Lich su 12 bai 12 Phong trao dan toc dan chu 19191925

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHƯƠNG I PHẦN HAI VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930 LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2OOO

PowerPoint Presentation:

BÀI 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NĂM 1925

PowerPoint Presentation:

BÀI 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NĂM 1925 I - Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau CTTG thứ nhất 1, Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

PowerPoint Presentation:

BÀI 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NĂM 1925 I - Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trỊ, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau CTTG thứ nhất 1, Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp Pháp tiến hành khai thác trong các ngành kinh tế như thế nào ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NĂM 1925 I - Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trỊ, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau CTTG thứ nhất 1, Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

PowerPoint Presentation:

STT Ngành kinh doanh, khai thác Tổng số tiền Tỷ lệ % Nông nghiệp và khai thác rừng 900,2 31,4 Công ty bất động sản, ngân hàng, công ty bảo hiểm 623,9 21,8 Mỏ và  khai thác đá 546,4 19,1 Thương mại và vận tải 422,5 14,8 Công nghiệp (chê biến, điện nước) công chính 369,5 12,9 Tổng cộng 2.862,2 100% Pháp đã đầu tư vào khai thác Đông Dương lần II

PowerPoint Presentation:

Đồn điền café Đ.điền chè, café Đ.điền cao su Đ.điền lúa Rượu, bia, xay xát, sửa chữa tàu Thiếc, chì,kẽm Than Xuất cảng Các nguồn lợi của Pháp ở Việt Nam Xuất cảng Xuất cảng

PowerPoint Presentation:

BÀI 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NĂM 1925 I - Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trỊ, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau CTTG thứ nhất 1, Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp 2, Chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp - Về chính trị : Trình bày những chính sách về chính trị của Pháp ? - Về văn hóa-giáo dục:

PowerPoint Presentation:

BÀI 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NĂM 1925 I - Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trỊ, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau CTTG thứ nhất 1, Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp 2, Chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp 3, Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội Việt Nam a, Về kinh tế

PowerPoint Presentation:

BÀI 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NĂM 1925 I - Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trỊ, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau CTTG thứ nhất 3, Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội Việt Nam a, Về kinh tế Trình bày những chuyển biến về kinh tế của Việt Nam trong thời kì Pháp khai thác thuộc địa lần II ?

PowerPoint Presentation:

BÀI 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NĂM 1925 I - Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trỊ, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau CTTG thứ nhất 3, Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội Việt Nam a, Về kinh tế : Các giai cấp và xã hội của Việt Nam có sự chuyển biến mới như thế nào ? b, Về xã hội :

PowerPoint Presentation:

NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM GIAI CẤP NHỮNG CHUYỂN BIẾN CHỦ YẾU Địa Chủ PK Một bộ phận không nhỏ tiểu, trung địa chủ tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống Pháp và tay sai . Nông dân Đời sống của họ bị bần cùng hóa, mâu thuẫn gay gắt với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai

PowerPoint Presentation:

NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM GIAI CẤP NHỮNG CHUYỂN BIẾN CHỦ YẾU Địa Chủ Một bộ phận không nhỏ tiểu, trung địa chủ tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống Pháp và tay sai . Nông dân Đời sống của họ bị bần cùng hóa, mâu thuẫn gay gắt với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai Tiểu Tư Sản Phát triển nhanh về số lượng, nhạy bén với thời cuộc, có tinh thần chống thực dân Pháp và tay sai Tư Sản Số lượng ít, thế lực yếu, bị phân hóa thành tư sản mại bản và tư sản dân tộc. Bộ phận tư sản dân tộc Việt Nam có khuynh hướng dân tộc dân chủ. Công Nhân Ngày càng phát triển chịu nhiều tầng áp bức, bóc lột, có mối quan hệ gắn bó với nông dân, có tinh thần yêu nước mạnh mẽ, vươn lên thành giai cấp lãnh đạo cách mạng nước ta.

PowerPoint Presentation:

Công nhân đồn điền Cao su của thực dân Pháp

PowerPoint Presentation:

BÀI 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NĂM 1925 3, Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội Việt Nam b, Về xã hội : a, Về kinh tế : Theo em những mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam là gì ?

authorStream Live Help