Vl 10 T16 Bai 9 Tong hop va phan tich luc Dieu kien can bang cua chat

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trường thpt tiên lãng chào mừng các thầy cô về dự giờ thăm lớp Giáo viên : phạm đức song

PowerPoint Presentation:

Chương 2 ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM LựC HọC

PowerPoint Presentation:

Chúng ta đều muốn biết vì sao vật này đứng yên vật kia chuyển động? Vật này chuyển động thẳng đều, vật kia chuyển động có gia tốc? Để tìm câu trả lời chúng ta xét mối liên quan giữa chuyển động và lực. Chương ii: động lực học chất điểm

PowerPoint Presentation:

bài 9: tổng hợp và phân tích lực. điều kiện cân bằng của chất điểm I. Lực. Cân bằng lực C1: Vật nào tác dụng vào cung làm cung biến dạng ? Vật nào tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bay đi?

PowerPoint Presentation:

bài 9: tổng hợp và phân tích lực. điều kiện cân bằng của chất điểm I. Lực. Cân bằng lực 1. Định nghĩa: Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây gia tốc cho vật hoặc làm vật bị biến dạng( sgk) Cho ví dụ về lực làm vật biến dạng, lực gây cho vật gia tốc ? A B F 2. Các lực cân bằng: là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây gia tốc cho vật

PowerPoint Presentation:

bài 9: tổng hợp và phân tích lực. điều kiện cân bằng của chất điểm I. Lực. Cân bằng lực C2: Những lực nào đã tác dụng lên quả cầu? Các lực này gây ra từ vật nào? Các lực này có đặc điểm gì chung? P T

PowerPoint Presentation:

bài 9: tổng hợp và phân tích lực. điều kiện cân bằng của chất điểm I. Lực. Cân bằng lực 3. Hai lực cân bằng là hai lực - Cùng tác dụng vào một vật - Cùng độ lớn - Cùng giá và ngược chiều 4. Đơn vị của lực là niutơn ( N )

PowerPoint Presentation:

bài 9: tổng hợp và phân tích lực. điều kiện cân bằng của chất điểm I. Lực. Cân bằng lực II. Tổng hợp lực 1. Thí nghiệm C3 Từ thí nghiệm trên ta rút ra kết luận gì về tính chất của lực? 2. Định nghĩa: Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như lực ấy. lực thay thế gọi là hợp lực và ta viết F = F1 + F2(sgk)

PowerPoint Presentation:

bài 9: tổng hợp và phân tích lực. điều kiện cân bằng của chất điểm I. Lực. Cân bằng lực II. Tổng hợp lực 3. Quy tắc hình bình hành: ( SGK ) Tìm hợp lực trong trường hợp sau: Câu hỏi: Trong thí nghiệm trên dựa vào hợp lực em hãy giải thích tại sao vòng nhẫn cân bằng? III. Điều kiện cân bằng của chất điểm Muốn cho một chất điểm nằm cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không F = F 1 + F 2 +....= 0

PowerPoint Presentation:

bài 9: tổng hợp và phân tích lực. điều kiện cân bằng của chất điểm III. Điều kiện cân bằng của chất điểm IV. Phân tích lực 2. Định nghĩa: Phân tích lực là phép thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó. Các lực thay thế gọi là lực thành phần(sgk) 1. Giải thích

PowerPoint Presentation:

bài 9: tổng hợp và phân tích lực. điều kiện cân bằng của chất điểm IV. Phân tích lực 3. Cách phân tích. E F q p n m f1 f2 d

PowerPoint Presentation:

bài 9: tổng hợp và phân tích lực. điều kiện cân bằng của chất điểm IV. Phân tích lực 4. Chú ý : Phép phân tích lực ngược lại với phép tìm hợp lực, nên cũng tuân theo quy tắc hình bình hành - Chỉ khi biết một lực có tác dụng cụ thể theo hai phương nào thì mới phân tích lực đó theo hai phương ấy

PowerPoint Presentation:

Ông là ai? 1 2 Câu 1: Hai lực cùng chiều có độ lớn 6N và 10N độ lớn hợp lực của hai lực đó là: A. 16N B. 4N C. 60N D. 10N Câu 2:Hợp lực của hai lực F1 và F2 hợp với nhau góc α được tính bởi công thức G. F = F1 + F2 H. F = F1 - F2 I. F = F1 : F2 J. F2 = F12 + 2F1F2cosα +F22 Sai Sai Sai Sai rồi Sai rồi Sai rồi

PowerPoint Presentation:

Isaac Newtơn là nhà vật lý và nhà toán học người Anh ông sinh ngày 25/12/1642 mất ngày 20/3/1727. Công trình vật lý như ba định luật Niutơn, định luật vạn vật hấp dẫn

PowerPoint Presentation:

Ông là ai? 1 2 Câu1: Vệ tinh duy nhất của trái đất, nó có chu kì quay quanh trái đất là 27 ngày A. Mặt trăng B. Sao thuỷ Sai Câu 2: Nước nào tổ chức đưa người lên mặt trăng lần đầu tiên C. Mỹ D. Liên Xô E. Trung Quốc Sai Sai

PowerPoint Presentation:

Từ giữa năm 1969 đến 1972 chương trình Apollo của Hoa Kỳ đã đưa 12 người lên Mặt Trăng. Người đầu tiên là Neil Armstrong trong Apollo 11. Trước đó Mặt Trăng là mục tiêu của nhiều cuộc đổ bộ và thám hiểm vòng quanh của các tàu vũ trụ Xô Viết năm 1959

authorStream Live Help