Ngu van 10 tiet 19 Tam Cam

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/nguvanquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ITGS TẤM CÁM TRUYỆN CỔ TÍCH:

PowerPoint Presentation:

ITGS TÌM HIỂU CHUNG

PowerPoint Presentation:

ITGS Thảo luận nhóm ? THỂ LOẠI Nhóm 1 KIỂU TRUYỆN Nhóm 2 TOM TẮTTRUYỆN Nhóm 3 CHỦ ĐỀ BỐ CỤC

PowerPoint Presentation:

ITGS 1. Thể loại: Truyện cổ tích thần kì Tiêu biểu, quen thuộc => Kiểu truyện của thế giới. 2. Kiểu truyện: Ví dụ: Cô bé Lọ Lem (Pháp), Con cá vàng (Thái Lan), Ý Ưởi - Ý Noọng (Thái), Ñôi giày vàng (Chăm), Ú và Cao (Hơrê) Truyện phản ánh số phận bất hạnh của cô gái mồ côi với ước mơ chiến thắng cái ác để giành và giữ hạnh phúc.

PowerPoint Presentation:

ITGS 3.Tóm tắt truyện

PowerPoint Presentation:

ITGS

PowerPoint Presentation:

ITGS

PowerPoint Presentation:

ITGS

PowerPoint Presentation:

ITGS 4. Chủ đề: Truyện phản ánh số phận của cô gái mồ côi bất hạnh cùng mơ ước đổi đời và công lí xã hội của nhân dân. Nêu chủ đề

PowerPoint Presentation:

ITGS ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN

PowerPoint Presentation:

ITGS THẢO LUẬN NHOM 1. Thân phận và con đường đến với hạnh phúc của Tấm. Thân phận & Phẩm chất của Tấm ?

PowerPoint Presentation:

ITGS Đ oäng cô cuûa meï con Caùm vaø thaùi ñoä cuûa Taám qua nhöõng söï kieän. THẢO LUẬN NHÓM

PowerPoint Presentation:

ITGS 2. Xung đột giữa Tấm và mẹ con Cám Söï kieän Ñoäng cô cuûa meï con Caùm Thaùi ñoä cuûa Taám Caùi yeám ñoû. Con caù boáng. Löøa laáy yeám va gieát boáng => Chieám ñoaït Böng maët oaø khoùc => chòu ñöïng (bò ñoäng). Ñi xem hoäi – thöû giaøy. Baét nhaët thoùc gaïo ï=> haønh haï. Ngoài khoùc moät mình=> yù thöùc ñöôïc noãi khoå. Caùi cheát cuûa Taâm. Chaët cau. Chim vaøng anh. Gieát chim. Nhaéc nhôû hieän dieän. Cay xoan ñaøo va chieác khung cöûi. Chaët caây vaø ñoát khung cöûi=> Tieâu dieät ñeán cuøng. Phaûn öùng maïnh meõ. Caûnh caùo, vaïch maët Caùm. Quaán quít vua. Baø laõo haøng nöôùc vaø quaû thò. Söùc soáng maõnh lieä , baát dieät cuûa Taám .

PowerPoint Presentation:

ITGS Theo em những nguyên nhân nào dẫn đến xung đột quyết liệt, dữ dội giữa Tấm và mẹ con Cám? THẢO LUẬN

PowerPoint Presentation:

ITGS => Nghệ thuật thăng cấp. Thể hiện mâu thuẫn ngày càng quyết liệt đến mức một mất một còn. Xung đột liên tục, dai dẳng, khốc liệt từ thấp đến cao, từ kiếp này sang kiếp khác. Bản chất xung đột: + Trong gia đình: Mẹ ghẻ con chồng. Chị em cùng cha khác mẹ. Dùng thiện thắng ác để giải quyết ><. Có sự giúp đỡ của thần (người luôn hỗ trợ, che chở cho ngươi bất hạnh).

PowerPoint Presentation:

ITGS THẢO LUẬN Những hình thức biến hố đó thể hiện đặc trưng gì của truyện cổ tích thần kì?

