Hoa 10 tiet 33 Bai 18 Phan loai phan ung trong hoa hoc vo co

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Cho các phản ứng sau: 1. Cu(OH) 2 CuO + H 2 O 2. Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 3. BaCl 2 + H 2 SO 4 BaSO 4 + 2HCl 4. 2Fe + 3Cl 2 2FeCl 3 5. CaO + CO 2 CaCO 3 6. Cu + 2AgNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + 2Ag 7. NaOH + HNO 3 NaNO 3 + H 2 O 8. NH 4 Cl NH 3 + HCl t 0 t 0 Xác định số oxi hóa. Cho biết phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử? t 0

PowerPoint Presentation:

Trả lời 1. Cu(OH) 2 CuO + H 2 O 2. Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 3. BaCl 2 + H 2 SO 4 BaSO 4 + 2HCl 4. 2Fe + 3Cl 2 2FeCl 3 5. CaO + CO 2 CaCO 3 6. Cu + 2AgNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + 2Ag 7. NaOH + HNO 3 NaNO 3 + H 2 O 8. NH 4 Cl NH 3 + HCl t 0 t 0 t 0 Phản ứng oxi hóa khử Phản ứng oxi hóa khử Phản ứng oxi hóa khử 0 +2 -1 0 0 +3 0 +2 0 +1 +2 +2 0 +1 -2 +1 +1 -2 -2 +2 +2 +1 +1 -2 -2 -1 -1 +6 +6 +2 +2 -2 -2 +4 +4 -2 +1 +1 -2 -2 -2 -2 +1 +1 +1 +5 +5 -3 -3 +1 +1 +1 -1 -1

PowerPoint Presentation:

Theo cách phân loại phản ứng trong hóa vô cơ ở lớp 8, các phản ứng trên được chia làm mấy loại? Gọi tên từng loại. Phản ứng hóa hợp Phản ứng phân hủy Phản ứng thế Phản ứng trao đổi

PowerPoint Presentation:

Cách phân loại này có tổng quát chưa? Nếu dựa vào số oxi hóa, người ta có thể phân loại phản ứng trong hóa vô cơ như thê nào?

PowerPoint Presentation:

PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ Bài 8:

PowerPoint Presentation:

I. Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa và phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa Dựa vào cách phân loại ở lớp 8, hãy phân loại các phản ứng trong câu 1 trên

PowerPoint Presentation:

Phản ứng hóa hợp Phản ứng phân hủy Phản ứng thế Phản ứng trao đổi 2Fe + 3Cl 2 2FeCl 3 t 0 CaO + CO 2 CaCO 3 t 0 NH 4 Cl NH 3 + H 2 O t 0 Cu(OH) 2 CuO + H 2 O t 0 Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 Cu + 2AgNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + 2Ag BaCl 2 + H 2 SO 4 BaSO 4 + 2HCl NaOH + HNO 3 NaNO 3 + H 2 O I. Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa và phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa -1 0 0 +3 +2 +2 -2 +1 +1 -2 -2 +2 +2 +1 +1 -2 -2 -1 -1 +6 +6 +2 +2 -2 -2 +4 +4 -2 0 +2 0 +1 0 +2 0 +1 +1 +1 -2 -2 -2 -2 +1 +1 +5 +5 +1 -3 -3 +1 +1 +1 -1 -1

PowerPoint Presentation:

Hãy nhận xét về sự thay đổi số oxi hóa trong mỗi loại phản ứng

PowerPoint Presentation:

Phản ứng hóa hợp Phản ứng phân hủy Phản ứng thế Phản ứng trao đổi 2Fe + 3Cl 2 2FeCl 3 t 0 CaO + CO 2 CaCO 3 t 0 NH 4 Cl NH 3 + H 2 O t 0 Cu(OH) 2 CuO + H 2 O t 0 Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 Cu + 2AgNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + 2Ag BaCl 2 + H 2 SO 4 BaSO 4 + 2HCl NaOH + HNO 3 NaNO 3 + H 2 O -1 0 0 +3 +2 +2 -2 +1 +1 -2 -2 +2 +2 +1 +1 -2 -2 -1 -1 +6 +6 +2 +2 -2 -2 +4 +4 -2 0 +2 0 +1 0 +2 0 +1 +1 +1 -2 -2 -2 -2 +1 +1 +5 +5 +1 -3 -3 +1 +1 +1 -1 -1 NX: Số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi NX: Số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi NX: số oxi hóa của các nguyên tố luôn thay đổi NX: Số oxi hóa của các nguyên tố luôn không thay đổi I. Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa và phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa

PowerPoint Presentation:

Nếu lấy cơ sở số oxi hóa thì có thể chia các phản ứng hóa học thành mấy loại? Cách phân loại ở lớp 8 là dựa vào cơ sở nào? Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng thế, phản ứng trao đổi có phải là phản ứng oxi hóa khử không? Có khi là phản ứng oxi hóa khử, có khi không là phản ứng oxi hóa khử

PowerPoint Presentation:

II. KẾT LUẬN Phản ứng hóa học Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa Một số phản ứng hóa hợp Một số phản ứng phân hủy Phản ứng trao đổi Một số phản ứng hóa hợp Một số phản ứng phân hủy Phản ứng thế trong hóa học vô cơ

PowerPoint Presentation:

Trong hóa học vô cơ có thể chia phản ứng hóa học thành 2 loại: Phản ứng hóa học có sự thay đổi số oxi hóa là phản ứng oxi hóa khử ( các phản ứng thế, một số phản ứng hóa hợp và một số phản ứng phân hủy) Phản ứng hóa học không có sự thay đổi số oxi hóa, không phải là phản ứng oxi hóa khử ( các phản ứng trao đổi, một số phản ứng hóa hợp và một số phản ứng phân hủy) II. KẾT LUẬN

PowerPoint Presentation:

CỦNG CỐ Câu 1: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử? Chọn đáp án đúng A. 2HgO 2Hg + O 2 t 0 B. CaCO 3 CaO + CO 2 t 0 C. 2Al(OH) 3 Al 2 O 3 + 3H 2 O t 0 t 0 D. 2NaHCO 3 Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O  Đúng rồi  Sai rồi  Sai rồi  Sai rồi

PowerPoint Presentation:

Câu 2: Trong các phản ứng sau, ở phản ứng nào NH 3 không đóng vai trò chất khử? Chọn đáp án đúng A. 4NH 3 + 5O 2 4NO + 6H 2 O t 0 xt C. 2NH 3 + CuO 3Cu + N 2 + 3H 2 O t 0 B. 2NH 3 + 3Cl 2 N 2 + 6HCl D. 2NH 3 + H 2 O 2 + MnSO 4 MnO 2 + (NH 4 ) 2 SO 4  Đúng rồi  Sai rồi  Sai rồi  Sai rồi

PowerPoint Presentation:

Cho các hóa chất sau: Zn, NaOH, HNO 3 , HCl, ZnO. a) Em hãy chọn hóa chất và dụng cụ thích hợp để điều chế H 2 b) Hãy viết phương trình phản ứng và cho biết phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa khử không? Vì sao? Câu 3 : Bài tập thực nghiệm

authorStream Live Help