Vl12 Tiết 61,62 Nang luong lien ket của hạt nhân cơ bản

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 36 NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

PowerPoint Presentation:

I . Lực hạt nhân II . Năng lượng liên kết của hạt nhân 1. Độ hụt khối 2. Năng lượng liên kết 3. Năng lượng liên kết riêng III . Phản ứng hạt nhân 1. Định nghĩa và đặc tính 2. Các định luật bảo toàn 3. Năng lượng phản ứng hạt nhân BÀI 36 NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

PowerPoint Presentation:

Bài 36 NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN I . Lực hạt nhân Lực nào ràng buộc các nuclon lại với nhau? Các nuclon trong hạt nhân hút nhau bằng một lực rất mạnh tạo nên hạt nhân bền vững. Đó là lực hạt nhân Bản chất lực hạt nhân là gì? Lực hạt nhân không phải là lực hấp dẫn, không phải là lực tĩnh điện; nó là loại lực mới truyền tương tác giữa các nuclon gọi là lực tương tác mạnh. Lực hạt nhân gây tác dụng trong phạm vi nào? Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân, nếu khoảng cách giữa các nuclon lớn hơn kích thước hạt nhân (10 -15 m) thì lực hạt nhân giảm nhanh xuống bằng 0

PowerPoint Presentation:

II. Năng lượng liên kết của hạt nhân - Khối lượng của hạt nhân Hêli là: m He = 4,00150u Hạt nhân Hêli 1. Độ hụt khối: có 2 proton và 2 nơtron Tổng khối lượng của các nuclon (2proton+2 nơtron) là: 2m p +2m n = 2.1,00728+2.1,00866 = 4,03188u So sánh m He và 2m p +2m n ? 2m p +2m n >m He Tổng quát: m = Zm p + (A-Z)m n - m X Độ chênh lệch giữa hai khối lượng đó được gọi là độ hụt khối của hạt nhân, kí hiệu m. Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclon tạo thành hạt nhân đó

PowerPoint Presentation:

m = Zm p + (A-Z)m n - m X Độ hụt khối của hạt nhân II. Năng lượng liên kết của hạt nhân 1. Độ hụt khối: Khối lượng hao hụt đi đâu??????????????

PowerPoint Presentation:

W LK = (2m p + 2m n )c 2 - m He. c 2 II. Năng lượng liên kết của hạt nhân 2. Năng lượng liên kết Trạng thái 1 Trạng thái 2 W LK W LK gọi là năng lượng liên kết của hạt nhân Hêli Tổng quát, năng lượng liên kết của hạt nhân X là: W LK = {Zm p + (A-Z)m n }c 2 - m X. c 2 Z là số proton, (A-Z) là số nơtron Hay: W LK = m.c 2

PowerPoint Presentation:

W LK = m.c 2 II. Năng lượng liên kết của hạt nhân 2. Năng lượng liên kết Ví dụ, năng lượng liên kết của hạt nhân Hêli: W LK = (2m p + 2m n - m He ) . c 2 W LK = (4,03188 – 4,00150)uc 2 W LK = 0,03038.931,5MeV W LK = 28,30MeV

PowerPoint Presentation:

II. Năng lượng liên kết của hạt nhân 3. Năng lượng liên kết riêng Năng lượng liên kết riêng là thương số giữa năng lượng liên kết và số nuclon A Năng lượng liên kết đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân Các hạt nhân bền vững có Đó là các hạt nhân có: 50 < A < 95

PowerPoint Presentation:

III. Phản ứng hạt nhân 1. Định nghĩa và đặc tính Phản ứng hạt nhân là quá trình tương tác giữa các hạt nhân và biến đổi thành các hạt nhân khác. Có hai loại: a) Phản ứng hạt nhân tự phát b) Phản ứng hạt nhân kích thích

PowerPoint Presentation:

III. Phản ứng hạt nhân 1. Định nghĩa và đặc tính Phản ứng hóa học Phản ứng hạt nhân Biến đổi các phân tử Biến đổi các hạt nhân Bảo toàn các nguyên tử Biến đổi các nguyên tố Không bảo toàn khối lượng nghỉ Bảo toàn khối lượng nghỉ

PowerPoint Presentation:

III. Phản ứng hạt nhân 2. Các định luật bảo toàn trong PƯHN 1. Bảo toàn điện tích. 2. Bảo toàn số nuclon (bảo toàn số A) 3. Bảo toàn năng lượng toàn phần 4. Bảo toàn động lượng Z 1 +Z 2 =Z 3 +Z 4 A 1 + A 2 = A 3 + A 4 Chú ý: Trong phản ứng hạt nhân , số nơtron không bảo toàn, khối lượng không bảo toàn

PowerPoint Presentation:

II. Năng lượng liên kết của hạt nhân 2. Các định luật bảo toàn trong PƯHN 1. Bảo toàn điện tích. 2. Bảo toàn số nuclon (bảo toàn số A) 3. Bảo toàn năng lượng toàn phần 4. Bảo toàn động lượng 2 +7 = 8+1 4 + 14 = 17 + 1 Chú ý: Trong phản ứng hạt nhân , số nơtron không bảo toàn, khối lượng không bảo toàn Ví dụ:

PowerPoint Presentation:

3. Năng lượng phản ứng hạt nhân W tỏa = W = (m trước – m sau )c 2 Gọi: m trước và m sau lần lượt là tổng khối lượng của các hạt nhân trước và sau phản ứng. + Nếu m trước > m sau thì phản ứng tỏa năng lượng : + Nếu m trước < m sau thì phản ứng thu năng lượng : W thu = | W |= - W

PowerPoint Presentation:

Phản ứng hạt nhân tỏa nhiệt

PowerPoint Presentation:

Mỗi hạt nhân U235 phân rã tỏa năng lượng 200MeV

PowerPoint Presentation:

Năng lượng hũy diệt của bom nguyên tử là năng lượng phản ứng hạt nhân

PowerPoint Presentation:

Năng lượng phản ứng hạt nhân từ nhà máy điện nguyên tử

PowerPoint Presentation:

Mặt Trời – nguồn năng lượng hạt nhân vô tận.

authorStream Live Help