Lich su 11 bai 4 Cac nuoc Dong Nam A cuoi the ki XIX dau the ki XX

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/lichsuquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trường THPT Chuyên Hà Giang Giao an lịch sử lớp11 Van Giao viên: NôngBinhDũng

các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX):

các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX) 1. Quá trinh xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước đông Nam á. Tại sao đông Nam á trở thành đối tượng xâm lược của tư bản Phương Tây? * Nguyên nhân đông Nam á bị xâm lược.

PowerPoint Presentation:

LƯỢC ĐỒ ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX CHÚ THÍCH A - Thuộc địa Anh P- Thuộc địa Pháp H- Thuộc địa Hà Lan T- Thuộc địa Tây Ban Nha B- Thuộc địa Bồ Đào Nha VIỆT NAM (P) Lào (P) Campuchia (P) Miến Điện (A) Hương Cảng (A) MÃ LAI (A) MÃ LAI (A) In-đô-nê-xi-a (H) Bóoc-nê-ô (H) Phi-lip-pin (T) Ma Cao (B) Ti-mo (B) các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa.:

Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa. -> đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. - đông Nam á là một khu vực rộng lớn, đông dân, giàu tài nguyên có vị trí chiến lược quan trọng. Song từ giưã thế kỉ XIX, chế độ phong kiến lầm vào khủng hoảng triền miên -> các nước thực dân phương tây mở rộng, hoàn thành việc xâm lược đông Nam á. các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

* Quá trinh thực dân xâm lược đông Nam A:

* Quá trinh thực dân xâm lược đông Nam A Tªn c¸c n­íc ® «ng Nam ¸ Thùc d©n x©m l­îc Thêi gian hoµn thµnh x©m l­îc các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

PowerPoint Presentation:

Trong khu vực đông Nam á nước nào là thuộc địa sớm nhất. đông Nam á chủ yếu là thuộc địa của thực dân nào? Có nước nào thoát khỏi thân phận thuộc địa không? đ là thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ đào Nha và là thuộc đia sớm nhất ở đông Nam á. Hầu hết các nước trong khu vực đông Nam á đều là thuộc địa của Anh và Pháp. Pháp chiếm nhưng nước đông Dương, Mĩ chiếm Phi-líp-pin, Hà lan chiếm đ còn lại là thuộc địa của Anh. các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

PowerPoint Presentation:

Tªn c¸c n­íc ® «ng Nam A Thùc d©n x©m l­îc Thêi gian hoµn thµnh x©m l­îc In - ®« - nª - xi - a Bå ® µo Nha, T©y Ban Nha, Hµ Lan - Gi­a TK XIX Hµ Lan hoµn thµnh x©m chiÕm vµ lËp ¸ch thèng trÞ Phi - lÝp pin T©y Ban Nha, MÜ Gi­a thÕ kØ XVI T©y Ban Nha - thèng trÞ. - Nam 1898 MÜ chiÕn tranh víi T©y Ban Nha, hÊt c¼ng T©y Ban Nha khái Phi-lip-pin - 1899 - 1902 MÜ chiÕn tranh víi Phi-lÝp-pin, biÕn quÇn ®¶o nµy thµnh thuéc ®Þa cña MÜ. MiÕn ® iÖn (Mi-an-ma) Anh - Nam 1885 Anh th«n tÝnh ®­îc MiÕn ® iÖn M· - Lai (Ma-lai-xi-a) Anh - ®Çu thÕ kØ XIX M· - Lai trë thµnh thuéc ®Þa cña Anh ViÖt Nam - lµo,Cam-pu-chia Ph¸p - Cuèi thÕ kØ XIX, Ph¸p hoµn thµnh x©m l­îc ba n­íc ® «ng D­¬ng. Xiªm (Th¸i Lan) Anh - Ph¸p tranh chÊp Xiªm vÉn gi­ ®­ îc ® éc lËp các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

2.phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân đ:

2.phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân đ Là một đất nước rộng lớn, có vị trí chiến lược quan trọng, đ sớm bị nhòm ngó xâm lược. đầu tiên là Tây Ban Nha, Bồ đào Nha rồi đến Hà Lan. Giưa thế kỉ XIX, Hà Lan đã hoàn thành xâm lược đặt ách thống trị đ Chính sách tthốngtrị của thực dân Hà Lan đã làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

- Chính sách thống trị của thực dân Hà Lan đã làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.:

- Chính sách thống trị của thực dân Hà Lan đã làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thêi gian Phong trµo ®Êu tranh các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

