Ls11 tiet 24 bai 20 chien su lan rong ra

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TIẾT 24. Bài 20 CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG (TIẾT 2)

II. Thùc d©n Ph¸p tiÕn ®¸nh B¾c Kú lÇn thø hai. Cuéc kh¸ng chiÕn ë B¾c Kú vµ Trung Kú trong những năm 1882 - 1884.:

II. Thùc d©n Ph¸p tiÕn ®¸nh B¾c Kú lÇn thø hai. Cuéc kh¸ng chiÕn ë B¾c Kú vµ Trung Kú trong nh ữ ng năm 1882 - 1884. 2. Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kỳ kháng chiến.

PowerPoint Presentation:

Ri-vi-e bị giết

III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884.:

III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884. 1. Quân Pháp tấn công cửa biển Thuận An.

III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884.:

III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884. 1. Quân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. 2. Hai bản hiệp ước 1883 và 1884. Nhà nước phong kiến Việt Nam đầu hàng.

PowerPoint Presentation:

Hiệp ước Hác-măng Hiệp ước Pa-tơ-nốt Hoàn cảnh Nội dung Pháp tấn công Thuận An nhà Nguyễn xin đỡnh chiến -> ký hiệp ước Hác-măng (25 - 8 - 1883) - Chính trị: thừa nhận sự bảo hộ của nước Phỏp trên toàn cõi Việt Nam - Nam Kỡ là thuộc địa - Bắc Kỡ là đất bảo hộ Trung Kỡ do triều đỡnh quản đ diện của Pháp ở Trung Ki trực tiếp điều khiển các công việc. - Ngoại giao: Do Pháp nắm giữ - Quân sự: Pháp được tự do đóng quân... - Kinh tế: Pháp kiểm soát toàn bộ nguồn lợi trong nước Sau Hiệp ước Hác-măng, phong trào chống Pháp của nhân dân Bắc Kỳ phát triển mạnh mẽ -> gây cho Pháp nhiều khó khăn -> Pháp ký Hiệp ước Pa-tơ-nốt với nhà Nguyễn (6 – 6 – 1884) Gồm 19 điều khoản cơ bản giống hiệp ước Hác- măng chỉ chỉnh sửa một số điều nhằm xoa dịu dư luận và mua chuộc quan lại phong kiến

PowerPoint Presentation:

Thanh Hoá Nghệ An Hà Tĩnh Bình Thuận Nam Kỡ Bắc Kỡ Trung Kỡ Phủ Thừa Thiên

PowerPoint Presentation:

Thanh Hoá Nghệ An Hà Tĩnh Bình Thuận Phủ Thừa Thiờn Bắc Kỡ Trung Kì Nam K ì

PowerPoint Presentation:

Lễ ký kết Hiệp ước Quý Mùi (Hỏc-măng) ngày 25 - 8 - 1883 tại Thuận An - Huế, trong đó: Trần đỡnh Túc (ngồi đầu bên trái), F.J.Hỏc-măng (thứ ba bên trái) và Nguyễn Trọng Hợp (người đứng bên phải).

PowerPoint Presentation:

Với hai bản Hiệp ước 1883 và 1884 Pháp đã hoàn thành xâm lược Việt Nam về mặt quân sự, biến Việt Nam từ nước độc lập thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến, còn triều đinh nhà Nguyễn đã kết thúc với tư cách là một nhà nước độc lập.

Củng cố: Hoàn thành bảng thống kê sau đây::

Củng cố: Hoàn thành bảng thống kê sau đây: Thêi gian Sù kiÖn 1873 1874 21 - 12 - 1873 1883 19 - 5 - 1883 18 - 8 - 1883 25 - 8 - 1883 6 - 6 - 1884 Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất Ký Hiệp ước Giáp Tuất Trận Cầu Giấy lần thứ nhất Trận Cầu Giấy lần thứ hai Thực dân Pháp tấn công Thuận An Ký Hiệp ước Hác măng Ký Hiệp ước Pa-tơ -nốt Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai

Củng cố::

Củng cố: Tại sao Pháp phải tiến hành cuộc xâm lược Việt Nam tới gần 30 năm ? Tại sao cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta cuối cùng thất bại đ giá trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp ?

Bài tập về nhà: Hoàn thành bảng thống kê sau::

Bài tập về nhà: Hoàn thành bảng thống kê sau: Giai ®o¹n DiÔn biÕn chÝnh Tªn nh©n vËt tiªu biÓu 1858 - 1862 1863 - tr­íc 1873 1873 - 1884

authorStream Live Help