Ls10 T36 Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Phần ba Lịch sử thế giới cận đại Chương I Các cuộc cách mạng tư sản (giữa thế kỉ XVI - cuối thế kỉ XVIII) bài 29- cách mạng hà lan và cách mạng tư sản anh.

PowerPoint Presentation:

Nhiệm vụ của bài học 1. Cách mạng tư sản Hà Lan a. Tình hình N ê-đéc-lan trước cách mạng. b. Diễn biến của cách mạng. c. Tính chất, ý nghĩa. 2. Cách mạng tư sản Anh a. Tình hình nước Anh trước cách mạng. b. Diễn biến của cách mạng. c. Tính chất, ý nghĩa. CMTS là gì?

PowerPoint Presentation:

Cách mạng tư sản Hà Lan a. Tình hình Nê-đ éc -lan trước cách mạng. HÀ LAN BỈ Nêđeclan trước cách mạng bao gồm Hà Lan và Bỉ ngày nay. Nêđeclan có nghĩa là “ vùng đất thấp ” bởi vì phần lớn đất đai nơi đây thấp hơn mực nước biển. Thế kỷ XVI, Nêđeclan lệ thuộc Tây Ban Nha.

PowerPoint Presentation:

Cách mạng tư sản Hà Lan a. Tình hình Nê-đ éc -lan trước cách mạng. Lược đồ Nê- đéc- lan trước CM Từ đầu thế kỷ XVI, Nêđeclan là một trong những vùng kinh tế TBCN phát triển nhất châu Âu. … Phụ thuộc vào Tây Ban Nha ->tăng cường kiểm soát , vơ vét, kỡm hóm sự phỏt triển kinh tế và đàn áp nhân dân đ - Giai cấp tư sản sớm hình thành và ngày càng có thế lực về kinh tế. - Tư tưởng Tân giáo phát triển, được nhân dân đón nhận. Nhân dân Nêđeclan Phong kiến TBN. Cách mạng bùng nổ. .. * Về kinh tế: * Về chính trị: * Về xã hội:

PowerPoint Presentation:

Hải cảng Amxtécđam đầu thế kỉ XVI

PowerPoint Presentation:

Tranh vẽ toàn cảnh Am-xtéc-đam 1538

PowerPoint Presentation:

Philip II (Vua TBN)

PowerPoint Presentation:

Cách mạng tư sản Hà Lan a. Tình hình Nêđeclan trước cách mạng. b. Diễn biến cách mạng. 8/1566 8/1567 4/1572 1/1579 7/1581 1609 1648 Thời gian Sự kiện

PowerPoint Presentation:

Cách mạng tư sản Hà Lan a. Tình hình Nêđeclan trước cách mạng b. Diễn biến cách mạng. 8/1566 8/1567 4/1572 1/1579 7/1581 1609 1648 Nhân dân miền Bắc Nê-đec-lan nổi dậy khởi nghĩa tấn công vào Giáo hội. Tây Ban Nha đưa quân sang đàn áp. Quân khởi nghĩa làm chủ các tỉnh phía Bắc. Hội nghị họp ở U-trếch. Vua Tây Ban Nha bị lật đổ. Nước cộng hòa Hà Lan ra đời. Kí hiệp định đình chiến. Tây Ban Nha công nhận nền độc lập của Hà Lan. Thời gian Sự kiện

PowerPoint Presentation:

Cách mạng tư sản Hà Lan a. Tình hình Nêđeclan trước cách mạng. b. Diễn biến cách mạng . c. Tính chất, ý nghiã. + Tính chất: Đây là cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để, diễn ra dưới hình thức là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. - Lật đổ chế độ PK, mở đường cho CNTB phát triển. - Mở ra một thời đại mới, thời đại của các cuộc cách mạng tư sản. - Báo hiẹâu sự suy vong của chế độ phong kiến. + Ý nghĩa:

PowerPoint Presentation:

2. Cách mạng tư sản Anh a. Tình hình nước Anh trước cách mạng.

PowerPoint Presentation:

2. Cách mạng tư sản Anh a. Tình hình nước Anh trước cách mạng. - Kinh tế: Đầu thế kỷ XVII kinh tế n­íc Anh phát triển nhất châu Âu. Biểu hiện + Công nghiệp: Công trường thủ công phát triển. + Thương nghiệp: Ngoại thương phát triển. + Nông nghiệp: Chủ nghĩa tư bản xâm nhập vào nông thôn. Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới . … - Xã hội: Tư sản, quý tộc mới giàu lên nhanh chóng. Đời sống nhân dân cực khổ . Tư sản, quý tộc m ới , nông dân >< Phong kiến phản động. … - Chính trị : Chế độ phong kiến ( vua SáclơI ) ra sức bóc lột nhân dân, kìm hãm sự phát triển sản xuất TBCN. …

PowerPoint Presentation:

NIUCATXƠN LIVƠPULL MANSETXTƠ BÔNXTƠN NOOCVICH KEMBRIT ĐÔVƠ NOTTINHAM POOCLEN PLIMUT BƠCMINHAM XCÔTLEN BIỂN BẮC BIỂN MĂNG SƠ BIỂN MĂNG SƠ BIỂN AILEN PHÁP LUÂN ÑÔN Vùng nông nghiệp Vùng công thương nghiệp phát triển Xưởng cơ khí Xưởng dệt Hải cảng Đất rào chăn cừu

Quang cảnh Luân Đôn thế kỉ XVII:

Quang cảnh Luân Đôn thế kỉ XVII

Thành thị Anh thế kỉ XVII:

Thành thị Anh thế kỉ XVII

Buụn bỏn Noõ leọ da ủen:

Buụn bỏn Noõ leọ da ủen

PowerPoint Presentation:

BUÔN BÁN NÔ LỆ DA ĐEN

Saclơ I:

Saclơ I Ông là người vừa ngoan ngoãn, vùa kiêu căng, vừa nhút nhát, vừa hung hăng, ông tỏ ra kín đáo và xảo quyệt không mấy khi gi ữ lời hứa của mình.

SacLơ I và gia đình:

SacLơ I và gia đình

PowerPoint Presentation:

b. Diễn biến CM.

PowerPoint Presentation:

b. Diễn biến CM. 8/1642: Nội chiến bùng nổ.

b. Diễn biến cách mạng.:

b. Diễn biến cách mạng. Thời gian Sự kiện 1642-1648 1649 1653 12-1688

b. Diễn biến cách mạng.:

b. Diễn biến cách mạng. Thời gian Sự kiện 1642-1648 - Nội chiến giữa Vua và Quốc hội. … 1649 - Xử tử vua Sác-lơ I. … - Thiết lập chế độ cộng hòa. 1653 - Nền độc tài quân sự được thiết lập, do Ô-li-vơ Crôm-oen đứng đầu. … 12-1688 - Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập, đứng đầu là Vin-hem-Ô-ran-giơ. … CM đạt tới đỉnh cao

PowerPoint Presentation:

Quân đội nhà Vua ở trận Nêdơbi 1645

PowerPoint Presentation:

QUÂN ĐỘI CÁCH MẠNG

Ngày 30-01-1649 Vua Saclơ I bị xử tử:

Ngày 30-01-1649 Vua Saclơ I bị xử tử

PowerPoint Presentation:

Ô-LI-VƠ CRÔM-OEN (1599 - 1658) Crômoen (1599-1658) là một trong những lãnh tụ xuất sắc của phái Độc lập, tiêu biểu cho tầng lớp quí tộc loại vừa. Ông là một người có sức khỏe dồi dào, một nhà tổ chức và chỉ huy giỏi. Ông đã tổ chức một đội quân “kiểu mẫu” lên tới 22 vạn người trong đó có khoảng 6 ngàn kị binh. Đó là một đội quân có tính chất quần chúng, đại đa số là nông dân có kỷ luật chặt chẽ, đầy nhiệt tình cách mạng.

Đồ thị: Diễn biến cách mạng tư sản Anh.:

Đồ thị: Diễn biến cách mạng tư sản Anh. Saclơ I tuyên chiến. Xử tử Saclơ I Nền độc tài Crômoen Quân chủ lập hiến Crụmoen qua đời 1642 1649 1653 1658 1688 Năm Sự kiện

PowerPoint Presentation:

+ Ý nghĩa - Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển . - Mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản. + Tính chất Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ,diễn ra dưới hình thức là cuộc nội chiến . c. Tính chất, ý nghĩa.

Củng cố bài học:

Củng cố bài học

PowerPoint Presentation:

CMTS CM Hµ Lan CM Anh Nguyên nhân ( KT, XH… ) Diễn biến CM Tớnh chất, ý nghĩa Nguyên nhân ( KT, XH… ) Diễn biến CM Tớnh chất, ý nghĩa Giai cấp tư sản lãnh đạo Lật đổ phong kiến Quần chúng nhân dân Tiến lên TBCN Tính chất Triệt để Không triệt đ Hình thức CM Giải phóng DT Nội chiến

PowerPoint Presentation:

Lật đổ phong kiến Tiến lên TBCN GCTS QCND

PowerPoint Presentation:

CMTS GCTS CĐPK QCND TBCN Công thức Toán học của CMTS

PowerPoint Presentation:

Bài tập Hãy điền vào chỗ trống khi nói về khái niệm CMTS. CAÙCH MAÏNG TÖ SAÛN Nhieäm vuï Caùch maïng. Löïc löôïng laõnh ñaïo. Löïc löôïng tham gia. H ướng phát triển đi lên. Lật đổ chế độ phong kiến. Quần chúng nhân dân. Tư bản chủ nghĩa. Giai cấp tư sản.

Dặn dò:

Dặn dò + Học bài cũ. + Làm bài tập SGK. + Đọc trước bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

PowerPoint Presentation:

Kính chào! Hẹn gặp lại!

authorStream Live Help