- Chính sách thống trị của thực dân Hà Lan đã làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.:

- Chính sách thống trị của thực dân Hà Lan đã làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thêi gian Phong trµo ®Êu tranh Nam1825-1830 Nam1873-1909 nam 1878-1907 Nam1884-1886 Nam 1890 Phong trµo ® Êu tranh cña nh©n d©n ®¶ oAch ª Khëi nghÜa næ ra ë T©y Xu-ma-t¬-ra. -® Êu tranh ë Ba-t¾c - ® Êu tranh ë Ca-li-man-tan - Khëi nghÜa n«ng d©n do Sa-min l·nh ®¹o các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

- Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, xã hội đ phân hóa sâu sắc giai cấp công nhân và tư sản ra đời -> phong trào yêu nước mang màu sắc mới, với sự thamgia của công nhân và tư sản.:

- Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, xã hội đ phân hóa sâu sắc giai cấp công nhân và tư sản ra đời -> phong trào yêu nước mang màu sắc mới, với sự thamgia của công nhân và tư sản. các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX):

các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX) Tại sao đông Nam á trở thành đối tượng xâm lược của tư bản Phương Tây?

PowerPoint Presentation:

c¸c n­íc ®«ng nam ¸ ( cuèi thÕ kØ XIX - ®Çu thÕ kØXX) LƯỢC ĐỒ ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX CHÚ THÍCH A - Thuộc địa Anh P- Thuộc địa Pháp H- Thuộc địa Hà Lan T- Thuộc địa Tây Ban Nha B- Thuộc địa Bồ Đào Nha VIỆT NAM (P) Lào (P) Campuchia (P) Miến Điện (A) Hương Cảng (A) Mà LAI (A) Mà LAI (A) In-đô-nê-xi-a (H) Bóoc-nê-ô (H) Phi-lip-pin (T) Ma Cao (B) Ti-mo (B) các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX):

các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

PowerPoint Presentation:

Trong khu vực đông Nam á nước nào là thuộc địa sớm nhất đ Nam á chủ yếu là thuộc địa của thực dân nào? Có nước nào thoát khỏi thân phận thuộc địa không? đ là thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ đào Nha và là thuộc đia sớm nhất ở đông Nam á. Hầu hết các nước trong khu vực đông Nam á đều là thuộc địa của Anh và Pháp. Pháp chiếm những nước đông Dương, Mĩ chiếm Phi-líp-pin, Hà lan chiếm đ còn lại là thuộc địa của Anh. các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

3. Phong trào chống thực dân ơ Phi - Líp - Pin.:

3. Phong trào chống thực dân ơ Phi - Líp - Pin. Nam 1571, Tây Ban Nha dùng sức mạnh quân sự đánh chiếm toàn bộ Phi - Líp - Pin và xây dựng thành phố Manila. Trong ba thế kĩ rưỡi, quần đào Phi - Líp - Pin nằm dưới sự thống trị của Tây Ban Nha. Nhân dân bị bóc lột tàn tệ. * Nguyên nhân của phong trào: - Thực dân Tây Ban Nha đặt ách thống trị trên 300 năm ở Phi - Líp - Pin, khai thác bóc lột triệt để tài nguyên và sức lao động -> mâu thuẫn giưa nhân dân Phi - Líp - Pin và Tây Ban Nha ngày càng gay gắt -> phong trào đấu tranh bùng nổ. các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

* Phong trào đấu tranh.:

* Phong trào đấu tranh. - Nam 1872 có cuộc khởi nghĩa ở Ca - vi - tô, nghĩa quân làm chủ Ca - vi - tô được 3 ngày thi thất bại. - Vào nhưng nam 90 của thế kỉ XIX, ở Phi - Líp - Pin xuất hiện 2 xu hướng chính trong phong trào giải phóng dân tộc. các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

PowerPoint Presentation:

Néi dung Xu h­íng c¶i c¸ch Xu h­íng b¹o ®éng các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX) :

các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX) Néi dung Xu h­íng c¶i c¸ch Xu h­íng b¹o ®éng - L·nh ®¹o H« - xª Ri - ®an - B« - ni - pha - xi - « Lùc l­îng tham gia - Liªn minh Phi - LÝp - Pin, bao gåm trÝ thøc yªu n­íc, ®Þa chñ, t­ s¶n tiÕn bé, mét sè hé nghÌo - Liªn hiÖp nh÷ng ng­êi con yªu quý cña nh©n d©n, tËp hîp chñ yÕu lµ n«ng d©n, d©n nghÌo thµnh thÞ - Hinh thøc ®Êu tranh - ®Êu tranh «n hßa. - Khëi nghÜa, vò trang tiªu biÓu lµ cuéc khëi nghÜa 8 - 1896. - Chñ tr­¬ng ®Êu tranh - Tuyªn truyÒn, kh¬i dËt ý thøc d©n téc, ®ßi quyÒn binh ®¼ng víi ng­êi T©y Ban Nha - ® Êu tranh lËt ®æ ¸ ch thèng trÞ cña T©y Ban Nha , x©y dùng quèc gia ® éc lËp .

