Vl12 Tiet 38 Bai 23 Mach dao dong Dao dong dien tu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LỚP 12 THPT MẠCH DAO ĐỘNG DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ GVHD : PGS . TS LÊ CÔNG TRIÊM . HVTH : LƯƠNG QUỐC VINH . LỚP CAO HỌC VẬT LÝ KHOA 15 – NK 2004-2007 .

PowerPoint Presentation:

MẠCH DAO ĐỘNG & DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ I / Söï bieán thieân ñieän tích trong maïch dao ñoäng . Maïch dao ñoäng . Hoaït ñoäng cuûa maïch . Sô ñoà höôùng daãn thieát laäp bieåu thöùc töùc thôøi cuûa ñieän tích trong maïch . Khoûa saùt söï bieán thieân ñieän tích cuûa maïch . So saùnh dñ cô hoïc vaø dñ ñieän töø . II/ Naêng löôïng dao ñoäng ñieän töø trong maïch dao ñoäng LC . Khaûo saùt naêng löôïng dao ñoäng ñieän töø trong maïch dao ñoäng . Keát luaän . III/ Bài tập áp dụng .

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 1/Mạch dao động : Gồm cuộn dây có độ tự cảm L ( r = 0 ) nối với tụ điện có điện dung C tạo thành mạch kín .

PowerPoint Presentation:

I / Söï bieán thieân ñieän tích trong maïch dao ñoäng : 2/ Hoạt động của mạch : Sau khi tụ đã tích điện thì phóng điện , q là điện tích phóng qua mạch tạo thành dòng điện i . Vì cuộn dây có độ tự cảm nên dòng điện qua mạch tăng và giảm từ từ , tụ điện cũng phóng điện và tích điện từ từ .

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 2/ Hoạt động của mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 3/ Sơ đồ hướng dẫn cách thiết lập biểu thức tức thời của điện tích trong mạch :

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 4/ Khảo sát sự biến thiên điện tích trong mạch : DAO ĐỘNG CƠ HỌC x” = - ² x x = A.sin( t + ) DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ q” = - q q = Q.sin( t+ )

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 4/ Khảo sát sự biến thiên điện tích trong mạch : Giả sử ở thời điểm t , điện tích của tụ điện là q và tụ đang phóng điện . Cường độ tức thời của dòng điện qua cuộn cảm: i = dq/dt = q’ Dòng điện biến thiên tạo ra trong cuộn cảm một suất điện động tức thời : e = - Li' = - Lq" . Cuộn dây coi như máy thu điện : u = Ri + e = e ( Vì R = 0 ) Mặt khác : u = q / C  q / C = - Lq" Hay : Đặt : Phương trình trên có nghiệm là : 3/ Kết luận : Điện tích của tụ điện trong mạch dao động biến thiên điều hồ với tần số góc

PowerPoint Presentation:

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động : 5/ So sánh dao động cơ học & dao động điện từ : DAO ĐỘNG CƠ HỌC x v Eđ Et K m Hệ số ma sát K Lực ma sát Fms DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ q i WB WE 1 / C L Điện trở R Nhiệt lượng Q

PowerPoint Presentation:

II/ Năng lượng dao động điện từ trong mạch dao động L-C : 1/ Khảo sát năng lượng điện từ trong mạch dao động : Giả sử ở thời điểm t điện tích của tụ điện là : Dòng điện tức thời qua cuộn dây thuần cảm : Năng lượng điện trường tức thời của mạch : Năng lượng từ trường tức thời của mạch : Thay :

PowerPoint Presentation:

II/ Năng lượng dao động điện từ trong mạch dao động L-C : 1/ Khảo sát năng lượng điện từ trong mạch dao động : Suy ra năng lượng từ trường : Năng lượng điện từ của mạch : CHÚ Ý:

PowerPoint Presentation:

II/ Năng lượng dao động điện từ trong mạch dao động L-C : 2/ Kết luận : 1) Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm 2 ) Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hồn theo một tần số chung 3 )Năng lượng của mạch dao động được bảo tồn . Tại mọi thời điểm tổng năng lượng điện trường và từ trường là không đổi 4 ) Dao động của mạch dao động có những tính chất như trên gọi là dao động điện từ. Tần số  = là tần số dao động riêng của mạch. Dao động điện từ của mạch dao động là một dao động tự do.

PowerPoint Presentation:

III/ Bài tập áp dụng củng cố kiến thức : Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 15000 pF và một cuộn cảm L = 5microH ,điện trở không đáng kể . Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là Uo = 1,2 V . Câu 1/ Tính tần số dao động điện từ trong mạch ? Câu 2/ Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch ?

PowerPoint Presentation:

III/ Bài tập áp dụng củng cố kiến thức : BÀI GIẢI CÂU 1 Tần số dao động điện từ trong mạch : Suy ra :

PowerPoint Presentation:

III/ Bài tập áp dụng củng cố kiến thức : BÀI GIẢI CÂU 2 Cường độ dòng điện trong mạch :

PowerPoint Presentation:

Trong quá trình thiết kế , mặc dù đã hết sức cố gắng ,tuy nhiên do kiến thức hạn hẹp nên bài giảng chắc chắn có rất nhiều thiếu sót . Kính mong Thầy xem xét và hướng dẫn thêm Xin chân thành cảm ơn . Chân thành cảm ơn nhiệt tình của Thầy và các bạn theo dõi bài giảng này .

authorStream Live Help