Dl12 Ba 27i VAN DE PHAT TRIEN MOT SO NGANH CONG NGHIEPTRONG DIEM

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

TÊN GIÁO ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM:

TÊN GIÁO ÁN: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM MÔN: ĐỊA LÍ 12 TÁC GIẢ: TRẦN THANH LONG ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT BÀN TÂN ĐỊNH

PowerPoint Presentation:

Kiểm tra bài cũ Dựa vào hình 26.2 hoặc Atlat Địa lí Việt Nam hãy trình bày sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp của nước ta. - Giải thích vì sao lại có sự phân hoá đó.

PowerPoint Presentation:

NệễÙC TA COÙ NHIEÀU TIEÀM NAấNG ẹEÅ PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHIEÄP, TRONG ẹOÙ NHệếNG NGAỉNH COÙ THEÅ MAẽNH LAÂU DAỉI, COÙ NGUOÀN NGUYEÂN NHIEÂN LIEÄU PHONG PHUÙ VAỉ THề TRệễỉNG TIEÂU THUẽ OÅN ẹềNH… ẹOÙ ẹệễẽC XEM LAỉ NGAỉNH COÂNG NGHIEÄP TROẽNG ẹIEÅM

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM:

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM Bài 27

1-Công nghiệp năng lượng :

1- Công nghiệp năng lượng Công nghiệp năng lượng bao gồm 2 phân ngành : khai thác nguyên, nhiên liệu (than, dầu khí, kim loại phóng xạ) và sản xuất điện lực. a- Công nghiệp khai thác nguyên, nhiên liệu . -Công nghiệp khai thác than.

PowerPoint Presentation:

Dựa vào bản đồ Địa chất – Khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày về tài nguyên than của nước ta (các loại, trữ lượng, phân bố).

Công nghiệp khai thác than:

Công nghiệp khai thác than THAN NÔI TAÄP TRUNG TRÖÕ LÖÔÏNG HIEÄN TRAÏNG ANTRAXIT NAÂU QUẢNG NINH Hơn 3 tỉ tấn (7000-8000 Calo/Kg) ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Hàng chục tỉ tấn (độ sâu: 300-1000m), khó khai thác sản lượng khai thác liên tục tăng và đạt hơn 34 triệu tấn (năm 2005).

PowerPoint Presentation:

HÌNH AÛNH KHAI THAÙC THAN CUÛA NÖÔÙC TA

Công nghiệp khai thác daàu khí:

Công nghiệp khai thác daàu khí DỰA VÀO HÌNH 27.3 CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THEO NHOM- LÀM RÕ NỘI DUNG TRONG PHIẾU HỌC TẬP

Công nghiệp khai thác daàu khí:

Công nghiệp khai thác daàu khí DAÀU KHÍ NÔI TAÄP TRUNG TRÖÕ LÖÔÏNG HIEÄN TRAÏNG Vaøi tæ taán daàu vaø haøng traêm tæ m3 khí Các bể trầm tích (bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn) - Sản lượng d aàu tăng liên tục và đạt 18,5 triệu tấn năm 2005. Nhaø maùy loïc daàu Dung Quaát- 6,5 trieäu taán/naêm -Đưa khí từ mỏ Lan Đỏ, Lan Tây về cho các tuốc bin khí của nhà máy điện Phú Mỹ và Cà Mau .

PowerPoint Presentation:

- Công nghiệp khai thác dầu khí. +Nước ta mới bắt đầu khai thác dầu mỏ từ năm 1986. Sản lượng tăng liên tục và đạt 18,5 triệu tấn năm 2005. + Ngoài việc khai thác, ngành công nghiệp lọc – hóa dầu với nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi), công suất 6,5 triệu tấn/năm. + Khí tự nhiên cũng đang được khai thác, đặc biệt là dự án Nam Côn Sơn đưa khí từ mỏ Lan Đỏ, Lan Tây về cho các tuốc bin khí của nhà máy điện Phú Mỹ và Cà Mau. Saép ñeán laø Kieân Löông (Kieân Giang) + Ngoài ra, khí còn là nguyên liệu để sản xuất phân đạm (Phú Mỹ, Cà Mau).

PowerPoint Presentation:

ĐÂY LÀ HÌNH ẢNH CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP NÀO?

PowerPoint Presentation:

b- Công nghiệp điện lực . Nước ta có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp điện lực. Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp điện lực của nước ta .

PowerPoint Presentation:

COÂNG NGHIEÄP ÑIEÄN LÖÏC 1.SAÛN LÖÔÏNG 2.CÔ CAÁU 3.MAÏNG LÖÔÙI 4.TIEÀM NAÊNG THUYÛ ÑIEÄN 5. NHAØ MAÙY THUYÛ ÑIEÄN (SOÂNG, COÂNG SUAÁT) 6. NHAØ MAÙY NHIEÄT ÑIEÄN (NGUOÀN, COÂNG SUAÁT) DỰA VÀO HÌNH 27.3.HOẠT ĐỘNG THEO CẶP LÀM RÕ NỘI DUNG PHIẾU HỌC TẬP

CÔNG NGHIỆP ĐIỆN LỰC:

CÔNG NGHIỆP ĐIỆN LỰC COÂNG NGHIEÄP ÑIEÄN LÖÏC SAÛN LÖÔÏNG CÔ CAÁU MAÏNG LÖÔÙI Tăng rất nhanh: 5,2 tỉ kWh năm 1985 52,1 tỉ kWh năm 2005. -Thuỷ điện, nhiệt điện Thủy điện chiếm hơn 70% sản lượng, trong đĩ tỉ trọng cao nhất thuộc về điêden – tua bin khí (45,6%). Đường dây siêu cao áp 500kV từ Hòa Bình đến Phú Lâm (Tp Hồ Chí Minh) dài 1.488km.