PowerPoint Presentation:

- KÕt qu¶ - ý nghÜa - Tuy thÊt b¹i nh­ng liªn minh ®· thøc tØnh tinh thÇn d©n téc, chuÈn bÞ t­ t­ëng cho cao trµo c¸ch m¹ng sau nµy. - Khëi nghÜa 8/1896 ®· gi¶i phãng nhiÒu vïng, thµnh lËp ®­îc chÝnh quyÒn nh©n d©n, tiÕn tíi thµnh lËp nÒn c«ng hßa.

- Phong trào đấu tranh chống mĩ::

- Phong trào đấu tranh chống mĩ: + Nam 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha hất cẳng Tây Ban Nha và chiếm Phi - Líp - Pin. Mĩ âm mưu bành trướng sang bờ Tây Thái Binh Dương nên tháng 4/1898 Mĩ đã gây chiến ở Tây Ban Nha, lấy danh nghĩa ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Phi - Líp - Pin. Sau khi hất cẳng được Tây Ban Nha, năm 1898 Mĩ đã lật đổ bộ chiếm Manila về nhiều nơi trên quần đảo. Nhân dân Phi - Líp - Pin chuyển mục tiêu đấu tranh vào đế quốc Mĩ song lực lượng không cân sức, đến nam 1902 thi bị dập tắt. Từ đây Phi - Líp - Pin trở thành thuộc địa của Mĩ. các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

PowerPoint Presentation:

+ Nhân dân Phi - Líp - Pin anh Dũng chống Mĩ đến năm 1902 thất bại. Phi - Líp - Pin trở thành thuộc địa của Mĩ. 4. Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Cam - pu - chia. Em hãy nêu lên nhưng hiểu biết của minh về đất nước Cam - pu - chia - nước láng giềng của Việt Nam? các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

PowerPoint Presentation:

Cam - pu - chia là quốc gia láng giềng của Việt Nam. Hiện nay, so với các nước trong khu vực, cam pu chia còn là một nước nghèo, kinh tế chậm phát triển, song trong quá khứ Cam - pu - chia là một nước có lịch sử văn hóa lâu đời. Từ thế kỉ V đã thành lập nước, là quốc gia Phật giáo với 95% dân số theo phật giáo đã từng có giai đoạn huy hoàng như thời kỳ Ăng - co. Trong thời kỳ này, Cam - pu - chia trở thành một nước đế quốc mạnh và ham chiếm trận nhất ở khu vực dông Nam á, để lại nhung công trinh kiến trúc có giá trị - nhung kỳ quan thế giới. Dân tộc đa số là người khơ me, mọi công dân Cam - pu - chia đều mang quốc tịch Khơ - me, dân số Cam - pu - chia trên 13,4 triệu người. các nước đôngnam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX) 4. Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Cam - pu - chia.

PowerPoint Presentation:

Cam - pu - chia giưa thế kỉ XIX: chế độ phong kiến Cam - pu - chia suy yếu. Trong khi đó, nhưng quốc gia láng giềng như Thái Lan đang mạnh vi vậy Cam - pu - chia thuần phục Thái Lan. Trong quá trinh xâm lược Việt Nam thực dân pháp đã từng bước xâm chiếm Cam - pu - chia và Lào. Năm 1863, Pháp gây áp lực buộc Vua Cam - pu - chia là Nô - rô - đôm phải chấp nhận quyền bảo hộ của Pháp. Sau khi gạt ảnh hưởng của xiêm đối với triều đinh Phnôm Pênh, Pháp buộc vua Nô - rô - đôm phải chấp nhận quyền bảo hộ của Pháp. Sau khi gạt ảnh hưởng của Xiêm đối với triều đinh Phnôm Pênh, Pháp buộc vua Nô - rô - đôm phải ký hiệp ước 1884 biến Cam - pu - chia thành thuộc địa của Pháp. ách thống trị của thực dân pháp đã gây nên nỗi bất binh trong hoàng tộc và các tầng lớp nhân dân. Nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dận Pháp đã diễn ra sôi nổi trong cả nước. Bối cảnh Cam - pu – chia giưa thế kỉ XIX - Trước khi bị Pháp xâm lược triêù đinh Phong kiến Nô - rô - đôm suy yếu phải thuần phục Thái Lan - Nam 1863, Cam - pu - chia chấp nhận sự bảo hộ của Pháp, Nam 1884, Pháp gạt Xiêm biến Cam – pu- chia thành thuộc địa các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

