Bai 1 - Viet Nam tren duong Doi moi va hoi nhap

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

THPT PHẠM THÀNH TRUNG 2 BÀI 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP NỘI DUNG Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội. 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực. 3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập

PowerPoint Presentation:

Hãy cho biết nội dung của các hình ảnh sau

PowerPoint Presentation:

Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế -xã hội. Công cuộc đổi mới Bối cảnh Quốc tế Trong nước Diễn biến Thành tựu - Cuộc CMKHKT hiện đại. - Đông Âu XHCN và Liên Xô: kinh tế suy thoái. Khủng hoảng kinh tế - xã hội nặng nề (lạm phát cao, kéo dài). -1979: Manh nha (Khoán 100, 10 trong NN) -1986: Khẳng định theo 3 xu thế (SGK) - Thoát khỏi khủng hoảng KT- XH, đẩy lùi lạm phát - Tốc độ tăng trưởng KTcao. - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH – HĐH  Cơ cấu lãnh thổ chuyển biến rõ - Đạt được thành tựu lớn trong xóa đói giảm nghèo

PowerPoint Presentation:

Công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực Bối cảnh Quốc tế . Trong nước Diễn biến Thành tựu Khó khăn Toàn cầu hóa, khu vực hóa diễn ra ngày càng rõ nét - Tiềm lực kinh tế yếu. - Mỹ cấm vận kinh tế. Kinh tế Đông Âu và Liên Xô: suy thoái.  Quan hệ hợp tác các nước gặp nhiều khó khăn - 1995: Bình thường hóa quan hệ với Mỹ. - 7/1995: Gia nhập ASEAN. - Tham gia diễn đàn APEC. - 1/2007: Gia nhập WTO. -Thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài - Đẩy mạnh hợp tác toàn diện - Ngoại thương phát triển nhanh (17,9%/năm 1986-2005), xuất khẩu lớn về một số mặt hàng Cạnh tranh gay gắt, nguy cơ khủng hoảng, tụt hậu về kinh tế… 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực

PowerPoint Presentation:

Chiến lược tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo Kinh tế Xã hội Môi trường Đối ngoại - Hoàn thiện và thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường. -Đẩy mạnh CNH-HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa mới chống tệ nạn xã hội, mặt trái cơ chế thị trường Có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường . Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực quốc gia Phát triển bền vững 3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở nước ta. Hoàn thành sơ đồ khung sau đây

PowerPoint Presentation:

THPT PHẠM THÀNH TRUNG Câu hỏi củng cố Năm 1975 Năm 1986 Năm 1995 Năm 1997 Năm 2007 Đất nước thống nhất Đề ra đường lối đổi mới kinh tế-xã hội. Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì, gia nhập ASEAN. Khủng hoảng tài chính Châu Á. Gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Chọn năm và nêu sự kiện xảy ra trong năm đó

PowerPoint Presentation:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Biểu hiện tình trạng khủng hoảng kinh tế nặng nề Một trong ba xu thế đổi mới-1986 Cơ sở phát triển nền kinh tế bền vững AFTA là khu vực mậu dịch tự do của tổ chức nào? Mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu nổi tiếng Nguồn vốn đầu tư nước ngoài giúpcải thiện CSHT Tổ chức kinh tế gồm nhiều nước châu Á-TBD N E A S A H C A P E A O D P E C A L A M P H A T O G I A L U U U C I T R T H 1 2 3 4 5 6 7 ĐOÁN Ô CHỮ HÀNG DỌC KẾT QUẢ Ô CHỮ HỘI NHẬP

PowerPoint Presentation:

THPT PHẠM THÀNH TRUNG KẾT THÚC KẾT THÚC

PowerPoint Presentation:

Đổi mới từ 1986 đến nay Các xu hướng Biểu hiện - Dân chủ hóa đời sống KT-XH -Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. -Tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước trên thế giới - Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. - Có thêm thành phần kinh tế tư nhân (tư bản trong và ngoài nước, cá thể..) - Tăng cường hợp tác với các nước không phân biệt thể chế chính trị, gia nhập nhiều tổ chức kinh tế lớn… Hoàn thành khung kiến thức sau

PowerPoint Presentation:

NHÓM 1 NHÓM 2 NHÓM 3 Tăng trưởng kinh tế 1975-2005 NHÓM 4 Tỉ lệ nghèo của cả nước Các nhóm hãy nhận xét các biểu đồ sau đây và kết luận về thành tựu đạt được Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế 1990-2005

PowerPoint Presentation:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH Tăng trưởng kinh tế khá cao Đẩy lùi lạm phát Cơ cấu lãnh thổ chuyển biến rõ nét Thành tựu lớn trong xóa đói, giảm nghèo Thành tựu của công cuộc đổi mới

PowerPoint Presentation:

Đầu 1995 7-1995 1-2007 VN gia nhập WTO VN và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ VN gia nhập ASEAN Diễn biến của quá trình hội nhập Dùng các mũi tên nối các ý ở 2 cột sau đây sao cho phù hợp

PowerPoint Presentation:

HỘI NHẬP

PowerPoint Presentation:

GDP theo giá so sánh 1994, phân theo thành phần kinh tế 1986 1989 1991 1995 1997 2000 2003 2005 Nghìn tỉ đồng năm

authorStream Live Help