 30: Luyện tập Polime và vật liệu Polime

Slide 2: 

Nhựa PE Nhựa PVC

Slide 3: 

Nhựa ppf thuỷ tinh hữu cơ

Slide 4: 

Làng lụa Vạn Phúc MAI CHÂU - LÀNG LỤA VẠN PHÚC Tơ thiên nhiên

Slide 5: 

phi bóng hay lụa nhân tạo. sợi tổng hợp, sợi tơ nhân tạo ... Tơ nhân tạo

Slide 6: 

Cao su thiên nhiên

Slide 7: 

Một số sản phẩm làm từ cao su

Slide 8: 

Keo vá xăm

Slide 9: 

keo dán epoxi... EPOXY Keo dán s¾t, thuû tinh, polime….

Slide 10: 

- Mạch không phân nhánh : amilozơ … - Mạch phân nhánh : amilopectin, glicozen … - Mạch mạng không gian : cao su lưu hóa …

Slide 11: 

A. CH2 =CH Cl B. NH2-[CH2]6-COOH C. CF2=CF2 D. NH2-[CH2]6-NH2 HOOC-[CH2]4-COOH E. CH2=C-CH=CH2 CH3 G. CF2 Câu hỏi:Chọn các monome tương ứng ở cột B được dùng để điều chế các polime ở cột A Cột A Cột B 1. -CH2-CH-CH2-CH- Cl Cl 2. -CF2-CF2-CF2-CF2- 3. -(-CH2-C=CH-CH2-)-n CH3 4. -(-NH-[CH 2] 6-CO-)-n 5. -(-NH-[CH 2] 6-NH-CO-[CH2] 4-CO-)-n 1-A 2-C 3-E 4-B 5-D Đáp án

Slide 12: 

Trường THPT Cao Bá Quát GV: Trương Thị Hoàng Lam

BàI 15 : 

BàI 15 LUYệN TậP POLIME Và VậT LIệU POLIME

Slide 14: 

Trong chương này Cần phải nắm được các kiến thức trọng tâm gì ?

I-Kiến thức cần nhớ : 

I-Kiến thức cần nhớ 1-Khái niệm Thế nào là polime ? -Polime lµ c¸c hîp chÊt cã M rÊt lín do nhiÒu ®¬n vÞ c¬ së (gäi lµ m¾t xÝch) liªn kÕt víi nhau t¹o nªn. Luyện tập polime và vật liệu polime

Slide 16: 

2-Cấu tạo mạch polime Polime cã ba kiĨu cÊu t¹o -Mạch không nhánh . Polime có các kiểu cấu tạo nào ? -M¹ch cã nh¸nh . -M¹ch m¹ng kh«ng gian.

Slide 17: 

3-Khái niệm về các vật liệu polime Vật liệu polime gồm các loại nào ?

Vật liệu polime gồm có : : 

Vật liệu polime gồm có : Tơ Chất dẻo Cao su Keo dántổng hợp

Slide 19: 

4-So sánh hai loại phản ứng điều chế polime Để điều chế polime có các loại phản ứng nào Mục so sánh Định nghĩa Qúa trình Sản phẩm Điều kiện của monome Là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau (monome)thành phân tử lớn Là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng ra các phân tử nhỏ khác (như H2O…) n Monome Polime n Monome Polime+các phân tử nhỏ khác Polime trùng hợp Polime trùng ngưng Có liên kết đôi hoặc vòng kém bền Có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng

Slide 20: 

.Câu hỏi 1 II-BÀI TẬP 1-Bài tập trắc nghiệm .Câu hỏi 2

Slide 21: 

2-Bài tập tự luận: a- Viết các phương trình hoá học của PƯ điều chế các chất theo sơ đồ sau: a1-Stiren polistiren a2- NH2-(CH2)6-COOH Nilon-7 b-Để điều chế 1tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome biết các đ có h=90% Bài 1: Hoàn thành dãy (ghi rõ điều kiện PƯ nếu có) CH4 C2H2 C2H3Cl Nhựa PVC C4H4 C4H6 Cao su Buna 1 3 4 5 6 Bài 2 2

Câu 1 : 

Câu 1 Cho CTCT một đoạn mạch của polipropen (polime X) như sau: CH3 CH3 | | …-CH2CHCHCH2CH2CHCH2CH-… | | . CH3 CH3 Polime X có cấu tạo a/ tuần hoàn b/ không điều hòa c/ điều hòa d/ vô định hình

Câu 2 : 

Câu 2 Cao su buna có thể điều chế được từ a/ Khí thiên nhiên b/ đá vôi và than đá c/ Etanol, khí thiên nhiên, đá vôi và than đá d/ Etanol

authorStream Live Help