* Phong trào đấu tranh chống pháp của nhân dân Cam - pu - chia.:

* Phong trào đấu tranh chống pháp của nhân dân Cam - pu - chia. Tªn phong trµo Thêi gian ® Þa bµn ho¹t ®éng KÕt qu¶ các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

PowerPoint Presentation:

Tªn phong trµo Thêi gian ® Þa bµn ho¹t ®éng KÕt qu¶ - khëi nghÜa Xi - v« - tha 1861 - 1892 - TÊn c«ng U - ®ong vµ Phn«m Pªnh ThÊt b¹i - Khëi nghÜa A - cha Xoa 1863 - 1866 - C¸c tØnh gi¸p biªn giíi ViÖt Namnh©n d©n Ch©u ® èc, Hµ Tiªn ñng hé A - cha xoa chèng Ph¸p ThÊt b¹i Khëi nghÜa Pu C«m - b« Khëi nghÜa Pu C«m - b« - lËp can cø ë T©y Ninh ( ViÖt Nam) sau ®ã tÊn c«ng vÒ Cam - pu - chia kiÓm so¸t Pa - man tÊn c«ng U - ®ong - ThÊt b¹i. các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

5. Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX.:

5. Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX. Hãy nêu nhưng hiểu biết của em về nước Lào? các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

PowerPoint Presentation:

Khi tiến hành xâm lược Việt Nam, Cam - pu - chia, thực dân Pháp đã tính đến việc thôn tính Lào, nam 1865, nhiều đoàn thám hiểu người Pháp đi ngược sông Mê Kông lên thượng nguồn để thăm dò khả nang thâm nhập Lào. Gây sức ép buộc triều đinh Luông Pha - băng phải công nhận nền thống trị của Pháp. Trước đó, giống như Cam - pu - chia giưa thế kỉ XIX chế độ Phong kiến suy yếu Lào lệ thuộc Xiêm. Pháp đã tiến hành đàm phán với Xiêm, gạt được Xiêm. Năm 1893 Lào thực sự trở thành thuộc địa của Pháp. Như vậy, bối cảnh lịch sử ở Lào cũng giống như Cam - pu - chia chỉ khác là Lào bị thực dân Pháp xâm lược muộn hơn. * Bối cảnh lịch sử - Giưa thế kỉ XIX chế độ phong kiến suy yếu Lào phải thuần phục Thái Lan - Nam 1893 bị thực dân pháp xâm lược trở thành thuộc địa của Pháp. *Phong trào đấu tranh các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

PowerPoint Presentation:

Tªn khëi nghÜa Thêi gian ® Þa bµn ho¹t ®éng Ket qua Khëi nghÜa Pa - ca - ®uèc 1901 - 1903 - Xa va na kÑt, ®­êng 9 biªn giíi ViÖt Lµo ThÊt b¹i Khëi nghÜa ¤ng kÑo - Com - ma - ®a 1901 - 1937 - Cao nguyªn B« - l« - ven - ThÊt b¹i Khëi nghÜa Pa - chay 1918 - 1922 - B¾c Lµo, t©y B¾c ViÖt Nam - ThÊt b¹i các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

6. Xiêm(Thái Lan):

6. Xiêm(Thái Lan) 1752 triều đại RaMa được thiết lập theo đuổi chính sách đóng cửa các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

Thế kỉ XVIII đứng trước nguy cơ bị tư bản phương tây xâm lược:

Thế kỉ XVIII đứng trước nguy cơ bị tư bản phương tây xâm lược đối sách của Xiêm ? các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

- đưng trước nguy cơ bị xâm lược Ra Ma IV đã thực hiện mở cửa buôn bán với nước ngoài:

- đưng trước nguy cơ bị xâm lược Ra Ma IV đã thực hiện mở cửa buôn bán với nước ngoài *Cải cách của Ra Ma V(chua a la long con): + Giảm nhẹ thuế ruộng, Xoá bỏ cho nông dân nghĩa vụ nhà nước +Công thương nghiêp: Khuyến Khích thương nhân bỏ vốn kinh doanh + Chính trị:Thực hiện cải cách hành chính, theo kiểu phương tây. + Xã hội : Xoá bỏ hoàn toàn chế đô nô lệ vi nợ. Giải phóng Người lao động. + đối ngoai : thực hiện chính sách ngoai giao mềm dẻo “ Ngoại giao cây tre” các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX)

