Vl10 Tiet 36 NGAU LUC

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH

PowerPoint Presentation:

Hãy viết công thức tính mômen lực và nêu ý nghĩa của từng đại lượng ? M = F.d M: mômen lực F: lực tác dụng vào vật d : cánh tay đòn

PowerPoint Presentation:

Xác định mômen lực trong trường hợp sau: d M = F.d o

PowerPoint Presentation:

Hãy phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều ?

PowerPoint Presentation:

A B O

PowerPoint Presentation:

Chúng ta có thể vận dụng quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều để tổng hợp hai lực song song ngược chiều được không ? A B O

PowerPoint Presentation:

Nêu đặc điểm của hai lực tác dụng vào những vật dưới đây ? , -Ngược chiều - Độ lớn bằng nhau - Song song - Cùng tác dụng vào một vật

PowerPoint Presentation:

NGẪU LỰC

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 I. NGẪU LỰC LÀ GÌ? Bài 22: NGẪU LỰC 1. Định nghĩa Ngẫu lực là hệ 2 lực : - Song song - Ngược chiều - Cùng độ lớn - Cùng tác dụng vào 1 vật

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC I. NGẪU LỰC LÀ GÌ ? Hãy phân biệt ngẫu lực với hai lực cân bằng và hai lực trực đối

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC Hai lực cân bằng: - Cùng giá - Cùng độ lớn Tác dụng lên cùng 1 vật Hai lực trực đối: - Cùng giá - Ngược chiều nhau - Cùng độ lớn -Tác dụng lên 2 vật Ngẫu lực là hệ 2 lực: - Song song - Ngược chiều - Cùng độ lớn - Cùng tác dụng vào 1 vật - Cùng giá - Cùng độ lớn - Cùng giá - Cùng độ lớn - Cùng giá - Cùng giá

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC I. NGẪU LỰC LÀ GÌ ? 1. Định nghĩa 2. Ví dụ Dùng tay vặn vòi nước, ta đã tác dụng vào vòi nước 1 ngẫu lực

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC I. NGẪU LỰC LÀ GÌ ? 1. Định nghĩa 2. Ví dụ Dùng tuanơvit để vặn đinh ốc,ta tác dụng vào tuanơvit một ngẫu lực

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC I. NGẪU LỰC LÀ GÌ ? 1. Định nghĩa 2. Ví dụ Người lái xe tác dụng một ngẫu lực vào tay lái khi ô tô sắp qua đoạn đường ngoặt

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC I. NGẪU LỰC LÀ GÌ ? Các trường hợp nào sau đây xuất hiện ngẫu lực ?? O B A 2kg 1kg R + A C B A C

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC Ngẫu lực có tác dụng gì đối với: Vật không có trục quay cố định ? Vật có trục quay cố định ?

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC I. NGẪU LỰC LÀ GÌ ? II. TÁC DỤNG CỦA NGẪU LỰC ĐỐI VỚI MỘT VẬT RẮN 1. Trường hợp vật không có trục quay cố định G G 2 1

PowerPoint Presentation:

Ngẫu lực có tác dụng làm cho vật sẽ quay quanh một trục đi qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực Ngẫu lực không gây ra một tác dụng nào đối với trục quay Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC II. TÁC DỤNG CỦA NGẪU LỰC ĐỐI VỚI MỘT VẬT RẮN 1. Trường hợp vật không có trục quay cố định

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC II. TÁC DỤNG CỦA NGẪU LỰC ĐỐI VỚI MỘT VẬT RẮN Nếu vật có trục quay cố định vuông góc với mặt phẳng của ngẫu lực nhưng không đi qua trọng tâm của vật thì tác dụng của ngẫu lực thể hiện như thế nào ??

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC II. TÁC DỤNG CỦA NGẪU LỰC ĐỐI VỚI MỘT VẬT RẮN G 2. Trường hợp vật có trục quay cố định Dưới tác dụng của ngẫu lực vật sẽ quay quanh trục quay đó

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC II. TÁC DỤNG CỦA NGẪU LỰC ĐỐI VỚI MỘT VẬT RẮN Hãy cho biết ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn ?? Chế tạo các động cơ, tua bin, các bánh đà, bánh xe thì phải làm cho trục quay đi qua trọng tâm một cách chính xác nhất

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC II. TÁC DỤNG CỦA NGẪU LỰC ĐỐI VỚI MỘT VẬT RẮN Ngẫu lực có tác dụng gì đối với: Vật không có trục quay cố định ? Vật có trục quay cố định ? Nhận xét: Ngẫu lực tác dụng vào một vật chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh ti ến . G

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC II. TÁC DỤNG CỦA NGẪU LỰC ĐỐI VỚI MỘT VẬT RẮN Hãy tính mômen của ngẫu lực đối với một trục quay vuông góc với mặt phẳng của ngẫu lực ?? O d d 1 d 2

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC II. TÁC DỤNG CỦA NGẪU LỰC ĐỐI VỚI MỘT VẬT RẮN O d d 1 d 2 3. Mômen của ngẫu lực M=Fd

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC II. TÁC DỤNG CỦA NGẪU LỰC ĐỐI VỚI MỘT VẬT RẮN 3. Mômen của ngẫu lực M=Fd M: momen của ngẫu lực (N.m) F: Độ lớn của mỗi lực (N) d : cánh tay đòn của ngẫu lực (m) (d = d 1 + d 2 )

PowerPoint Presentation:

D. F(x – d). C. Fd B. F(2x + d). A. F(x + d). F = F’ Cõu 1: Momen của ngẫu lực như hỡnh vẽ là VẬN DỤNG Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC VẬN DỤNG Câu 2: Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 5,0 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 20 cm. Mômen của ngẫu lực là: A. 100 N.m B. 2,0 N.m C. 0,5 N.m D.1,0 N.m

PowerPoint Presentation:

Tiết 34 Bài 22: NGẪU LỰC VẬN DỤNG Câu 3: Một ngẫu lực gồm hai lực có và cánh tay đòn d. Mômen của ngẫu lực này là: A. B. 2Fd . Fd D. Chưa biết được vì còn phụ thuộc vào vị trí của trục quay C

authorStream Live Help