Hoa 10 Tiet 6 Bai 3 Luyet tap thanh phan nguyen tu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

DẠNG 1: KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ Bài 1 : Nguyên tử khối của He là 4,0026. Hãy tính khối lượng của 1 nguyên tử He theo kilogam? Đs: 6,646. 10 -27 kg Bài 2 : hãy cho biết số đơn vị ĐTHN, số proton, số nơtron, số electron và số khối của các nguyên tử sau đây 24 Mg; 23 Na ; 40 Ca ; 7 Li ; 31 P ; 55 Mn ; 88 Sr ; 80 Br 12 11 20 3 15 25 38 35

PowerPoint Presentation:

Đs: 4,98.10 23 ; 0,75.10 23 ; 14,94.10 23 ; 0,336.10 23 DẠNG 1: KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ Bài 3 : Tính số phân tử (nguyên tử) trong có trong các chất sau 26,56 g oxi b) 69,72 g nitơ c) 3,375 g nhôm d) 1,792 g lưu huỳnh Bài 4 : Cho nguyên tử K có 19 proton, 20 nơtron Tính khối lượng tuyệt đối của nguyên tử K? Tính nguyên tử khối của K? Tính số nguyên tử K trong 0,975 g K?

PowerPoint Presentation:

DẠNG 2: TÍNH SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH Bài 1 : Clo trong tự nhiên là hỗn hợp của 2 đồng vị 35 Cl có nguyên tử khối 34,97 chiếm 75,77%. 37 Cl có nguyên tử khối 36,97. Tính nguyên tử khối trung bình của Clo trong tự nhiên. Bài 2 : Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,546. Trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị 65 Cu và 63 Cu. Tính tỉ lệ số nguyên tử 63 Cu? LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ

PowerPoint Presentation:

Bài 3 : Nguyên tố Mg có 3 đồng vị 24 Mg chiếm 78,99%, 25 Mg chiếm 10%, 26 Mg chiếm 11,01% Tính nguyên tử khối trung bình của Mg? Giả sử trong hỗn hợp trên có 50 nguyên tử 25 Mg thì số nguyên tử tương ứng với 2 loại đồng vị còn lại là bao nhiêu? LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ DẠNG 2: TÍNH SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH DẠNG 2: TÍNH SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH DẠNG 2: TÍNH SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

PowerPoint Presentation:

Bài 4 : Trong tự nhiên hiđro có 2 đồng vị 1 H (99,984%) và 2 H (0,016%) và clo có 2 đồng vị 37 Cl (75,77%) và 37 Cl (24,23%) Tính nguyên tử khối trung bình của mỗi nguyên tố đó? Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau tạo nên từ đồng vị của 2 nguyên tố đó? Tính phân tử khối của mỗi loại phân tử nói trên? LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ DẠNG 2: TÍNH SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH

PowerPoint Presentation:

Bài 5 : Nguyên tố X có 2 đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân nguyên tử X có 35 proton. Trong nguyên tử của đồng vị thứ nhất có 44 nơtron. Số nơtron trong nguyên tử của đồng vị thứ 2 nhiều hơn trong đồng vị thứ nhất là 2 nơ tron. Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X ? A = aA + bB a + b a, b là tỉ lệ số nguyên tử mỗi loại đồng vị DẠNG 2: TÍNH SỐ KHỐI, TÍNH PHẦN TRĂM ĐỒNG VỊ VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH LUYỆN TẬP CHƯƠNG 1- NGUYÊN TỬ

authorStream Live Help