PowerPoint Presentation:

Nội dung cuộc cải cách của Chu-la-long-con * + Kinh tế: Trong nông nghiệp giảm nhẹ thuế ruộng, xóa bỏ cho nông dân nghĩa vụ nhà nước. Trong công thương nghiệp, khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy xay xát lúa gạo, nhà máy cưa, mở hiệu buôn và ngân hàng. Những biện pháp đó có tác dụng tích cực đối với sản xuất, nâng cao năng suất lúa, gạo xuất khẩu năm 1885 là 225 nghìn tấn đến 1900 là 500 nghìn tấn. Năm 1890, ở Băng Cốc có 25 nhà máy xay xát, bốn nhà máy cưa. Đường xe điện được xây dựng sớm nhất Đông Nam Á. * + Chính trị: Thực hiện cải cách hành chính theo khuôn mẫu phương Tây. Với chính sách cải cách hành chính, vua vẫn là người có quyền lực tối cao, song cạnh vua có Hội đồng Nhà nước đóng vai trò là cơ quan tư vấn, khởi thảo pháp luật, hoạt động như một nghị viện. Bộ máy hành pháp của triều đình được thay bằng Hội đồng chính phủ gồm 12 bộ trưởng, do các hoàng thân du học ở phương Tây về đảm nhiệm. Tư bản nước ngoài được phép đầu tư kinh doanh ở Xiêm. * + Xã hội : Ra-ma V ra lệnh xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ vì nợ, giải phóng số đông người lao động được tự do làm ăn sinh sống. * Về đối ngoại: Ra-ma V đặc biệt quan tâm đến hoạt động ngoại giao. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo (chính sách ngoại giao cây tre) người Xiêm đã lợi dụng vị trí nước "đệm" giữa hai thế lực Anh và Pháp, vừa cắt nhượng bộ một số vùng đất phụ thuộc (vốn là lãnh thổ của Cam-pu-chia, Lào, Mã Lai) để giữ chủ quyền đất nước. Xiêm nắm giữa các vùng thuộc địa của Anh và Pháp. Phía Đông là Đông Dương thuộc địa của Pháp, phía Tây là Mianma thuộc địa của Anh. Như hai con thú trước miệng mồi ngon nhưng Anh Pháp không dễ gì "nuốt trôi" được Xiêm. Để tránh một cuộc chiến tranh giữa Anh và Pháp thực dân đã tiến hành trung lập hóa Xiêm. Xiêm biến thành vùng đệm giữa hai thế lực Anh và Pháp. Lợi dụng vị trí nước đệm và mâu thuẫn giữa hai thế lực Anh và Pháp, người Xiêm đã thực hiện được một chính sách ngoại giao không khéo, mềm dẻo (người Thái vốn năng động, khéo léo, ứng xử mềm dẻo) cho nên Xiêm không lệ thuộc hẳn vào nước nào

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 Tên các nước Đông Nam Á Thực dân xâm lược Thời gian hoàn thành xâm lược

PowerPoint Presentation:

Tên các nước Đông Nam Á Thực dân xâm lược Thời gian hoàn thành xâm lược In-đô-nê-xi-a Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan - Giữa XIX Hà Lan hoàn thành xâm chiếm và lập ách thống trị Phi-líp-pin Tây Ban Nha, Mĩ Giữa thế kỉ XVI Tây Ban Nha - thống trị. - Năm 1898 Mĩ chiến tranh với Tây Ban Nha, hất cẳng Tây Ban Nha khỏi Phi-líp-pin. - 1899 - 1902 Mĩ chiến tranh với Phi-líp-pin, biến quần đảo này thành thuộc địa của Mĩ. Miến Điện (Mi-an-ma) Anh - Năm 1885 Anh thôn tính được Miến Điện. Mã-lai(Ma-lai-xi-a) Anh - Đầu thế kỉ XIX Mã-lai trở thành thuộc địa của Anh. Việt Nam - Lào – Cam-pu-chia Phap - Cuối thế kỉ XIX, Pháp hoàn thành xâm lược 3 nước Đông Dương. Xiêm (Thái Lan) Anh - Pháp tranh chấp Xiêm vẫn giữ được độc lập . THÔNG TIN PHẢN HỒI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

authorStream Live Help