Ls11 T25 BAI 21 PHONG TRAO YEU NUOC CHONG PHAP CUA NHAN DANVIET NAM TR

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

Câu hỏi: Em hãy trình bày nội dung cơ bản hiệp ước Hác-măng (1883). Nêu nhận xét?:

Câu hỏi: Em hãy trình bày nội dung cơ bản hiệp ước Hác-măng (1883). Nêu nhận xét? KIỂM TRA BÀI CŨ

PowerPoint Presentation:

BỐ CỤC CỦA BÀI BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ: 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương. 2. Các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương: II. MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TỰ VỆ CUỐI TK XIX: 1. Một số cuộc khởi tiêu biểu trong phong trào Cần vương: a.Khởi nghĩa Bãi Sậy(1883-1892): b. Khởi nghĩa Ba Đình(1886-1887): c. Khởi nghĩa Hương khê(1885-1896): 2. Khởi nghĩa Yên Thế(1884-1913):

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ: 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương: Em có nhận xét gì về tình hình nước ta sau Hiệp ước Hácmăng và Patơnốt ? - Sự bất bình và phẫn uất trong nhân dân, đặc biệt các văn thân, sĩ phu… Sau hiệp ước Hácmăng và Patơnốt, phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta tiếp tục phát triển. a. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế:

PowerPoint Presentation:

Tôn Thất Thuyết (1835 - 1913) Quan sát H.60, Em có hiểu biết gì về nhân vật trong bức tranh ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ: 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương. Phái chủ chiến đã làm gì để chống Pháp? - Phong trào chống XL của nhân dân các địa phương cổ vũ phái chủ chiến (Tôn Thất Thuyết) hành động Trước những hành động của phái chủ chiến thực dân Pháp đã làm gì? a. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế:

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ: 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương. - Đêm ngày 4, rạng ngày 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh cho quân triều đình tấn công Pháp ở toà Khâm sứ và đồn Mang Cá. Trước thái độ của TD Pháp, phe chủ chiến có hành động gì? a. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế:

PowerPoint Presentation:

CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN Ở KINH THÀNH HUẾ (5-7-1885) đ i Đà Nẵng đ i Qu ảng Trị HOÀNG THÀNH Đồn Mang Cá Toà Khâm Sứ ☼  Phái chủ chiến tấn công Quân Pháp phản công

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ: 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương. - Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân Tôn Thất Thuyết hạ lệnh cho quân triều đình tấn công Pháp ở toà Khâm sứ và đồn Mang Cá.  Cuộc tấn công bị t hất bại. a. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế:

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ: 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương. Khi cuộc phản công thất bại thì Tôn Thất Thuyết đã làm gì? Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi lên Sơn Phòng, Tân Sở (Quảng Trị). b. Sự bùng nổ phong trào Cần Vương. a. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế: Ngày 13/7/1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương, kêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước.

PowerPoint Presentation:

TÂN SỞ - QUẢNG TRỊ KINH ĐÔ HUẾ

PowerPoint Presentation:

Vua Hàm Nghi (1872 – 1943 ) Quan sát H.59, Em có hiểu biết gì về nhân vật trong bức tranh ? Tôn Thất Thuyết (1835 - 1913) HÀM NGHI (1872-1943) -Tên thật là Ưng Lịch. 1884 Ưng Lịch lên ngôi Vua lấy hiệu là Hàm Nghi lúc đó mới 13 tuổi. - 5/7/1885 sau khi cuộc tấn công quân Pháp của phe chủ chiến vào kinh thành Huế thất bại. Hàm Nghi ra sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị) Xuống chiếu phát động phong trào Cần Vương.Pháp tìm mọi cách mời vua Hàm Nghi về làm vua, nhưng không được.Do Pháp mua chuộc Trương Quang Ngọc,1/11/1886 vua Hàm Nghi bị bắt. Cuối 1888 vua Hàm Nghi bị lưu đày sang Angiêri (Bắc Phi) và mất ở đó(1943).

