Lich su 12 Bai 13 Phong trao dan toc dan chu 19251930

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp!

BÀI 13::

PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 (Tiết 1) BÀI 13:

BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930:

BÀI 13 : PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG: 1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: a- Hoàn cảnh ra đời : 6/1925 Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, nhằm tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ CNĐQ Pháp và tay sai. Cơ quan cao nhất của Hội là Tổng bộ. PHẠM HỒNG THÁI

PowerPoint Presentation:

NGUYỄN ÁI QUỐC Nhà số 13 đường Văn Minh – QChâu – TQ. Một trong những nơi Tổng bộ Hội VN CMTN mở lớp huấn luyện chính trị 1925 - 1927

PowerPoint Presentation:

HỒ TÙNG MẬU LÊ HỒNG SƠN

BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930:

I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG: 1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: a- Hoàn cảnh ra đời : b- Hoạt động : BÀI 13 : PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 - Mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ CM, để đưa về nước hoạt động.

BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930:

I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG: 1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: a- Hoàn cảnh ra đời : b- Hoạt động : BÀI 13 : PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 6/1925, báo Thanh niên được xuất bản làm cơ quan ngôn luận của Hội. 7/1925, lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc áp bức Á Đông.

BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930:

I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG: 1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: a- Hoàn cảnh ra đời : b- Hoạt động : BÀI 13 : PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 - 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được tập hợp thành tác phẩm “ Đường Kách mệnh ”.

PowerPoint Presentation:

Mục đích chung của báo Thanh niên và cuốn sách Đường Kách mệnh là gì?

BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930:

I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG: 1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: a- Hoàn cảnh ra đời : b- Hoạt động :  Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh chỉ rõ đường lối , phương hướng cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. BÀI 13 : PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 - - 1928, tổ chức phong trào “VS hóa”

PowerPoint Presentation:

PHONG TRÀO “ VÔ SẢN HOÁ ” 1928 - 1929 NGUYỄN VĂN CỪ Làm ở mỏ than Mạo Khê Quảng Ninh NGÔ GIA TỰ Làm công nhân khuân vác ở Sài Gòn NGUYỄN ĐỨC CẢNH Xuống Hải Phòng

BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930:

I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG: 1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: a- Hoàn cảnh ra đời : b- Hoạt động : c- Vai trò : Truyền bá lí luận CMGPDT theo khuynh hướng vô sản vào Việt Nam. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh sang giai đoạn đấu tranh tự giác.  L à tổ chức tiền thân, chuẩn bị về lí luận chính trị, tổ chức cho sự ra đời của ĐCS Việt Nam. BÀI 13 : PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930

BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930:

BÀI 13 : PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG: 1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: 2- Tân Việt cách mạng đảng: a- Hoàn cảnh thành lập : TRẦN ĐÌNH THANH Hội trưởng Hội Phục Việt Thành lập ngày 14/7/1925, trải qua nhiều lần đổi tên, ngày 14/7/1928 đổi thành Tân Việt Cách mạng đảng. Thành phần: Trí thức, thanh niên tiểu tư sản yêu nước.

BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930:

BÀI 13 : PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG: 1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: 2- Tân Việt cách mạng đảng: a- Hoàn cảnh thành lập : b- Hoạt động : Địa bàn: Trung Kì. Mục tiêu: Đánh đổ ĐQCN, thiết lập xã hội bình đẳng, bác ái.

BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930:

BÀI 13 : PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG: 1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: 2- Tân Việt cách mạng đảng: a- Hoàn cảnh thành lập : b- Hoạt động :  Khuynh hướng cách mạng vô sản phát triển mạnh ở nước ta. Gia nhập Hội VN CMTN Chuẩn bị thành lập chính đảng vô sản Đảng Tân Việt phân hoá

BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930:

BÀI 13 : PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG: 1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: 2- Tân Việt cách mạng đảng: 3- Việt Nam Quốc dân đảng: a- Hoàn cảnh thành lập : 25/12/1927, Việt Nam quốc dân Đảng thành lập, do Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính... lãnh đạo. Thành phần: TS dân tộc, binh lính người Việt giác ngộ, nông dân khá giả, địa chủ.

BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930:

BÀI 13 : PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG: 1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: 2- Tân Việt cách mạng đảng: 3- Việt Nam Quốc dân đảng: a- Sự thành lập : b- Hoạt động : Địa bàn: một số tỉnh Bắc Kì. Mục tiêu: Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền. Tổ chức các vụ mưu sát cá nhân: trùm mộ phu Badanh.

BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930:

BÀI 13 : PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 I- SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG: 1- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: 2- Tân Việt cách mạng đảng: 3- Việt Nam Quốc dân đảng: a- Sự thành lập : b- Hoạt động : Phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930)  thất bại. Khuynh hướng đấu tranh: DCTS.

PowerPoint Presentation:

Hội VN CMTN An Nam Cộng sản đảng Tân Việt CMĐ Đông Dương cộng sản đảng Đông Dương cộng sản Liên đoàn ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP CỦNG CỐ

BÀI TẬP:

So sánh sự khác nhau giữa Hội Việt Nam cách mạng thanh niên với Tân Việt cách mạng đảng về : Quá trình ra đời? Địa bàn hoạt động? Vai trò đối với phong trào quần chúng và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Tân Việt cách mạng đảng Quá trình ra đời Tâm Tâm xã 1923  Cộng sản đoàn 2/1925Hội VN CMTN 6/1925 Hội Phục Việt 1925  Hội Hưng Nam 1926  VN CMĐC Hội 1927  Tân việt CMĐ 1928 Địa bàn hoạt động Trung Quốc, Việt Nam (Bắc – Trung - Nam) Việt Nam (Trung Kì) Vai trò - Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. - Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh sang giai đoạn đấu tranh tự giác. Góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân và các tầng lớp nhân dân ở Trung kì  L à tổ chức tiền thân, c huẩn bị về lí luận chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

BÀI TẬP:

So sánh sự khác nhau giữa Tân Việt cách mạng đảng với VNQD Đảng về : Quá trình ra đời? Địa bàn hoạt động? Vai trò đối với phong trào quần chúng và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? BÀI TẬP

PowerPoint Presentation:

Tân Việt cách mạng đảng VNQD Đảng Quá trình ra đời - Hội Phục Việt (1925 )  Hội Hưng Nam (1926)  VN CMĐC Hội (1927 ) Tân việt CMĐ (1928) - 25/12/1927, Việt Nam quốc dân Đảng thành lập Địa bàn hoạt động Trung Kì Một số tỉnh Bắc Kì Vai trò Góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân và các tầng lớp nhân dân ở Trung kì - Cổ vũ lòng yêu nước , căm thù giặc của nhân dân .

PowerPoint Presentation:

CÂU 1: Nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn viÕt: “Phót khãc ®Çu tiªn lµ phót B¸c Hå c­êi”. C©u th¬ ®ã nãi lªn ®iÒu g×? Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. A Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. B C Bác Hồ đọc sơ thảo luận cương của Lênin Bác Hồ đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai. D C Hết giờ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PowerPoint Presentation:

CÂU 2: Sự kiện nào đánh dấu bước phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ đấu tranh tự phát sang tự giác? Bói cụng của thợ mỏy xưởng đúng tàu Ba Son – Sài Gũn (8/1925) A Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo “Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin B “Tiếng bom Sa Diện của Phạm Hồng Thái” ở Quảng Châu (6/1924) C Cuộc bãi công của thợ nhuộm Chợ Lớn (1922) D A Hết giờ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PowerPoint Presentation:

CÂU 3: Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1927 có tác dụng gì? Chuẩn bị về tư tưởng chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam 1930 A Chuẩn bị thành lập ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam B Chuẩn bị thành lập 3 tổ chức cỏch mạng ở Việt Nam C Thực hiện chủ trương “Vụ sản hoỏ” để truyền bỏ chủ nghĩa Mỏc Lờnin vào Việt Nam D A Hết giờ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

authorStream Live Help