Vl11 T41 TU TRUONG CUA DONG DIEN CHAY TRONG CAC DAY DAN COHINH DANG DA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

chào mừng các thầy cô giáo đến với hội giảng cụm TRƯỜNG THPT NAM SÁCH

PowerPoint Presentation:

kiểm tra bài cũ - Nêu đặc điểm của vectơ cảm ứng từ ( Phương , chiều )? - Hãy biểu diễn vectơ cảm ứng từ tại điểm A trên đường sức từ trong hình vẽ dưới đây ? A TRả LờI - Vectơ cảm ứng từ có: + Phương: tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đang xét (trùng trục của nam châm thử nằm cân bằng tại điểm đó ) + Chiều: Cùng chiều với đường sức từ ( từ cực Nam sang cực Bắc của nam châm thử nằm cân bằng tại điểm đó ) Câu hỏi Dòng điện là nguyên nhân gây ra từ trường trong không gian xung quang nó. Đối với một dòng điện chạy trong một dây dẫn có hình dạng nhất định vectơ cảm ứng tại một điểm (M) cho trước phụ thuộc vào những yếu tố nào? + Tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây ra từ trường; + Phụ thuộc vào dạng hình học của dây; + Phụ thuộc vào vị trí điểm (M); + Phụ thuộc vào môi trường xung quanh N S

PowerPoint Presentation:

Sở gd & đt HảI DƯƠNG trường THPT nam sách Tiết 40 – Bài 21 : Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt Người thực hiện: Vũ Thị Hồng Giáo viên trường THPT Nam Sách II

PowerPoint Presentation:

1. Dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài 3. Dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt 2. Dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn

PowerPoint Presentation:

Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt 1. từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài a) Nhận xét Quy tắc nắm bàn tay phải I

PowerPoint Presentation:

I M A B . O r b) Véctơ cảm ứng từ Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

PowerPoint Presentation:

2. từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn a. Nhận xét Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt Hình dạng và chiều của đường sức từ của dòng điện tròn I I Mặt Nam Mặt Bắc 0 . 0 . 0 .

PowerPoint Presentation:

b) Véctơ cảm ứng từ tại tâm (O) của vòng dây tròn I O R B Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

PowerPoint Presentation:

3. từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ a) Nhận xét. Hình dạng và chiều các đường sức bên trong và bên ngoài ống dây hình trụ Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt Hình dạng và chiều các đường sức bên ngoài nam châm thẳng Quy tắc nắm bàn tay phải

PowerPoint Presentation:

I S N M B b) Véctơ cảm ứng từ tại một điểm trong ống dây Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

PowerPoint Presentation:

I 1 M I 2 4. từ trường của nhiều dòng điện a) Nguyên lý chồng chất từ trường Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

PowerPoint Presentation:

1. §é lín cña c¶m øng tõ do dßng ®iÖn th¼ng rÊt dµi g©y ra t¹i ®iÓm M c¸ch nã mét ®o¹n r lµ. 2. §­êng søc tõ do dßng ®iÖn th¼ng rÊt dµi cã c­êng ®é I lµ nh÷ng…. . 3. §é lín c¶m øng tõ t¹i t©m cña vßng d©y ®iÖn trßn cã b¸n kÝnh R mang dßng ®iÖn lµ. 4. C¸c ®­êng c¶m øng tõ cña dßng ®iÖn trßn cã chiÒu. . . . 5. §é lín c¶m øng tõ B ë trong lßng èng d©y dÉn h×nh trßn cã dßng ®iÖn I ch¹y qua lµ a, §i vµo mÆt Nam vµ ®i ra mÆt B¾c cña vßng d©y trßn cã dßng ® iÖn Êy b. c. d. §­ êng trßn n»m trong mÆt nh÷ng mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi dßng ® iÖn vµ cã t©m n»m trªn d©y dÉn e. 2.Vận dụng: ghép một mệnh đề ở cột bên trái với một mệnh đề ở cột bên phải để được câu đúng . (d) (c) (e) (a) (b) Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt CủNG Cố 1. Phần ghi nhớ ( Trang 132/ SGK )

PowerPoint Presentation:

Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt Nhóm 1: Bài 1. Một dòng điện 20A chạy trong một dây dẫn thẳng đài đ trong không khí). Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 10cm có giá trị nào sau đây ? B = 4.10-6 T B = 8.10-5 C. B = 4.10-5 D. B = 8.10-6 Nhóm 2: Bài 2. Một khung dây tròn bán kính cm có 10 vòng dây đ trong không khí). Cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 0,1A. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây có giá trị nào sau đây ? A. B = 2.10- 5T C. B = 2.10-9 B. B = 2.10-2 T D. B = 2.10-7 CủNG Cố

PowerPoint Presentation:

Bài học kết thúc tại đây Cảm ơn thầy cô và các em!

authorStream Live Help