VL10-09 bài 5 CHUYEN DONG TRON DEU

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/vatlyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 9 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

PowerPoint Presentation:

I. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA MỘT CHẤT ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN Vị trí của chất điểm M trên đường tròn được xác định bằng vectơ tia kẻ từ tâm O của đường tròn đến điểm M trên đường tròn và có độ dài không đổi bằng bán kính R của đường tròn. r = OM  r O x A M

PowerPoint Presentation:

 r1 O x A M1 r2 M2 v S II. VECTƠ VẬN TỐC CỦA CHẤT ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN Vectơ vận tốc của chất điểm trong chuyển động tròn có :

PowerPoint Presentation:

 r1 O x A M1 r2 M2 v S II. VECTƠ VẬN TỐC CỦA CHẤT ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN  Điểm đặt : tại một điểm trên vật.

PowerPoint Presentation:

II. VECTƠ VẬN TỐC CỦA CHẤT ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN  Phương : trùng với phương tiếp tuyến của đường tròn.  r1 O x A M1 r2 M2 v S

PowerPoint Presentation:

II. VECTƠ VẬN TỐC CỦA CHẤT ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN  Chiều : trùng với chiều của chuyển động tròn.  r1 O x A M1 r2 M2 v S

PowerPoint Presentation:

II. VECTƠ VẬN TỐC CỦA CHẤT ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN  Độ lớn : S t v =  r1 O x A M1 r2 M2 v S

PowerPoint Presentation:

II. VECTƠ VẬN TỐC CỦA CHẤT ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN Vectơ vận tốc của chất điểm trong chuyển động tròn có :  Điểm đặt : tại một điểm trên vật.  Phương : trùng với phương tiếp tuyến của đường tròn.  Chiều : trùng với chiều của chuyển động tròn.  Độ lớn : S t v =

PowerPoint Presentation:

II. VECTƠ VẬN TỐC CỦA CHẤT ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN Vectơ vận tốc của chất điểm trong chuyển động tròn có :  Độ lớn : S t v = +  t : khoảng thời gian rất nhỏ. +  s : độ dài cung tròn chất điểm thực hiện được trong thời gian t.  r1 O x A M1 r2 M2 v S

PowerPoint Presentation:

1 2  O III. VẬN TỐC GOC CỦA CHẤT ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN 1 / Vận tốc góc trung bình :

PowerPoint Presentation:

III. VẬN TỐC GOC CỦA CHẤT ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN 1 / Vận tốc góc trung bình : Giả sử trong khoảng thời gian t = t2  t1 chất điểm có độ biến thiên góc  = 2  1 thì vận tốc góc trung bình bằng thương số của độ biến thiên góc với khoảng thời gian có độ biến thiên ấy. 2 – 1  t2 – t1 t TB = = (1)

PowerPoint Presentation:

1 2  O III. VẬN TỐC GOC CỦA CHẤT ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN 1 / Vận tốc góc trung bình : 2 – 1  t2 – t1 t TB = =

PowerPoint Presentation:

IiI. VẬN TỐC GOC CỦA CHẤT ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN 2 / Vận tốc góc tức thời : Nếu ta xét độ biến thiên góc trong khoảng thời gian rất nhỏ thì công thức (1) cho ta vận tốc góc tức thời. 2 – 1  t2 – t1 t  = = (2) Trong đó :  : Vận tốc gốc (rad/s)

PowerPoint Presentation:

IiI. VẬN TỐC GOC CỦA CHẤT ĐIỂM TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN 3 / Mối liên hệ giữa vận tốc dài và vận tốc góc trong chuyển động tròn :  Ta có : S t v =  Mà S = R.    t v = R.  V = .R

PowerPoint Presentation:

IV. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 1 / Định nghĩa : Chuyển động tròn đều là chuyển động có vận tốc góc  không đổi ( hay vận tốc dài có độ lớn không thay đổi ).

PowerPoint Presentation:

IV. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 2 / Chu kỳ quay T (s) : Chu kỳ quay là khoảng thời gian mà chất điểm đi hết một vòng trên đường tròn. 2  T = Đơn vị chu kỳ : (s) giây

PowerPoint Presentation:

IV. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 3 / Tần số f (Hz) : Tần số là số vòng chất điểm đi được trong một giây. Đơn vị : héc ( Hz ) 1Hz = 1 vòng/s. 1 T f = hay  = 2f

authorStream Live Help