Lich su 11 bài 8 On tap lich su the gioi can dai

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ Môn lịch sử LỚP 11

PowerPoint Presentation:

Bài 8 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 1 - Những kiến thức cơ bản

PowerPoint Presentation:

Thời gian 1566 Sự kiện Cách mạng Hà lan Kết quả 1640 – 1688 Cách mạng tư sản Anh - Lật đổ chế độ PK - Tạo điều kiện cho CNTB phát triển 1775 -1783 - Lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha - Mở đường cho CNTB phát triển Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ - Hợp chúng quốc châu Mỹ thành lập - Mở đường cho kinh tế TBCN phát triển

PowerPoint Presentation:

1789 - 1794 Cách mạng tư sản Pháp Lật đổ chế độ phong kiến , đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền Mở đường cho CNTB phát triển Những năm 60 TK XVIII Cách mạng công nghiệp 2/1848 Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản - Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của CNXH 28/9/ 1864 Quốc tế thứ nhất thành lập - Truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân 1871 Công xã Pa Ri - Nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới - Máy móc ra đời năng suất lao động tăng

PowerPoint Presentation:

Cuối TK XIX - đầu TK XX - CNTB chuyển sang giai đoạn CNĐQ Hình thành các công ty tư bản độc quyền, lũng đoạn KT, CT -Phong trào công nhân quốc tế Các tổ chức chính trị độc lập của công nhân ra đời  Quốc tế thứ Hai thành lập (1889) CM 1905 – 1907 ở Nga Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên do giai cấp VS lãnh đạo 1/1868 Cuộc Duy tân Minh trị(Nhật) - CNTB phát triển ở Nhật Bản 1911 Cách mạng Tân Hợi (TQ) - Thành lập Trung Hoa dân Quốc -Lật đổ chế độ phong kiến

PowerPoint Presentation:

1914 -1918 Chiến tranh thế giới thứ nhất - Thuộc địa trên thế giới được chia lại

PowerPoint Presentation:

2 - Nhận thức đúng những vần đề chủ yếu

PowerPoint Presentation:

THẢO LUẬN - Nhóm 1 : Nguyên nhân, kết quả (chung) của các cuộc cách mạng tư sản ? - Nhóm 2 : Nêu những hậu quả của cách mạng công nghiệp trong lĩnh vực kinh tế ? - Nhóm 3 : Những mâu thuẫn cơ bản của CNTB và hậu quả ? - Nhóm 4 : Vì sao tư bản phương Tây tiến hành xâm lược thuộc địa ? Hậu quả ? 2 - Nhận thức đúng những vần đề chủ yếu

PowerPoint Presentation:

2 - Nhận thức đúng những vần đề chủ yếu - Bản chất của các cuộc cách mạng tư sản : thực hiện mục tiêu chung đánh bại chế độ phong kiến, tạo điều kiện cho CNTB phát triển - Cuối TK XIX - đầu TK XX CNTB chuyển từ tự do canh tranh sang giai đoạn tư bản độc quyền(CNĐQ) song bản chất không thay đổi - Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản ngày càng sâu sắc  các cuộc đấu tranh của vô sản chống tư sản ngày càng mạnh mẽ là cơ sở cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học là kim chỉ nam cho phong trào công nhân quốc tế

PowerPoint Presentation:

CNTB phát triển gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa ở khu vực Á, Phi và Mỹ La tinh. + Hình thành mâu thuẫn giữa các nước đế quốc  chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 - 1918 + Là nguyên nhân của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực Á, Phi, Mỹ La Tinh

PowerPoint Presentation:

B Chọn câu trả lời đúng Đặc điểm chung của phong trào chống thực dân Pháp xâm lược ở ba nước Đông Dương cuối TK XIX - đầu TK XX là : A - Biểu hiện tinh thần đoàn kết của ba nước Đông Dương B – Còn mang tính chất tự phát do sỹ phu yêu nước hay nông dân lãnh đạo C - Sử dụng bạo lực cách mạng còn hạn chế D – B và C đúng

PowerPoint Presentation:

Chọn câu trả lời đúng Trong các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Lào, cuộc khởi nghĩa nào đã giải phóng được Xa- va- na- khẹt và mở rộng sang cả biên giới Việt – Lào ? A- Khởi nghĩa do Pha- ca- đuốc lãnh đạo B- Khởi nghĩa do Ong Kẹo lãnh đạo C- Khởi nghĩa của ba người con Com- ma- dam D- Khởi nghĩa Châu Pa- chay A

PowerPoint Presentation:

Chọn câu trả lời đúng Cuối TK XIX - đầu TK XX chủ nghĩa tư bản phát triển : A- Không đều về kinh tế và chính trị B- Phát triển đồng đều C- Chậm phát triển về mọi mặt D- Chỉ phát triển về quân sự và thuộc địa A

PowerPoint Presentation:

BÀI TẬP Nối các sự kiện sau cho chính xác : Sự kiện Áo – Hung tuyên chiến với Xec bi Đức tuyên chiến với Nga Anh tuyên chiến với Đức Mỹ nhảy vào cuộc chiến Đức đầu hàng không ĐK Thời gian 11/11/1918 28/7/1914 1/8/1914 4/8/1914 2/4/1917

PowerPoint Presentation:

Tên nước Ha- i- ti Mê- hi- cô Ac- hen- ti- na Bra- xin Năm giành độc lập 1822 1821 1803 1816

PowerPoint Presentation:

Chân thành cám ơn Quý thầy cô và các em học sinh Đến dự và giúp tôi hoàn thành bài dạy

PowerPoint Presentation:

Karl Marx(1818-1883 ) Engels (1820-1895) Ai là người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học ?

authorStream Live Help