PowerPoint Presentation:

Hình ảnh: Chiếu Cần Vương …Nước ta gần đây ngẫu nhiên gặp nhiều việc. Trẫm tuổi trẻ nối ngôi, không lúc nào không nghĩ tới tự cường tự trị. Kẻ phái của Tây ngang bức; hiện tình mỗi ngày một quá thêm…. Trẫm đức mỏng, gặp biến cố này không thể hết sức giữ được, để đô thành bị hãm, xe giá phải dời xa…. Nhưng chỉ có luân thường quan hệ với nhau, bách quan khanh sĩ không kể lớn nhỏ, tất không bỏ Trẫm: kẻ trí hiến mưu, người dũng hiến sức, kẻ giàu bỏ của giúp quân nhu…

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ: 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương. b. Sự bùng nổ phong trào Cần Vương. a. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế: Em hiểu thế nào là “Cần Vương”? Xuống chiếu “Cần Vương” nhằm mục tiêu gì?  Kêu gọi văn thân, sỹ phu, nhân dân phò vua cứu nước.

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ: 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương. b. Sự bùng nổ phong trào Cần Vương. a. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế: Sau khi vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương đã có tác dụng như thế nào đối với nhân dân? - Chiếu Cần Vương đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của nhân dân ta. Phong trào Cần Vương bùng nổ kéo dài suốt những năm cuối thể kỷ XIX.

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ: 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương. b. Sự bùng nổ phong trào Cần Vương. a. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế: Nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương? - Sâu xa: Toàn thể nhân dân VN(phe chủ chiến)>< TD pháp - Trực tiếp: cuộc phản công kinh thành Huế của phe chủ chiến thất bại. * Nguyên nhân:

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ: 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương. 2. Các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương:

PowerPoint Presentation:

Các giai đoạn Lãnh đạo Tham gia Địa bàn KN tiêu biểu Kết quả GĐ 1: 1885 -1888 GĐ 2: 1888 -1896 Hoạt động nhóm (3 phút) Nhóm 1,3: Tìm hiểu về giai đoạn 1 (1885 – 1888) Nhóm 2,4: Tìm hiểu về giai đoạn 2 (1888 – 1896)

PowerPoint Presentation:

2. Các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương: Giai đoạn Lãnh đạo Tham gia Địa bàn Cuộc kn tiêu biểu Kết quả 1 (1885 -1888) Vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, văn thân, sĩ phu yêu nước Đông đảo nhân dân, dân tộc thiểu số Bùng phát mạnh mẽ khắp cả nước -Ba Đình, -Bãi Sậy, -Hương Khê -Năm 1888, vua Hàm Nghi bị bắt. 2 (1888-1896) Văn thân, sĩ phu yêu nước Đông đảo nhân dân Thu hẹp, quy tụ thành các trung tâm lớn ở Bắc TK và Bắc Kì Hương Khê, Hùng Lĩnh Năm 1896, PT chấm dứt.

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ: 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương. 2. Các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương: Em hãy cho biết mục tiêu của phong trào Cần Vương?  chống Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến. -Mục tiêu:

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ: 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến kinh thành Huế và sự bùng nổ phong trào Cần Vương. 2. Các giai đoạn phát triển của phong trào Cần Vương: Tại sao sau khi vua Hàm Nghi bị bắt phong trào Cần Vương vẫn tiếp tục nổ ra?  Tính truyền thống trong phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến, thể hiện tính dân tộc sâu sắc. - Tính chất: Em rút ra tính chất của phong trào Cần Vương?