PowerPoint Presentation:

ITGS 3. Quá trình biến hố của Tấm: - Chim vàng anh - Cây xoan đào - Khung cửi Nơi Tấm gửi linh hồn để trở về đấu tranh quyết liệt với mẹ con Cám giành lại cuộc sống hạnh phúc. Ẩn mình trong quả thị. Trở lại làm người => hình ảnh giàu chất thơ, tạo ấn tượng đẹp của cổ tích. Yếu tố thần kỳ: Làm tăng sức hấp dẫn và thể hiện ước mơ của nhân dân. Quá trình biến hố thể hiện sức sống mãnh liệt của Tấm và ước mơ chính nghĩa thắng gian tà của nhân dân.

PowerPoint Presentation:

ITGS báo hiệu sự có mặt của mình. hoảng sợ, tìm cách tiêu diệt tuyên chiến với kẻ thù sát hại tấm Mẹ con cám Hóa chim vàng anh Bắt chim làm thịt nấu ăn Hóa cây xoan đào Cám ghen ghét cho chặt cây làm khung cửi Hóa khung cửi và cất lên tiếng nói giành hạnh phúc. Cám sợ hãi và đốt khung cửi rồi đem tro đổ bên đường.

PowerPoint Presentation:

ITGS Cô Tấm trở lại với cuộc đời. Những lần hóa thân thể hiện tính chất quyết liệt của cuộc chiến đấu. Sức sống mạnh mẽ. Chết trong nước sôi tấm Mẹ con cám Hóa thành quả thị Cám sợ hãi, muốn xinh đẹp như Tấm Từ bị động và yếu đuối, Tấm đã có phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt. Sự tàn nhẫn, độc ác ngày càng tăng với động cơ muốn chiếm đoạt tất cả, muốn tiêu diệt Tấm đến cùng. Kẻ thù không chỉ giết thể xác mà còn tiêu diệt cả mầm móng.

PowerPoint Presentation:

ITGS Em có suy nghĩ gì về hành động trả thù của Tấm đối với Cám? THẢO LUẬN

PowerPoint Presentation:

ITGS Ý nghĩa phần kết truyện Tấm Cám

PowerPoint Presentation:

ITGS Thể hiện triết lí dân gian: “Ở hiền gặp lành” – “Gieo gió gặt bão” Ước mơ của nhân dân về sự đổi đời, niềm lạc quan, hy vọng về một xã hội công bằng, lí tưởng. Không thể có hạnh phúc trọn vẹn, nếu cái ác tồn tại, do đó không thể nương tay, không thể sống chung với cái ác. phù hợp với mong ước của nhân dân về sự trừng trị kẻ thù.

PowerPoint Presentation:

ITGS THẢO LUẬN NHOM Qua câu chuyện tấm cám, em rút ra được những bài học gì trong cuộc sống?

Bài học và ước mơ của nhân dân lao động:

ITGS Bài học và ước mơ của nhân dân lao động Bài học: Phải tự mình bảo vệ hạnh phúc của mình Không tìm hạnh phúc ở cõi nào khác mà tìm ngay ở cõi đời này Ước mơ: Ước mơ về sự công bằng trong xã hội Ước mơ được đổi đời của những người lao động nghèo khổ

PowerPoint Presentation:

ITGS III/ KẾT LUẬN: Truyện thể hiện sức sống, sự trỗi dậy mãnh liệt của con người lương thiện trước sự vùi dập của các thế lực tội ác. Đây là sức mạnh của thiện thắng ác. Nhân vật Tấm biểu tượng cho vẻ đẹp của người phụ nữ VN: chăm chỉ, hiền lành, nhân hậu khéo léo, trong đau khổ đã không ngừng đấu tranh để giành và giữ hạnh phúc. Truyện khắc hoạ nhiều nhân vật có sức sống và giàu ý nghĩa. Kết hợp lời kể xen bài ca, câu hát và những chi tiết kì ảo… tạo sức hấp dẫn cho truyện.

authorStream Live Help