VL10 Tiet 9 Bai TINH TUONG DOI cua CHUYEN DONGCONG THUC CONG VAN TOC

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10 VL10 Tiet 9 Bai TINH TUONG DOI cua CHUYEN DONGCONG THUC CONG VAN TOC

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TÍNH TƯƠNG ĐỐI Bài 10 tiết12 CỦA CHUYỂN ĐỘNG CÔNG THƯC CỘNG VẬN TỐC

Slide 2: 

KIỂM TRA BÀI CŨ

Slide 3: 

TÍNH TƯƠNG ĐỐI CÔNG THƯC CỘNG VẬN TỐC CỦA CHUYỂN ĐỘNG. Bài 10 :

Slide 4: 

I. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG :

Slide 5: 

I. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG : Kết quả xác định vị trí và vận tốc của cùng một vật tùy thuộc hệ quy chiếu, vị trí (do đó quỹ đạo), vận tốc của một vật có tính tương đối.

Slide 6: 

II. THÍ DỤ chuyển động của người đi trên bè Ta gọi : Hệ quy chiếu gắn với bờ sông : Hệ quy chiếu đứng yên. Hệ quy chiếu gắn với bè : Hệ quy chiếu chuyển động Vận tốc của người đối với hệ quy chiếu đứng yên : Vận tốc tuyệt đối. Vận tốc của người đối với hệ quy chiếu chuyển động : Vận tốc tương đối. Vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên : Vận tốc kéo theo. A B B’ A’

Slide 7: 

II. THÍ DỤ chuyển động của người đi trên bè 1 / Trường hợp người đi dọc từ cuối về phía đầu bè : A B B’ A’

Slide 8: 

1 / Trường hợp người đi dọc từ cuối về phía đầu bè :  Chia cả hai vế cho t, ta có : II. THÍ DỤ chuyển động của người đi trên bè A B B’ A’

Slide 9: 

 Trong đó : + V1,3 : Vận tốc của người (1) đối với bờ (3) : Vận tốc tuyệt đối + V1,2 : Vận tốc của người (1) đối với bè ( 2 ) : Vận tốc tương đối. + V2,3 : Vận tốc của bè (2) đối với bờ (3) : Vận tốc kéo theo. 1 / Trường hợp người đi dọc từ cuối về phía đầu bè : II. THÍ DỤ chuyển động của người đi trên bè A B B’ A’

Slide 10: 

A A’ B’ 2 / Trường hợp người đi ngang trên bè từ mạn này sang mạn kia : 1 / Trường hợp người đi dọc từ cuối về phía đầu bè : II. THÍ DỤ chuyển động của người đi trên bè

Slide 11: 

II. THÍ DỤ chuyển động của người đi trên bè 2 / Trường hợp người đi ngang trên bè từ mạn này sang mạn kia : A A’ B’

Slide 12: 

 Chia cả hai vế cho t, ta có : II. THÍ DỤ chuyển động của người đi trên bè 2 / Trường hợp người đi ngang trên bè từ mạn này sang mạn kia :

Slide 13: 

 Trong đó : + V1,3 : Vận tốc của người (1) đối với bờ (3) : Vận tốc tuyệt đối + V1,2 : Vận tốc của người (1) đối với bè ( 2 ) : Vận tốc tương đối. + V2,3 : Vận tốc của bè (2) đối với bờ (3) : Vận tốc kéo theo. II. THÍ DỤ chuyển động của người đi trên bè 2 / Trường hợp người đi ngang trên bè từ mạn này sang mạn kia :

Slide 14: 

II. THÍ DỤ chuyển động của người đi trên bè  Ý Nghĩa : Vận tốc tuyệt đối của người đối với bờ bằng vận tốc tương đối của người đối với bè cộng với vận tốc kéo theo của bè đối với bờ.

Slide 15: 

III. CÔNG THƯC CỘNG VẬN TỐC Tại mỗi thời điểm, vectơ vận tốc tuyệt đối bằng tổng vectơ của vectơ vận tốc tương đối và vectơ vận tốc kéo theo.

Slide 16: 

IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG Một chiếc phà luôn luôn hướng mũi theo phương vuông góc với bờ sông chạy sang bờ bên kia với vận tốc 10 km/h đối với nước sông. Cho biết nước sông chảy với vận tốc 5 km/h. xác định vận tốc của phà đối với một người đứng trên bờ. Vận tốc của phà đối với người đứng yên trên bờ có độ lớn v1,3 = 11,2 km/h, có phương hợp phương ngang một góc  = 63,430  Đáp số :

authorStream Live Help