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX II. MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TỰ VỆ CUỐI TK XIX: 2. Khởi nghĩa Yên Thế(1884-1913): 1. Một số cuộc khởi tiêu biểu trong phong trào Cần vương: a.Khởi nghĩa Bãi Sậy(1883-1892): b. Khởi nghĩa Ba Đình(1886-1887): c. Khởi nghĩa Hương khê(1885-1896): I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ:

PowerPoint Presentation:

BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ Nhóm 1:Khởi nghĩa Bãi Sậy(1883-1892): Nhóm 2:Khởi nghĩa Ba Đình(1886-1887): Nhóm 3:Khởi nghĩa Hương khê(1885-1896): Nhóm 4: Khởi nghĩa Yên Thế(1884-1913): KN Lãnh đạo Địa bàn Hoạt động chủ yếu Kết quả, ý nghĩa

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX II. MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TỰ VỆ CUỐI TK XIX: 1. Một số cuộc khởi tiêu biểu trong phong trào Cần vương: a.Khởi nghĩa Bãi Sậy(1883-1892): I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ:

a. Khởi nghĩa Bãi Sậy ( 1883 – 1892 ) ::

a. Khởi nghĩa Bãi Sậy ( 1883 – 1892 ) : Lãnh đạo Địa bàn Hoạt động KQ - YN -Căn cứ chính thức: + Bãi Sậy (Hưng Yên) - Địa bàn : +Hưng Yên +Hải Dương +Bắc Ninh - Sang cả Nam Định, Quảng Yên Nguyễn Thiện Thuật - GĐ 1885-1887: đẩy lùi nhiều cuộc càn quét, Pháp bị nhiều thiệt hại. - GĐ 1888-1892: đánh thắng một số trận lớn. + Căn cứ Bãi Sậy và căn cứ hai sông bị Pháp bao vây. Nguyễn Thiện Thuật sang Trung Quốc, Đốc Tít ra hàng. + Để lại kinh nghiệm tác chiến ở đồng bằng. Nguyễn Thiện Thuật(1844-1926) - Nguyễn Thiện Thuật sinh năm 1844, ở Hưng Yên. Ông thi đỗ cử nhân năm 1876, sau đó được phong chức Tán tương quân vụ tỉnh Hải Dương. -Tháng 7/1885, được tin Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương, ông trở về tổ chức phong trào kháng chiến ở Hưng Yên.

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX II. MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TỰ VỆ CUỐI TK XIX: 1. Một số cuộc khởi tiêu biểu trong phong trào Cần vương: a.Khởi nghĩa Bãi Sậy(1883-1892): b. Khởi nghĩa Ba Đình(1886-1887): I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ:

PowerPoint Presentation:

Lãnh đạo Địa bàn Hoạt động KQ - YN - Căn cứ chính thức: Ba Đình - Địa bàn : ở ba làng +Mậu Thịnh +Thượng Thọ +Mĩ Khê (Nga Sơn – Thanh Hóa) Phạm Bành Đinh Công Tráng Ba Đình là căn cứ chính và một số căn cứ ngoại vi. Nghĩa quân chặn đánh các đoàn xe, toán lính Pháp - Gây cho pháp nhiều thiệt hại, tháng 1-1887 Pháp chiếm được căn cứ ba Đình. KN thất bại. 1-Phạm Bành (1827-1887): ở làng Tương Xá-Huyện Hậu Lộc-Thanh Hóa 2-Đinh Công Tráng (1842-1887): ở làng Tràng Xá-Thanh Liêm-Hà Nam b. Khởi nghĩa Ba Đình(1886-1887):

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX II. MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TỰ VỆ CUỐI TK XIX: 1. Một số cuộc khởi tiêu biểu trong phong trào Cần vương: a.Khởi nghĩa Bãi Sậy(1883-1892): b. Khởi nghĩa Ba Đình(1886-1887): c. Khởi nghĩa Hương khê(1885-1896): I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ:

