Hoa 10 Tiet 4, 5 Hat Nhan Nguyen Tu Nguyen To Hoa Hoc Dong Vi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/hoahocquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Nội dung Củng cố bài Bài 2: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC - ĐỒNG VỊ I. Hạt nhân nguyên tử II. Nguyên tố hoá học III. Đồng vị IV. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố hoá học

PowerPoint Presentation:

1. Điện tích hạt nhân I. Hạt nhân nguyên tử BT1 : Điện tích hạt nhân của Nitơ là 7+.Hỏi nguyên tử Nitơ có bao nhiêu Proton, bao nhiêu electron? Z = P = E

PowerPoint Presentation:

2. Số khối A = Z + N = P + N BT2: Tính số khối của Liti. Biết hạt nhân của Liti có 3 proton và 4 nơtron. BT3: Nguyên tử Natri có A = 23 và Z = 11. Tìm các loại hạt của Na. Số đơn vị điện tích hạt nhân Z và số khối A đặc trưng cho hạt nhân và cũng đặc trưng cho nguyên tử , vì khi biết Z và A của một nguyên tử sẽ biết được số proton, số electron và cả số nơtron trong nguyên tử đó (N = A – Z).

PowerPoint Presentation:

II. Nguyên tố hoá học 1. Định nghĩa Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân

PowerPoint Presentation:

2. Số hiệu nguyên tử Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, Kí hiệu là Z

PowerPoint Presentation:

3. Ký hiệu nguyên tử BT4: Nguyên tử Natri có 11p, 11e và 12n. Hãy cho biết ký hiệu nguyên tử Na? BT5: Ký hiệu của nguyên tử Oxi là: . Tìm các loại hạt của nguyên tử oxi?

PowerPoint Presentation:

Tên ng.tử Số p Số e Số n Điện tích hạt nhân Số khối Số hiệu ng.tử Ký hiệu ng.tử Beri 4 4 5 Natri 11 12 Oxi 8 8 Nhôm 13 27 Đồng 29 34 Kali 19 39 Flo 19 9 Silic 29 14

PowerPoint Presentation:

III. Đồng vị Hãy tìm số proton, số nơtron của các nguyên tử: , , Proti Đơteri Triti Hãy cho biết điểm chung của các nguyên tử trên? Các nguyên tử trên có số khối như thế nào? Vì sao? Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố hoá học có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron nên số khối A của chúng khác nhau

PowerPoint Presentation:

IV. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố hoá học 1. Nguyên tử khối Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử (u). Khối lượng của nguyên tử coi như bằng tổng khối lượng của các proton và nơtron trong hạt nhân nguyên tử Nguyên tử khối coi như bằng số khối BT: Xác định nguyên tử khối của P biêt rằng P có Z = 15 và N = 16

PowerPoint Presentation:

2. Nguyên tử khối trung bình BT: Clo là hỗn hợp của hai đông vị bền chiếm 75,77% và chiếm 24,23% tổng số nguyên tử Clo trong tự nhiên. Tính nguyên tử khối trung bình của Clo.

PowerPoint Presentation:

Clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền và . Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,45. Tính phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị? Bài tập:

PowerPoint Presentation:

1. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng: số khối số nơtron số proton số nơtron và số proton

PowerPoint Presentation:

2. Ký hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hoá học vì nó cho biết: số khối A. số hiệu nguyên tử Z. nguyên tử khối của nguyên tử. số khối A và số hiệu nguyên tử Z.

PowerPoint Presentation:

3. Nguyên tố cacbon có hai đồng vị bền: 12 C chiếm 98,89% và 13 C chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là: 12,500 12,011 12,022 12,055

PowerPoint Presentation:

4. Các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học được phân biệt bởi đại lượng nào sau đây ? A. Số nơtron. B. Số electron hoá trị. C. Số proton. D. Số lớp electron.

PowerPoint Presentation:

A. X, Y, Z thuộc cùng một nguyên tố hóa học. B. X và Z là hai đồng vị. C. X, Y, Z đều có 12 nơtron trong hạt nhân. D. Trong X, Y, Z có hai nguyên tử có cùng số khối. 5. Nhận định 3 nguyên tử : , , . Điều nào sau đây đúng ?

authorStream Live Help