Sinh hoc 6 Bai 7 Cau tao te bao thuc vat

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/sinhhoc1

Comments

Presentation Transcript

Cââu hỏi kiểm tra bài cũ So sánh điểm giống và khác nhau của tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua? :

Cââu hỏi kiểm tra bài cũ So sánh điểm giống và khác nhau của tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt quả cà chua?

PowerPoint Presentation:

* Giống nhau: Đều coù maøng, nhaân, tế baøo chất. *Khaùc nhau: Tế baøo biểu bì vảy haønh coù hình ña giaùc daøi, xếp saùt nhau. Tế baøo thịt quả caø chua hình trứng, caùc tế baøo rời.

BÀI 7 CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT:

BÀI 7 CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT 1.Hình dạng và kích thước của tế bào a/Hình dạng:

PowerPoint Presentation:

Tế bào ? Trong cùng 1 cơ quan có nhiều loại tế bào khác nhau VD:Rễ cây gồm các tế bào biểu bì, lông hút, mạch rây, mạch gỗ,..

PowerPoint Presentation:

Hình đa giác Hình cầu Hình sao Hình sợi

PowerPoint Presentation:

* KẾT LUẬN Tất cả các cơ quan cuả thực vật ( rễ, thân,lá,…) đều được cấu tạo bằng tế bào Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau: hình trứng, đđa giác, cầu,...

PowerPoint Presentation:

Teá baøo Chieàu daøi (mm) Ñöôøng kính (mm) Teá baøo sôïi gai 550 0.04 Teá baøo teùp böôûi 45 5.0 Teá baøo thòt quaû caø chua 0.55 0.55 Teá baøo moâ phaân sinh ngoïn 0.001-0.003 0.001-0.003 b/ Kích thước

PowerPoint Presentation:

* KẾT LUẬN -Tế bào thực vật có kích thước khác nhau VD: + Kích thước rất nhỏ như: Tế bào mô phân sinh ngọn, biểu bì vảy hành,… + Kích thước lớn như :Tế bào sợi gai, tép bưởi,…

PowerPoint Presentation:

2. Cấu tạo tế bào.

PowerPoint Presentation:

Vaựch tế bào Màng sinh chất Chất tế bào nhân Khoõng bào Lục lạp Vaựch tế bào bờn cạnh

PowerPoint Presentation:

* KẾT LUẬN Tế bào gồm có. + Váách tế bào:Laøm cho tế bào có hình dạng nhất đđịnh + Màng sinh chất: Bao bọc ngồi chất tế bào + Chất tế bào: chứa các bào quan như lục lạp (chứa diệp lục ) + Nhân: Điều khiển hoạt động sống của tế bào + Không bào:Chứa dịch tế bào.

PowerPoint Presentation:

3. Moâ

PowerPoint Presentation:

Trong cùng 1 mô các tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau Tế bào ở các mô khác nhau có hình dạng, cấu tạo không giống nhau

PowerPoint Presentation:

* KẾT LUẬN - Moâ laø một nhoùm tế baøo coù hình dạng, cấu tạo giống nhau. Cuøng thực hiện một chức năng rieâng. - Thực vật coù caùc loại moâ sau: Moâ mềm, moâ bì, moâ dẫn, moâ tiết,…

PowerPoint Presentation:

ĐÁNH DẤU X VÀO CÂU ĐÚNG 1/Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào? a.Vách tế bào, màng sinh chất, nhân b. Vách tế bào, không bào, nước c. Chất tế bào, không bào d. Câu a và c đúng X

PowerPoint Presentation:

2/chức năng của nhân là? Chứa các bào quan b.Điều khiển hoạt động sống của tế bào c. Làm cho tế bào có hình dạng nhất định d. Chứa dịch tế bào X

PowerPoint Presentation:

DẶN DÒ: Học bài, soạn trước bài 8: “SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO” -Vẽ hình 8.1-8.2 SGK vào vở.

PowerPoint Presentation:

T H Ư C V Â T B A O N N T Â Ê H K H Ô N B G A O A N G S I N H C H Â T C M T T Â H B Ê O A T Ê T Ê

authorStream Live Help