Hoa 10 tiet 26 Hoa tri va so oxi hoa

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

Hóa trị và số ôxi hóa:

23:04:19 23 / 10/06 1 Hóa trị và số ôxi hóa 1.Cách xác định điện hóa trị trong hợp chất ion .

Quy tắc:

23:04:19 2 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG Quy tắc Điện hóa trị: = điện tích ion VD: NaCl

PowerPoint Presentation:

23:04:19 3 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG

PowerPoint Presentation:

23:04:19 4 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG Ví dụ : NaCl là hợp chất ion .

PowerPoint Presentation:

23:04:19 5 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG 11+ 17+ + -

Bài tập vận dụng:

23:04:19 6 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG Bài tập vận dụng Xác định điện hóa trị của từng nguyên tố trong các hợp chất sau : Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 , KBr ,CaO

PowerPoint Presentation:

23:04:19 7 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG Đáp án : Fe 2 O 3 Al 2 O 3 KBr CaO 3 + 2 - 3 + 2 - 1 + 1- 2+ 2-

PowerPoint Presentation:

23:04:19 8 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG Nhận xét : + các nguyên tố kim loại thuộc nhóm IA ,II A ,IIIA ,có số lớp ngoài cùng là 1,2,3 có thể nhường đi 1,2,3 electron ,nên có điện hóa trị là 1+ ,2+,3+.

PowerPoint Presentation:

23:04:19 9 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG + các nguyên tố phi kim thuộc nhóm VI A , VII A có 6,7 electron lớp ngoài cùng thường có thể nhận thêm 2 hay 1 electron vào lớp ngoài cùng nên có điện tích hóa trị là 2- ,1-

PowerPoint Presentation:

23:04:19 10 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG Dưạ vào bảng HTTH xác định các nguyên tố:

PowerPoint Presentation:

23:04:19 11 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG

2.Xác định hóa trị trong hợp chất cộng hóa trị:

23:04:19 12 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG 2.Xác định hóa trị trong hợp chất cộng hóa trị Quy tắc : trong hợp chất cộng hóa trị ,hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng số liên kết cộng hóa trị của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử và được gọi là cộng hóa trị của nguyên tố đó ví dụ : trong phân tử H 2 O :

PowerPoint Presentation:

23:04:19 13 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG O H H H 2 O

BÀI TẬP VẬN DỤNG:

23:04:19 14 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG BÀI TẬP VẬN DỤNG xác định cộng hóa trị của từng nguyên tố trong hợp chất cộng hóa tri là: NH 3 ,CH 4 .

PowerPoint Presentation:

23:04:19 15 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG Kết luận: N có cộng hóa trị là 3 C có cộng hóa trị la 4 H có cộng hóa trị la 1

3 . Số ôxi hóa:

23:04:19 16 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG 3 . Số ôxi hóa a.khái niệm : số ôxi hóa của nguyên tố trong phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố trong phân tử , nếu giả định rằng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion.

PowerPoint Presentation:

23:04:19 17 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG quy tắc 1: số ôxi hóa của các nguyên tố trong đơn chất bằng không : VD: Cu ,Zn ,O 2 ,H 2 , đều bằng 0

PowerPoint Presentation:

23:04:19 18 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG Quy tắc 2 : trong một phân tử ,tổng số ôxi hóa của các nguyên tử đều bằng 0. VD: tính số ôxi hóa của S trong hợp chất H 2 SO 4 :

:

23:04:19 19 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG Ta có : ( +1) . 2 + X ( -2 ) . 4 = 0 X = +6

Quy tắc 3: số oxi hóa trong ion:

23:04:19 20 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG Quy tắc 3 : số oxi hóa trong ion Ion đơn nguyên tử: Số o xi hóa = điện tích ion Ion đa nguyên tử : ∑ số oxh các nguyên tử= điện tích của ion

PowerPoint Presentation:

23:04:19 21 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG VD Na Cl Na + + Cl - -1e vậy số ôxi hóa cua Na là :+1 số ôxi hóa cua Cl là :-1

PowerPoint Presentation:

23:04:19 22 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG Quy tắc 4 : trong hầu hết các hợp chất , số ôxi hóa của H la (+1 ) , trừ một số trường hợp như hidrua kim loại .(NaH ,CaH 2 ..) . Số ôxi hóa của ôxi là ( -2 ),trừ trường hợp OF 2 ,H 2 O 2 ...

4 . Tổng kết :

23:04:19 23 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG 4 . Tổng kết a. Ta có bảng tổng kết về: + cộng hóa trị và số ôxi hóa của hợp chất cộng hóa trị . + điện hóa trị và số ôxi hóa của hợp chất ion . VD :

PowerPoint Presentation:

23:04:19 24 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG Công thức Cộng hóa trị của Số oxi hóa của O = O O là 2 Oxi là 0 N = N N là 3 Nitơ 0 N là 3 H là 1 N: -3 H: +1

PowerPoint Presentation:

23:04:19 25 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG Công thức Điện hóa trị của Số oxi hóa NaCl Na: 1+; Cl: 1- Na: +1; Cl: -1 CaCl 2 Ca: 2+; Cl: 1- Ca: +2; Cl: -1

PowerPoint Presentation:

23:04:19 26 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG Tóm tắt : + số ôxi hóa : - định nghĩa - các quy tắc xác định số ôxi hóa

PowerPoint Presentation:

23:04:19 27 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG + hóa trị : - xác định hóa trị trong hợp chất ion - xác định điện hóa trị trong hợp chất cộng Bài tập : sgk .

PowerPoint Presentation:

23:04:19 28 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG Chúc các em học tốt

PowerPoint Presentation:

23:04:19 29 VÂN ANH VÀ HỒNG DUNG

authorStream Live Help