Sinh vat 6 Bai 15 Cau tao trong cua than non

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

tiết 15 cấu tạo trong của thân non

PowerPoint Presentation:

i. Cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non

PowerPoint Presentation:

Yêu cầu - Quan sát tranh: Cấu tạo trong của thân non - Nghiên cứu thông tin -> Trình bày cấu tạo trong của thân non ?

PowerPoint Presentation:

Trao đổi nhóm và hoàn thanh bảng: Cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non - Chứa chất dự trữ - Gồm những tế bào có vách mỏng - Vận chuyển nước và muối khoáng - Mạch gỗ: gồm những tế bào có vách hoá gỗ dày, không có chất tế bào - Vận chuyển chất hữu cơ - Mạch rây: gồm những tế bào sống, vách mỏng Một vòng bó mạch Trụ giữa Ruột - Dự trữ - Tham gia quang hợp - Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn - Một số tế bào chứa chất diệp lục Bảo vệ các bộ phận bên trong Gồm 1 lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau Biểu bì Vỏ Thịt vỏ Chức năng của từng bộ phận Cấu tạo từng bộ phận Các bộ phận của thân non

PowerPoint Presentation:

Vỏ Trụ giữa Biểu bì Thịt vỏ Mạch rây Mạch gỗ Ruột

PowerPoint Presentation:

- Vỏ Biểu bì Thịt vỏ Trụ giữa Một vòng bó mạch Mạch gỗ Mạch rây Ruột

PowerPoint Presentation:

II. So sánh cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ

PowerPoint Presentation:

Trình bày cấu tạo trong của thân non và cấu tạo miền hút của rễ. Trao đổi nhóm: Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ ?

PowerPoint Presentation:

Trụ giữa -> Bó mạch -> Mạch gỗ (trong) Mạch rây (ngoài) Ruột Trụ giữa -> Bó mạch -> Mạch gỗ Mạch rây Ruột Vỏ -> Biểu bì Thịt vỏ – Diệp lục Vỏ Biểu bì - lông hút Thịt vỏ Thân non Rễ (miền hút) Xếp xen kẽ nhau

PowerPoint Presentation:

Chọn câu trả lời đúng về cấu tạo trong của thân non A – Vỏ gồm thịt vỏ, ruột B - Vỏ gồm biểu bì, thịt vỏ, mạch rây C - Vỏ gồm biểu bì, thịt vỏ D - Vỏ gồm biểu bì, mạch gỗ 2. A - Vỏ có chức năng vận chuyển chất hữu cơ B - Vỏ chứa chất dự trữ C - Vỏ vận chuyển nước và muối khoáng D - Vỏ bảo vệ các bộ phận bên trong, dự trữ, tham gia quang hợp

PowerPoint Presentation:

3. A – Trụ giữa gồm: mạch gỗ, mạch rây xếp xen kẽ và ruột B – Trụ giữa gồm một vòng bó mạch (mạch trây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột C - Trụ giữa gồm biểu bì, 1 vòng bó mạch, ruột D - Trụ giữa gồm thịt vỏ, 1 vòng bó mạch, ruột 4. A – Trụ giữa: bảo vệ thân cây B – Trụ giữa: dự trữ, tham gia quang hợp C – Trụ giữa có chức năng vận chuyển chất hữu cơ, nước, muối khoáng hoà tan và chứa chất dự trữ D – Trụ giữa có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng và chứa chất dự trữ

PowerPoint Presentation:

trò chơi ô chữ

PowerPoint Presentation:

5 1 2 3 4 6 7 1 2 3 5 6 4 Bộ phận nào của thân có chức năng dự trữ và tham gia quang hợp t h ị v ỏ t 1 2 3 5 6 4 m ạ c g ỗ h 2. Loại mạch nào làm nhiệm vụ vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan 1 2 3 5 6 4 7 8 9 t h â d à n i r a 3. Chồi ngọn có chức năng gì? 1 2 3 5 4 x e n ẽ k 4. Các bó mạch ở rễ được sắp xếp như thế nào? 7 1 2 3 5 6 4 5. Hút nước và muối khoáng hoà tan do bộ phận nào đảm nhiệm? t l ô n h ú g 1 2 3 5 4 6. Vị trí của mạch rây ở thân non? n g o i à 1 2 3 5 4 7. Vị trí của mạch gỗ ở thân non? t r o g n t h â n o n n KEY

authorStream Live Help