Dl10 BAI 41 MOI TRUONG VA TAI NGUYEN THIEN NHIEN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

Chương XIII-Môi trường và sự phát triển bền vững:

Chương XIII-Môi trường và sự phát triển bền vững Bài 56 : MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Bài 56: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:

Bài 56 : MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I. MÔI TRƯỜNG - Môi trường xung quanh hay môi trường địa lí là môi trường bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội lồi người.

PowerPoint Presentation:

- Môi trường sống của con người bao gồm MT tự nhiên, MT xã hội và MT nhân tạo. Môi trường sống của con người gồm những môi trường nào ? Cho ví dụ minh họa ?

Môi trường sống của con người:

Môi trường sống của con người Môi trường tự nhiên Bao gồm các thành phần của tự nhiên: địa hình, đát, khí hậu … Môi trường nhân tạo Bao gồm các đối tượng lao động do con người tạo ra Môi trường xã hội Bao gồm các quan hệ xã hội trong sản xuất, phân phối và giao tiếp 2. Phân loại môi trường

PowerPoint Presentation:

Đây là môi trường gì ? Môi trường tự nhiên

PowerPoint Presentation:

Môi trường xã hội : tổng thể các mối quan hệ giữa người với người, là những luật lệ, thể chế, cam kết, qui định… * Môi trường nhân tạo : như phương tiện giao thông, nhà xưởng, đô thị… Môi trường xã hội : tổng thể các mối quan hệ giữa người với người, là những luật lệ, thể chế, cam kết, qui định… * Môi trường nhân tạo : như phương tiện giao thông, nhà xưởng, đô thị…

Những hình ảnh này nói đến vấn đề gì hiện nay?:

Những hình ảnh này nói đến vấn đề gì hiện nay? Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

PowerPoint Presentation:

Phân biệt sự khác nhau giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo ? - MT tự nhiên xuất hiện trên Trái Đất không phụ thuộc vào con người và phát triển theo quy luật riêng của nó. MT nhân tạo là kết quả lao động của con người, tồn tại hồn tồn phụ thuộc vào con người. - Con người là sinh vật đặc biệt, có tác động làm biến đổi tự nhiên.

II. Chức năng của môi trường. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội lồi người ::

II. Chức năng của môi trường. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội lồi người : 1. Chức năng : Là không gian sống của con người và sinh vật

PowerPoint Presentation:

* Cung cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt động sản xuất của con người. * Là nơi chứa đựng những chất thải do hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người. * Cung cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt động sản xuất của con người. * Là nơi chứa đựng những chất thải do hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người. * Cung cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt động sản xuất của con người. * Là nơi chứa đựng những chất thải do hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

2. Vai trò của MT:

Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng, nhưng không quyết định sự phát triển của xã hội loài người. Chất lượng môi trường bị biến đổi do con người tác động => ảnh hưởng sâu sắc đến sư phát triển của xã hội loài người. 2. Vai trò của MT

PowerPoint Presentation:

Vai trò : Môi trường Địa Lí có vai trò rất quan trọng đối với xã hội lồi người, nhưng không có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội.

III. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:

III. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 1. Khái niệm Là các thành phần của tự nhiên được con người sử dụng hoặc có thể được sử dụng làm phương tiện sản xuất, đối tượng tiêu dùng. 2. Phân loại Theo thuộc tính tự nhiên: đất, nước … Theo công dụng kinh tế: du lịch, CN .. Theo khả năng có thể bị hao kiệt.

3. Phân loại tài nguyên: (Theo khả năng có thể bị hao kiệt ):

3. Phân loại tài nguyên: (Theo khả năng có thể bị hao kiệt ) TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Tài nguyên có thể bị hao kiệt Tài nguyên không bị hao kiệt TN không khôi phục được: Khoáng sản hình thành phải mất hàng triệu năm => Khai thác sẽ bị cạn kiệt => sử dụng hợp lí, thay thế. TN khôi phục được: Đất, sinh vật có khả năng tái tạo và phát triển => Sử dụng hợp lí, bảo vệ . Bao gồm: Năng lượng Mặt Trời, không khí, nước… TN nước phân bố không đều => nhiều nơi bị thiếu nước ngọt. Không khí, nước đang bị ô nhiễm nặng nề => sử dụng hợp lí và bảo vệ.

PowerPoint Presentation:

Tài nguyên có khả năng phục hồi là gì?  TNTN có thể sản sinh liên tục và có thể sử dụng lâu dài.  Nếu sử dụng hợp lý thì không những không bị hao hụt mà còn giàu thêm.

Tài nguyên có khả năng phục hồi:

Tài nguyên có khả năng phục hồi

PowerPoint Presentation:

Tài nguyên không có khả năng phục hồi là gì? Các TNTN có một khối lượng giới hạn và bị hao hụt dần khi con người khai thác và sử dụng. Bao gồm các loại khống sản đang được khai thác phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Cần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tái sử dụng các tài nguyên này và tìm cách thay thế các tài nguyên có thể cạn kiệt.

Tài nguyên không có khả năng phục hồi:

Tài nguyên không có khả năng phục hồi

authorStream Live Help