Tiết 11, 12 Bài 6: Khảo sát thực nghiệm các dao động của con lắc đơn

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com 10/14/2012 Đề tài: Vận dụng và phối hợp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy bài “Thực hành khảo sát các định luật dao động của con lắc đơn”. Vật lý lớp 12 -

PowerPoint Presentation:

10/14/2012 Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

PowerPoint Presentation:

Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com 10/14/2012 BÀI 6 KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN

PowerPoint Presentation:

Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com 10/14/2012 KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN I/ Mục đích  Khảo sát thực nghiệm nhằm tìm mối quan hệ giữa biên độ, khối lượng, chiều dài và chu kỳ của con lắc đơn.  

PowerPoint Presentation:

Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com 10/14/2012 KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN II/ Dụng cụ thí nghiệm Con lắc đơn Đồng hồ đo thời gian Cổng quang điện Thước

PowerPoint Presentation:

Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com 10/14/2012 KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN III/ Tiến hành thí nghiệm 1. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào? 2. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng như thế nào? 3. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài như thế nào?

PowerPoint Presentation:

Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com 10/14/2012 1. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào?  Con lắc đơn: + m = 50g + l = 50cm + A = 3; 6;…cm + 

PowerPoint Presentation:

Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com 10/14/2012 A(cm) sin =A/l Góc lệch  0 Thời gan 10 dao động t(s) Chu kỳ T(s) A 1 = 3 ….. ….. t 1 =….. ±….. T 1 =… ±.. A 2 = 6 ….. ….. t 2 =….. ±….. T 2 =... ±.. A 3 = 9 ….. ….. t 3 =….. ±….. T 3 =... ±.. A 4 = 18 ….. ….. t 4 =….. ±….. T 4 =... ±.. Bảng 6.1  Từ kết quả rút ra định luật về chu kỳ của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ.

PowerPoint Presentation:

Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com 10/14/2012 2. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng như thế nào?  Con lắc đơn: + m = 50; 100;…g + l = 50cm + A = 3cm + 

PowerPoint Presentation:

Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com 10/14/2012 m(g) Thời gan 10 dao động t(s) Chu kỳ T(s) m 1 = 3 ….. T 1 =… ±… m 2 = 6 ….. T 2 =... ±… m 3 = 9 ….. T 3 =... ±… m 4 = 18 ….. T 4 =... ±… Bảng 6.2  Từ kết quả rút ra định luật về khối lượng của con lắc đơn.

PowerPoint Presentation:

Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com 10/14/2012 3. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài như thế nào?  Con lắc đơn: + m = 50g + l = 40; 50; 60;… cm + A = 3cm + 

PowerPoint Presentation:

Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com 10/14/2012 Chiều dài l (cm) Thời gian t = 10T(s) Chu kỳ T(s) T 2 (s 2 ) T 2 /l (s 2 /cm) l 1 =… ±… t 1 =… ±… T 1 =… ±… T 1 2 =… ±.. T 1 2 /l l 2 =… ±… t 2 =… ±… T 2 =... ±… T 2 2 =... ±.. T 2 2 /l l 3 =… ±… t 3 =… ±… T 3 =... ±… T 3 2 =... ±.. T 3 2 /l l 4 =… ±… t 4 =… ±… T 4 =... ±… T 4 2 =... ±.. T 4 2 /l Bảng 6.3 ? Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của T vào chiều dài l của con lắc đơn và rút ra nhận xét.

PowerPoint Presentation:

Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com 10/14/2012 Chiều dài l (cm) Thời gian t = 10T(s) Chu kỳ T(s) T 2 (s 2 ) T 2 /l (s 2 /cm) l 1 =… ±… t 1 =… ±… T 1 =… ±… T 1 2 =… ±.. T 1 2 /l l 2 =… ±… t 2 =… ±… T 2 =... ±… T 2 2 =... ±.. T 2 2 /l l 3 =… ±… t 3 =… ±… T 3 =... ±… T 3 2 =... ±.. T 3 2 /l l 4 =… ±… t 4 =… ±… T 4 =... ±… T 4 2 =... ±.. T 4 2 /l Bảng 6.3 ? Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của T 2 vào chiều dài l của con lắc đơn và rút ra nhận xét.

PowerPoint Presentation:

Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com 10/14/2012 Chiều dài l (cm) Thời gian t = 10T(s) Chu kỳ T(s) T 2 (s 2 ) T 2 /l (s 2 /cm) l 1 =… ±… t 1 =… ±… T 1 =… ±… T 1 2 =… ±.. T 1 2 /l l 2 =… ±… t 2 =… ±… T 2 =... ±… T 2 2 =... ±.. T 2 2 /l l 3 =… ±… t 3 =… ±… T 3 =... ±… T 3 2 =... ±.. T 3 2 /l l 4 =… ±… t 4 =… ±… T 4 =... ±… T 4 2 =... ±.. T 4 2 /l Bảng 6.3  Từ kết quả rút ra định luật về chiều dài của con lắc đơn.

PowerPoint Presentation:

Phan Đình Trung Email: trungphan77@gmail.com 10/14/2012 KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN III/ Tiến hành thí nghiệm 1. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào? 2. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng như thế nào? 3. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài như thế nào? 4. Kết luận chung

authorStream Live Help