PowerPoint Presentation:

c-Khởi nghĩa Hương Khê ( 1885 – 1896 ) : Lãnh đạo Phan Đình Phùng Cao Thắng Địa bàn -Căn cứ chính +Hương Khê -Địa bàn họat động : 4 tỉnh +Thanh Hóa +Nghệ An +Hà Tĩnh +Quảng Bình Hoạt động -GĐ 1885-1888: +Chuẩn bị lực lượng +Xây dựng căn cứ, chuẩn bị súng trường, lương thực -GĐ 1888-1896: +Chiến đấu quyết liệt, Chủ động tấn công thắng nhiều trận lớn nổi tiếng Kết quả- Ý nghĩa - Ngày 28/ 12/ 1895, Phan Đình Phùng hy sinh. 1896 KN thất bại. - Đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương. -Phan Đình Phùng sinh năm 1847 ở Hà Tĩnh. -Từng làm quan Ngự sử trong triều đình -Cao Thắng sinh 1864 ở Hà Tĩnh. -Năm 20 tuổi từng tham gia khởi nghĩa Trần Quang Cán, từng bị bắt giam tại nhà lao Hà Tĩnh.

PowerPoint Presentation:

Tại sao khởi nghĩa Hương Khê là cuộc tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? + Kéo dài hơn 10 năm, dài nhất trong các cuộc khởi nghĩa Cần vương. + Địa bàn rộng khắp 4 tỉnh Bắc Trung Bộ. + Căn cứ rộng lớn khắp vùng núi 4 tỉnh căn cứ chính Hương Khê, còn có nhiều căn cứ khác. + Chuẩn bị tương đối chu đáo: có thể chế tạo được súng trường, tích trữ lương thảo; đào đắp công sự liên hoàn. + Đánh nhiều trận nổi tiếng.

PowerPoint Presentation:

Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương? + Lực lượng chênh lệch(TD Pháp còn mạnh) + Lẻ tẻ, rời rạc thiếu thống nhất trên cả nước. + Thiếu đường lối đúng đắn + Chưa tập hợp lực lượng đông đảo, nhất là nông dân. + Phương pháp đấu tranh chỉ là đấu tranh vũ trang.

PowerPoint Presentation:

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX II. MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TỰ VỆ CUỐI TK XIX: 2. Khởi nghĩa Yên Thế(1884-1913): 1. Một số cuộc khởi tiêu biểu trong phong trào Cần vương: a.Khởi nghĩa Bãi Sậy(1883-1892): b. Khởi nghĩa Ba Đình(1886-1887): c. Khởi nghĩa Hương khê(1885-1896):

PowerPoint Presentation:

2-Khởi nghĩa Yên Thế ( 1884 – 1913 ) Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế ? + Kinh tế NN sa sút, đời sống nhân dân Bắc Bộ khó khăn… + Khi Pháp thi hành chính sách bình định, cuộc sống bị xâm phạm, nhân dân Yên Thế k/n - Nguyên nhân: - Diễn biến:

PowerPoint Presentation:

- Diễn biến: 4 giai đoạn : 1-GĐ 1884-1892 2-GĐ 1893-1897 3-GĐ 1898-1908 4-GĐ 1909-1913 Căn cứ Yên Thế 3-Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) -Quê ở Tiên Lữ (Hưng Yên), lên Sơn Tây sinh sống, sau lại lên Yên Thế -Lớn lên, ông tham gia toán quân của Đề Nắm và nổi tiếng là người trung thực, kiên nghị. HOÀNG HOA THÁM(1858 – 1913 )

PowerPoint Presentation:

4-Khởi nghĩa Yên Thế ( 1884 – 1913 ) : Giai đoạn Diễn biến hoạt động 1884-1892 Đề Nắm 1893-1897 Đề Thám 1898-1908 Đề Thám 1909-1913 Đề Thám Nghĩa quân xây dựng 7 hệ thống phòng thủ ở Yên Thế. Tháng 03/1892 Đề Nắm bị sát hại. Đề Thám lãnh đạo, giảng hòa với Pháp 2 lần, làm chủ 4 tổng ở Bắc Giang. Trong 10 năm hòa hoãn, căn cứ Yên Thế trở thành nơi hội tụ của những nghĩa sĩ yêu nước. Pháp tấn công, nghĩa quân di chuyển liên tục. Tháng 12-1913, Đề Thám bị sát hại, khởi nghĩa tan rã.

