LS11 Tiết 18 Bài 16. Các nước Đông nam á giữa 2 cuộc chiến tranh thế g

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10 Tiết 18 Bài 16. Các nước Đông nam á giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô và Các em học sinh về dự hội giảng Tỉnh Nam định Môn lịch sử Bài 16: Các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới ( 1918 – 1939 ) Giáo viên: Trần Văn Vinh Trường THPT Giao Thuỷ C Năm học 2007-2008

PowerPoint Presentation:

Việt Nam Lào Campuchia Thái Lan Philippin Xingapo Brunây Ma lai xi a Đông Ti Mo In- đô- nê- xi- a Mianma Lược đồ các nước Đông Nam á

Bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939 ):

Bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939 ) I- Tình hình các nước Đông Nam á sau chiến tranh thế giới thứ nhất. 1- Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội.

PowerPoint Presentation:

LƯỢC ĐỒ ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI CHÚ THÍCH A - Thuộc địa Anh P- Thuộc địa Pháp H- Thuộc địa Hà Lan M- Thuộc địa Mĩ B- Thuộc địa Bồ Đào Nha VIỆT NAM (P) Lào (P) Campuchia (P) Miến Điện (A) Hương Cảng (A) MÃ LAI (A) MÃ LAI (A) In-đô-nê-xi-a (H) Bóoc-nê-ô (H) Phi-lip-pin (M) Ma Cao (B) Ti-mo (B)

Bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939 ):

Bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939 ) I- Tình hình các nước Đông Nam á sau chiến tranh thế giới thứ nhất. 1- Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội. Tình hình các nước Đông Nam á sau chiến tranh thế giới thứ nhất có những chuyển biến quan trọng nào về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội ? * Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, tình hình các nước Đông Nam á có nhiều chuyển biến quan trọng: Về kinh tế: + Bị lôi cuốn vào hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa . + Trở thành thị trường tiêu thụ và là nơi cung cấp nguyên liệu cho các nước đế quốc . Về chính trị: Chính quyền thực dân khống chế và thâu tóm mọi quyền lực . Về xã hội: + Xã hội bị phân hoá sâu sắc. + Giai cấp tư sản, vô sản xuất hiện ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh những biến đổi về kinh tế, chính trị, xã hội, điều kiện bên ngoài nào đã thúc đẩy phong trào cách mạng ở Đông Nam á ngày càng phát triển mạnh ? * Cách mạng tháng Mười Nga 1917 và cao trào cách mạng thế giới tác động mạnh mẽ và thúc đẩy phong trào cách mạng ở Đông Nam á phát triển .

2- Khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam á:

2- Khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam á Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc tư sản: Sự ra đời của các Đảng tư sản... - Xuất hiện xu hướng vô sản: Sự ra đời của các Đảng cộng sản… Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới là gì ? Xô viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam

PowerPoint Presentation:

Chủ tịch hồ chí minh- người thành lập và rèn luyện đảng ta

PowerPoint Presentation:

Lá cờ của đảng cộng sản việt nam

2- Khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam á:

2- Khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam á Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc tư sản: Sự ra đời của các Đảng tư sản... - Xuất hiện xu hướng vô sản: Sự ra đời của các Đảng cộng sản… Tại sao vào đầu thế kỉ XX, xu hướng vô sản lại xuất hiện ở Đông Nam á ?

PowerPoint Presentation:

Xu hướng vô sản: + Tháng 5- 1920, Đảng Cộng sản đ được thành lập và lãnh đạo phong trào đấu tranh. + Năm 1926 – 1927, Đảng lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa ở Gia-va và Xu-ma-tơ-ra, nhưng bị thất bại. Xu hướng tư sản: + Năm 1927, quyền lãnh đạo phong trào cách mạng chuyển sang Đảng dân tộc đ do Xu-các-nô đứng đầu. Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, phong trào dân tộc ở đ diễn ra như thế nào ? Tại sao từ năm 1927, Đảng dân tộc lại nắm quyền lãnh đạo cách mạng đ ? + Đảng chủ trương đoàn kết dân tộc, chống đế quốc, đấu tranh bằng phương pháp hoà bình. II- Phong trào độc lập dân tộc ở In- đô- nê- xi- a. 1- Phong trào độc lập dân tộc trong thập niên 20 của thế kỉ XX.

2- Phong trào độc lập dân tộc trong thập niên 30 của thế kỉ XX:

2- Phong trào độc lập dân tộc trong thập niên 30 của thế kỉ XX Đầu thập niên 30, phong trào tiếp tục lên cao, tiêu biểu ở cảng Su-ra-bay-a. Cuối thập niên 30, phong trào lại bùng lên với nét mới: + Chống chủ nghĩa phát xít. + Đoàn kết dân tộc, thành lập Liên minh chính trị . Em hãy nêu nét chính về phong trào cách mạng ở đ trong thập niên 30 của thế kỉ XX ? Su-ra-bay-a

III- Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam-pu-chia:

III- Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam-pu-chia Nguyên nhân bùng nổ phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam- pu- chia ? 1- Nguyên nhân: 2- Nét chính diễn biến: Tªn n­íc Tªn cuéc KN Thêi gian §Þa bµn ho¹t ®éng KÕt qu¶ Lµo Cam- pu- chia Thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác và bóc lột tàn bạo.

III- Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam-pu-chia.:

III- Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam-pu-chia. 1- Nguyên nhân: 2- Nét chính diễn biến: Thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác và bóc lột tàn bạo. Tªn n­íc Tªn cuéc KN Thêi gian §Þa bµn ho¹t ®éng KÕt qu¶ Lµo Cam- pu- chia Ong Kẹo và Com- ma- đam 1901- 1937 Cao nguyên Bô- lô- ven. Thất bại Chậu Pa- chay 1918- 1922 Bắc Lào, Tây Bắc Việt Nam. Thất bại Phong trào chống thuế, chống bắt đi phu, đi lính… 1925- 1926 Prây- veng, Công- pông Chàm, Công- pông Chơ- năng. Thất bại

PowerPoint Presentation:

Cách mạng Lào KN Chậu Pa- chay

PowerPoint Presentation:

Cách mạng Cam- pu- chia

3- Đặc điểm chung .:

3- Đặc điểm chung . Em có nhận xét gì về đặc điểm của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam- pu- chia ? + Phong trào phát triển mạnh mẽ. + Mang tính tự phát, lẻ tẻ, nên đều bị thất bại. + Mục tiêu: Chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc. + Hình thức đấu tranh: Khởi nghĩa vũ trang. + Có sự liên minh chiến đấu của 3 nước Việt Nam, Lào, Cam- pu- chia. + Từ 1930, đều do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, đã tạo nên sự phát triển mới cuả cách mạng Đông Dương.

IV- Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai và Miến Điện.:

IV- Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai và Miến Điện. NÐt chÝnh diÔn biÕn Néi dung M· Lai MiÕn §iÖn - Nguyªn nh©n ®Êu tranh: - ThËp niªn 20: + Møc ®é: + Lùc l­îng: + H×nh thøc ®Êu tranh: + L·nh ®¹o: - ThËp niªn 30: + Møc ®é: + Lùc l­îng: + H×nh thøc ®Êu tranh: + L·nh ®¹o: + KÕt qu¶: - Xu h­íng c¸ch m¹ng Phát triển mạnh mẽ . Công nhân, nông dân . Phương pháp hoà bình . Giai cấp tư sản .

V- Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm.:

V- Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm. Đặc điểm chính trị nổi bật của Xiêm mà các nước trong khu vực Đông Nam á không có là gì ? - Xiêm là quốc gia độc lập nhưng chỉ là hình thức. - Cuộc cách mạng năm 1932: Cách mạng năm 1932 ở Xiêm Nguyên nhân Diễn biến - Thời gian: - Nơi bùng nổ: - Lãnh đạo: Kết quả Tính chất ý nghĩa

V- Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm:

V- Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm - Xiêm là quốc gia độc lập nhưng chỉ là hình thức. - Cuộc cách mạng năm 1932: Cách mạng năm 1932 ở Xiêm Nguyên nhân Diễn biến Kết quả Tính chất ý nghĩa Do sự bất mãn của các tầng lớp nhân dân với nền quân chủ chuyên chế lên cao . - Thời gian, nơi bùng nổ: Mùa hè 1932, ở Băng Cốc. - Lãnh đạo: Giai cấp tư sản, đứng đầu là Pri- đi Pha- nô- mi- ông. - Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thiết lập nền quân chủ lập hiến. - Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để. - Mở ra thời kì phát triển mới cho nước Xiêm.

PowerPoint Presentation:

Các nước Đông Nam á giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới ( 1918 – 1939) Biến đổi Phong trào đấu tranh giảI phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ Xã hội: bị phân hoá sâu sắc Kinh tế: Bị lôI cuốn vào kinh tế TBCN Chính trị: Chính quyền thực dân thâu tóm quyền lực KHUYNH hướng tư sản Khuynh hướng vô sản

Hướng dẫn về nhà:

Hướng dẫn về nhà Nắm vững: Những chuyển biến quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước Đông Nam á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Những điểm mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Nét chính diễn biến phong trào cách mạng ở đ nê- xi- a, Lào, Cam- pu- chia, Mã Lai, Miến Điện, Xiêm. Làm bài tập: Hãy nhận xét về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam á từ 1918- 1939 về lực lượng, lãnh đạo, hình thức đấu tranh, kết quả ? Làm bài tập 5, 6, 7 sách Bài tập lịch sử , trang 79. Hoàn thành bảng thống kê cách mạng Mã Lai, Miến Điện. Chuẩn bị tiết sau: Đọc bài 17: Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939 - 1945). Tìm hiểu nguyên nhân, các giai đoạn chính của cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939 - 1945).

PowerPoint Presentation:

1- Nét nổi bật về kinh tế ở các nước Đông Nam á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là A- kinh tế nông nghiệp, thương nghiệp phát triển độc lập. B- công nghiệp phát triển nhờ nguồn đầu tư lớn của các nước tư bản. C- trở thành thị trường tiêu thụ hàng hoá, nơi cung cấp nguyên liệu cho chính quốc. D- nông nghiệp, khai mỏ, ngân hàng rất phát triển. 2- Nét mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là A- có sự liên minh giữa giai cấp tư sản và giai cấp nông dân. B- có sự lớn mạnh của giai cấp tư sản dân tộc. C- giai cấp tư sản liên minh với phong kiến. D- phong trào phát triển mạnh mẽ, tồn tại xu hướng cách mạng tư sản và vô sản. 3- Tại Đông Nam á, Đảng Cộng sản được thành lập sớm nhất ở A- Việt Nam. B- Mã Lai. C- Phi-líp-pin. D- đ Cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp tiêu biểu của nhân dân Lào là A- cuộc khởi nghĩa của Ong Kẹo và đ B- cuộc khởi nghĩa của đ cuộc khởi nghĩa của Chậu Pa- chay. D- cuộc khởi nghĩa của Pu- côm- bô. 5- Cách mạng Xiêm năm 1932 do ai lãnh đạo ? A- Xu-các-nô. B- ốt- ta- ma. C- Gan- đi. D- đ Pha-nô-mi-ông. Bài tập: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng C D D A D

PowerPoint Presentation:

Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và các em đ theo dõi bài giảng

authorStream Live Help