NV10 Bai 35 VAI TRO CAC NHAN TO ANH HUONG VA DAC DIEM PHAN BO CAC NGAN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Giáo án lớp 10: Bài 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ. GVHD: Nguyễn Thị Kim Liên SVTH: Nguyễn Thị Giang

Slide 2: 

Những hình ảnh này biểu hiện diều gì? Chúng thuộc nhóm ngành nào trong 3 nhóm ngành kinh tế chính? Paris Tokio Vịnh hạ long lasvegas

Slide 3: 

Chương IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ Bài 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ.

Slide 4: 

I khái niệm III. Các nhân tố ảnh hưởng II. Cơ cấu và vai trò IX. Đặc điểm phân bố ngành dịch vụ Nội dung

Slide 5: 

I . Khái niệm: Dịch vụ là một ngành không trực tiếp tạo ra của cải vật chất, nhưng có ý nghĩa đặc biệt nhờ làm tăng thêm giá trị của hàng hóa được sản xuất.

Slide 6: 

Cơ cấu và vai trò của các ngành dịch vụ. Cơ cấu: Dịch vụ kinh doanh Dịch vụ tiêu dùng Dịch vụ công cộng

Slide 7: 

2. Vai trò của ngành dịch vụ: Tại sao nói các ngành DV phát triển mạnh có tác dụng thúc dẩy các ngành sản xuất vật chất? Dịch vụ Tiếp thị Kinh doanh Quản lí Tri thức Quản lí Quan hệ khách hàng

Slide 8: 

Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất. Sử dụng tốt nguồn lao động tạo thêm việc làm. Khai thác tốt hơn TNTN, di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu của khoa học.

3. Đặc điểm và xu hướng phát triển. : 

3. Đặc điểm và xu hướng phát triển. Tại sao cơ cấu lao động ngành dịch vụ ngày càng tăng? Cơ cấu lao động theo ngành dòch vuï cuûa Nhật Bản từ 1985 đến 2001 % năm

Biểu đồ cơ cấu lao dộng theo khu vực kinh tế (2000) : 

Biểu đồ cơ cấu lao dộng theo khu vực kinh tế (2000) Ấn Độ Anh 63% 21% 16% 71,6% 26,8% 2,2%

Slide 11: 

Nhận xét sự khác nhau giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển?

Slide 12: 

Cơ cấu lao động trong ngành dịch vụ ngày càng tăng. Có sự khác biệt rất lớn về cơ cấu lao động trong ngành DV giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển.

Slide 13: 

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ. Sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.

Slide 14: 

Truềyn tống văn hóa, phong tục tập quán Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ Mức sống và thu nhập thực tế Sức mua, nhu cầu dịch vụ Tài nguyên thiên nhiên Di sản văn hóa, lịch sử Cơ sở hạ tầng du lịch Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư Mạng lưới ngành dịch vụ Nhâ tố Trình độ phát triển kinh tế Năng suất lao dộng xã hội Quy mô, cơ cấu dân số Đầu tư bổ sung cho ngành dịchvụ Aûnh hưởng Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ

Slide 15: 

Dân cư phân tán thành diểm nhỏ gây khó khăn gì cho ngành dịch vụ? Sa mạc sahara Thành phố Heraklion

Slide 16: 

Aûnh hưởng của TNTN,di sản văn hóa,cơ sở hạ tầng đến sự phân bố và phát triển ngành DV du lịch.

Slide 17: 

Hoạt dộng dịch vụ chuẩn bị tết nguyên đán

III. Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới. : 

III. Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới. >70 51-60 30-50 <30 Không có số liệu 61-70 THÁI BÌNH DƯƠNG ẤN ĐỘ DƯƠNG

Slide 19: 

Nhận xét về sự phân hóa tỉ trọng của các ngành DV trong cơ cấu GDp của các nước trên thế giới? Xác định trên bản đồ các nước trên thế giới?

Slide 20: 

Ơû các nước phát triển, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP. Các thành phố cực lớn chính là các trung tâm dịch vụ lớn có vai trò to lớn trong nền kinh tế tồn cầu. Ơû nỗi nước lại có các thành phố chuyên môn hóa về một số loại dịch vụ. Các trung tâm giao dịch, thương mại hình thành trong các thành phố lớn.

Slide 21: 

Rôma Bangkok Sydney Istanbul

Thị phần năm 2001 về khách du lịch : 

Thị phần năm 2001 về khách du lịch 57,8% 17,4% 16,6% 4,1% 3,2% 0,9%

Slide 23: 

Củng cố: Dịch vụ là ngành: a. chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới. b. chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển. c. a, b, c đúng. e. b, c đúng.

authorStream Live Help