Vl12 Tiet 3, 4 12CBBai 2 Con lac lo xo

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 3;4_12 CB: Bài 2. CON LẮC LÒ XO BÀI GIẢNG VẬT LÝ 12_CB_ NĂM HỌC 2011-2012 GIÁO VIÊN: TRẦN VIẾT THẮNG TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN TN

PowerPoint Presentation:

CON L ẮC LÒ XO BÀI 2:Tiết 3,4 BÀI GIẢNG VẬT LÝ 12_CB_ NĂM HỌC 2011-2012 GIÁO VIÊN: TRẦN VIẾT THẮNG TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN TN

PowerPoint Presentation:

I. CON LẮC LÒ XO 1. Con l ắc lò xo : Gồm vật nhỏ khối lượng m gắn vào một đầu của lò xo có độ cứng k, đầu kia của lò xo được giữ c ố định. 2. V ị trí cân bằng: Con lắc lò xo nằm ngang là vị trí lò xo không bị biến dạng o VTCB

PowerPoint Presentation:

II. KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CUĂ CON LẮC LÒ XO VỀ MẶT ĐỘNG LỰC HỌC 1. Chọn trục toạ độ Ox trungf với trục lò xo, chiều dương là chiều tăng độ dài của lò xo, gốc to ạ độ là VTCB Khi vật có li độ x, lực đàn hồi của lò xo F = - kx (1) o x x

PowerPoint Presentation:

o x 2. Hợp lực tác dụng vào vật Vì: nên: F = - kx F = ma

PowerPoint Presentation:

3. Đặt x’’ = -  2 x Phương trình có nghiệm là; x = Acos( t + )

PowerPoint Presentation:

V =0 A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

A --A O

PowerPoint Presentation:

3.Tần số góc, tần số và chu kì của con lắc lò xo 4. Lực kéo về: Lực luôn hướng về vị trí cân bằng gọi là lực kéo về. Vật dao động điều hoà có lực kéo về tỉ lệ với li độ

PowerPoint Presentation:

III. KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC LÒ XO VỀ MẶT NĂNG LƯỢNG 1. Động năng của con lắc lò xo : Wđ (J); m(kg); v(m/s) 2. Thế năng của con lắc lị xo Wt (J); k(N/m); x(m) 3. Cơ năng của con lắc lò xo. Sự bảo toàn cơ năng a. Cơ năng bằng tổng động năng và thế năng

PowerPoint Presentation:

b. Khi kh ông có ma sát Cơ năng của con lắc lò xo tỉ lệ với bình phương biên độ dao động Khi không có ma sát cơ năng của con lắc được bảo toàn

PowerPoint Presentation:

1. Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m. Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là A. 4m/s. B. 6,28m/s. C. 0 m/s D. 2m/s. BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

2. Một Con lắc lò xo có quả cầu khối lượng 200g, dao động với phương trình x = 6cos(20πt)(cm). Xác định chu kỳ, tần số dao động chất điểm. A. f =5Hz; T= 0,2s B. f =100Hz; T= 0,01s . C. f =1Hz; T= 1s. D. f =10Hz; T= 0,1s . BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

3. Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì T = 0,5 s khối lượng của quả nặng là m = 400g, (lấy π 2 = 10). Độ cứng của lò xo là: A. k = 0,156 N/m B. k = 32 N/m C. k = 6400 N/m D. k = 64 N/m . BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP 4.Một vật có khối lượng 50g gắn vào lò xo , kích thích nó dao động điều hòa với biên độ A = 4cm và chu kỳ T =2s. a/Tính độ cứng của lò xo?. Lấy π 2 = 10. b/Tính năng lượng kích thích cho con lắc dao động (bỏ qua mọi lực cản môi trường)

authorStream Live Help