Lich su 12 Bai 12 Phong trao dan chu 19191925 Tiet 2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG THPT THỊ XÃ NGHĨA LỘ - YÊN BÁI Giáo viên: Hà Nguyễn Kiều Hoa Môn: Lịch sử - Lớp 12 TRƯỜNG THPT THỊ XÃ NGHĨA LỘ - YÊN BÁI

Slide 2: 

Bài 12 - tiết 16 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919-1925)

Slide 3: 

II. PHONG TRÀO DÂNTỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925: 1. Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam sống ở nước ngoài: a. Phan Bội Châu: b. Phan Châu Trinh:

Slide 4: 

c. Hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài: Như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân

Slide 5: 

2. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt Nam: THẢO LUẬN NHÓM Nhóm 1: Hoạt động của giai cấp tư sản. Nhóm 2: Hoạt động của tầng lớp tiểu tư sản. Nhóm 3: Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Nhóm 4: Vì sao nói: cuộc bãi công của công nhân Ba Son đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam ?

Slide 6: 

3. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc:

Slide 7: 

HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 – 1925) SÀI GÒN XINGAPO CÔLÔMBÔ GIBUTI PO XAIT MACXÂY 5-6-1911 8-6-1911 14-6-1911 30-6-1911 6-7-1911 LƠ HAVRƠ 15-7-1911 PARI Chặng đường từ năm 1911 đến năm 1922 Nơi và thời gian Bác đến, hoạt động 1911 CHÚ GIẢI Bản YSách 1919

Slide 8: 

HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 – 1925) SÀI GÒN XINGAPO CÔLÔMBÔ GIBUTI PO XAIT MACXÂY 5-6-1911 8-6-1911 14-6-1911 30-6-1911 6-7-1911 LƠ HAVRƠ 15-7-1911 PARI 1920 Chặng đường từ năm 1911 đến năm 1922 Nơi và thời gian Bác đến, hoạt động 1911 Đọc Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin CHÚ GIẢI

Slide 9: 

HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 – 1925) SÀI GÒN XINGAPO CÔLÔMBÔ GIBUTI PO XAIT MACXÂY 5-6-1911 8-6-1911 14-6-1911 30-6-1911 6-7-1911 LƠ HAVRƠ 15-7-1911 TUA 1920 PARI CHÚ GIẢI Chặng đường từ năm 1911 đến năm 1922 Nơi và thời gian Bác đến, hoạt động 1911 Dự Đại hội Tua (1920)

Slide 10: 

HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 – 1925) SÀI GÒN XINGAPO CÔLÔMBÔ GIBUTI PO XAIT MACXÂY 5-6-1911 8-6-1911 14-6-1911 30-6-1911 6-7-1911 LƠ HAVRƠ 15-7-1911 1922 PARI CHÚ GIẢI Chặng đường từ năm 1911 đến năm 1922 Nơi và thời gian Bác đến, hoạt động 1911 Xuất bản Báo Người cùng khổ (1922)

Slide 11: 

HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 – 1925) SÀI GÒN XINGAPO CÔLÔMBÔ GIBUTI PO XAIT MACXÂY 5-6-1911 8-6-1911 14-6-1911 30-6-1911 6-7-1911 LƠ HAVRƠ 15-7-1911 MÁTXCƠVA PARI TUA 6/1923 QUẢNG CHÂU 11/1923 1924 CHÚ GIẢI Chặng đường từ năm 1911 đến năm 1922 Nơi và thời gian Bác đến, hoạt động 1911 Chặng đường đến Liên Xô năm 1923 Dự Hội nghị Quốc tế nông dân năm 1923 Dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V năm 1924

Slide 12: 

HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 – 1925) SÀI GÒN XINGAPO CÔLÔMBÔ GIBUTI PO XAIT MACXÂY 5-6-1911 8-6-1911 14-6-1911 30-6-1911 6-7-1911 LƠ HAVRƠ 15-7-1911 MÁTXCƠVA PARI TUA 1923 1924 QUẢNG CHÂU 1924 1923 CHÚ GIẢI Chặng đường từ năm 1911 đến năm 1922 Nơi và thời gian Bác đến, hoạt động 1911 Chặng đường đến Liên Xô năm 1923 Dự Hội nghị Quốc tế nông dân năm 1923 Dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V năm 1924 Chặng đường đến Trung Quốc tháng 11 năm 1924 Sáng lập Hội Viết Nam cách mạng thanh niên năm 1925 Viết cuốn “Đường kách mệnh” năm 1927

Slide 13: 

1911 1917 1919 1920 1921-1922 1923 1924 Đến nhiều nước trên thế giới Hoạt động tại Pháp Ở Liên Xô Về Trung Quốc HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 – 1925) 1920

Slide 14: 

HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 - 1925) 1911 1917 1919 1920 1921-1922 1923 1924 Tìm đường cứu nước Truyền bá CN Mác-Lênin về Việt Nam -> Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc: + Tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. + Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của đảng cộng sản.

Slide 15: 

Cỏch mạng thỏng tỏm thành cụng. Khỏng chiến chống Phỏp thắng lợi. Giải phúng miền Nam thống nhất đất nước. Đổi mới đất nước. Con đường cỏch mạng vụ sản mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọn đó đưa cỏch mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khỏc trờn con đường đấu tranh giải phúng dõn tộc và xõy dựng đất nước.

authorStream Live Help