PowerPoint Presentation:

4. Khởi nghĩa Yên Thế(1884-1913): - Ý nghĩa: + Phong trào kết hợp được yêu cầu độc lập với nguyện vọng của nhân dân. + Là phong trào lớn nhất của nông dân cuối TK XIX đầu TK XX. Nói lên ý chí sức mạnh của nông dân trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Vì sao khởi nghĩa nông dân Yên Thế kéo dài trên 30 năm nhưng cuối cùng cũng thất bại?  Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn

Em có nhận xét gì về phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX?:

Em có nhận xét gì về phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX?  Thất bại, vì chưa có đường lối cứu nước đúng đắn. Tuy nhiên, tạo tiền đề cho phong trào đấu tranh đầu thế kỉ XX.

CỦNG CỐ:

CỦNG CỐ

PowerPoint Presentation:

T Ô N T H Ấ T T H U Y Ế T M A N G C Á A N G I Ê M R Ơ N G Q U A N G N G Ọ C Ư R T Ư Ơ N G K H Ê H B Ã I S Ậ Y Ụ Q U A N I 1 2 3 4 5 6 7 C Ầ N V Ư Ơ N G 1. Nghĩa quân của Phan Đình Phùng đã giành thắng lợi lớn trong cuộc phục kích ở đây. ( có 7 chữ cái) 2. Tên 1 cuộc khởi nghĩa do Đinh Gia Quế và Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo ( có 6 chữ cái) 3. Tên 1 cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương ( 8 chữ cái) 4. Nơi phái chủ chiến phản công quân Pháp ở kinh thành Huế ( 6 chữ cái) 5. Tên người đứng đầu phái chủ chiến tại kinh thành Huế ( 13 chữ cái) 6. Là nơi thực dân Pháp đày ải vua Hàm Nghi ( 7 chữ cái) 7. Tên 1 kẻ chỉ điểm bắt vua Hàm Nghi giao nộp cho Pháp (15 chữ cái) C Ầ N V Ư Ơ N G CK TỪ KHÓA G V

DẶN DÒ:

DẶN DÒ Về nhà học bài và xem trước bài 22 : Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp. Tìm hiểu về quá trình chuyển biến nền kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

PowerPoint Presentation:

Lược đồ các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương(1885-1896) Hà Nội Bãi Sậy Ba Đình ấu Sơn (20/9/1885) … … … … … Hà Tĩnh Hương Khê Bố Trạch Đồng Hới Gio Linh … … … … … Tân Sở (13/7/1885) Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Sông Cầu Tuy Hoà Nha Trang Phan Thiết Tân Sở (13/7/1885) … … … … … Nơi ban chiếu Cần vương Nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa tiêu biểu Nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa khác BÃI SẬY(1883-1892 BA ĐÌNH(1886-1887) HƯƠNG KHÊ(1885-1896)

PowerPoint Presentation:

Lược đồ địa bàn hoạt động của nghĩa quân Bãi Sậy Vùng căn cứ cuộc khởi nghĩa Nơi HĐ của nghĩa quân HƯNG YÊN HÀ NỘI HAI SÔNG VĂN GIANG KHOÁI CHÂU BẮC NINH BÃY SẬY HẢI DƯƠNG

PowerPoint Presentation:

2- Khởi nghĩa Ba Đình ( 1886 – 1887 ) :

PowerPoint Presentation:

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê Vụ Quang Tháng 8/1892 tập kích thị xã Hà Tĩnh giải phóng 700 tù chính trị Cao Thắng hi sinh Ngày17/10/1894 ở núi Vụ Quang tiêu diệt hàng chục tên gi ặc Sau trận đánh núi Vụ Quang, Phan Đình Phùng bị thương nặng và hi sinh 28/12/1895 Quảng Bình Nghệ An Thanh Hóa Hà Tĩnh

authorStream Live Help