PowerPoint Presentation:

COÂNG NGHIEÄP ÑIEÄN LÖÏC TIEÀM NAÊNG THUYÛ ÑIEÄN NHAØ MAÙY THUYÛ ÑIEÄN (SOÂNG, COÂNG SUAÁT) NHAØ MAÙY NHIEÄT ÑIEÄN (NGUOÀN, COÂNG SUAÁT) - Công suất có thể đạt khoảng 30 triệu kW với sản lượng 260 – 270 tỉ kWh. Tập trung chủ yếu: * hệ thống sông Hồng (37%) * hệ thống sông Đồng Nai (19%). + Hòa Bình (sông Đà 1.920 MW) + Yaly (sông Xê Xan 720 MW) + Trị An (sông Đồng Nai 400 MW) Hiện nay đang xây dựng nhà máy thủ điện Sơn La - sông Đà với công suất 3.600 MW. + Phả Lại 1 và 2 (than: 440 MW và 600 MW) + Uông Bí 1và 2 (than: 150 MW và 300 MW), + Phú Mỹ 1 , 2 , 3 , 4 (khí: 4.164 MW), + Bà Rịa – Vuõng Taøu (khí, 411 MW)

THUỶ ĐIỆN HỒ BÌNH- SÔNG ĐÀ:

THUỶ ĐIỆN HỒ BÌNH- SÔNG ĐÀ

PowerPoint Presentation:

Đập tràn nhìn từ phía thöôïng lưu Đập tràn nhìn từ phía ha ï lưu Cửa nhận nước Trạm phân phối ngoài trời 220kV

PowerPoint Presentation:

Hàng loạt nhà máy thủy điện có công suất lớn đang hoạt động như + Hàm Thuận – Đa Mi (trên sông La Ngà; Hàm Thuận 300 MW, Đa Mi 175 MW), + Đa Nhim (trên sông Đa Nhim: 160 MW) + Thác Bà (trên sông Chảy: 110 MW)… Các nhà máy nhiệt điện lớn của nước ta * Na Dương (than: 11 MW) * Ninh Bình (than: 100 MW) * Hiệp Phước (dầu: 375 MW) * Thủ Đức (dầu: 165 MW)

PowerPoint Presentation:

QUA HÌNH 27.2 : H AÕY NHAÄN XEÙT VEÀ SAÛN LÖÔÏNG THAN, DAÀU MOÛ VAØ ÑIEÄN CUÛA NÖÔÙC TA GIAÛI THÍCH VÌ SAO LAÏI COÙ SÖÏ CHUYEÅN BIEÁN NHÖ VAÄY?

PowerPoint Presentation:

Sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời

2-Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.:

2- Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm . Ngành công nghiệp trọng điểm: Cơ cấu ngành đa dạng (nguồn nguyên liệu phong phú). Thị trường tiêu thụ rộng lớn (ở trong và ngoài nước). Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?

2-Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm.:

2- Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm . Bảng 27.1. Cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất - phân bố một số phân ngành của công nghiệp chế biến thực phẩm ở nước ta. Cơ cấu phân ngành Cơ sở nguyên liệu Tình hình sản xuất và sản phẩm chính Các vùng phân bố chủ yếu 1-Chế biến sản phẩm trồng trọt Xay xát Vùng đồng bằng, trung du Khoảng 39 triệu tấn gạo, ngô/năm Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng. Đường mía 28 – 30 vạn ha mía Khoảng 1triệu tấn đường/năm Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ , Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung bộ .

PowerPoint Presentation:

Cơ cấu phân ngành Cơ sở nguyên liệu Tình hình sản xuất và sản phẩm chính Các vùng phân bố chủ yếu 1-Chế biến sản phẩm trồng trọt Chè 10 – 12 vạn ha chè 12 vạn tấn (búp khô) Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên. Cà phê Gần 50 vạn ha cà phê 80 vạn tấn cà phê nhân Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Rượu, bia, nước ngọt Một phần nguyên liệu nhập 160 – 220 triệu lít rượu, 1,3 – 1,4 tỉ lít bia Các đô thị lớn

PowerPoint Presentation:

Cơ cấu phân ngành Cơ sở nguyên liệu Tình hình sản xuất và sản phẩm chính Các vùng phân bố chủ yếu 2-Chế biến sản phẩm chăn nuôi Sữa và sản phẩm từ sữa Các cơ sở chăn nuôi 300 – 350 triệu hộp sữa – bơ, pho mát Các đô thị lớn và các địa phương chăn nuôi bò Thịt và sản phẩm từ thịt Các cơ sở chăn nuôi Thịt hộp, lạp xưởng, xúc xích… Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

Một số lồi gia súc ở Việt nam:

Một số lồi gia súc ở Việt nam

PowerPoint Presentation:

Cơ cấu phân ngành Cơ sở nguyên liệu Tình hình sản xuất và sản phẩm chính Các vùng phân bố chủ yếu 3-Chế biến thủy, hải sản Nước mắm Cá biển 190 – 200 triệu lít Cát Hải, Phan Thiết, Phú Quốc Tôm, cá Đánh bắt và nuôi trồng Đóng hộp Đông lạnh Đồng bằng sông Cửu Long và một số vùng khác

Thuyỷ saỷn:

Thuyỷ saỷn

Củng cố:

Củng cố Hãy cho biết các nơi tập trung mỏ than của nước ta? Hãy nêu tên các mỏ dầu khí của nước ta? Các nhà máy nhiệt điện và thuỷ điện mà em biết?

authorStream Live Help