Dia ly 10 Bài 25- Thực hành- Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

BÀI 25: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ THẾ GIỚI Người thực hiện: Diệp Lai Thông Trường: THPT Ngan Dừa - Hồng Dân-Bạc Liêu

PowerPoint Presentation:

Yêu cầu của bài là: dựa vào hình 25 trang 98 SGK: a-Hãy xác định các khu vực thưa dân và các khu vực tập trung dân cư ñông đúc b-Tại sao lại có sự phân bố dân cư không đồng đều như thế? 5

PowerPoint Presentation:

a-Xác định các khu vực thưa dân và các khu vực tập trung dân cư ñông đúc Dân cư trên thế giới phân bố không đều giữa các bán cầu, giữa các châu lục và giữa các khu vực với nhau *Giữa các bán cầu -Giữa hai bán cầu Bắc và bán cầu Nam thì dân số thế giới chủ yếu tập trung ở bán cầu Bắc -Giữa hai bán cầu Ñông và bán cầu Tây thì dân số thế giới chủ yếu tập trung bán cầu Ñông ●Nguyên nhân: 8 8 10

PowerPoint Presentation:

Là do sự phân bố đất liền có sự chênh lệch giữa các bán cầu với nhau. Châu Mĩ ở bán cầu Tây là nơi được phát hiện muộn, nên có lịch sử khai thác muộn hơn nhiều so với các châu lục khác, trong khi châu Á là cái nôi của nền văn minh nhân loại vừa nằm ở bán cầu Bắc và vừa nằm ở bán cầu Ñông *Giöõa các lục địa với nhau Đa số dân cư thế giới tập trung ở lục địa Á-Âu *Giữa các khu vực với nhau: -Các khu vực thưa dân: có mật độ dân số < 10 người/km2 8 10 12

PowerPoint Presentation:

là Bắc Mĩ (Canada và phía Tây Hoa Kì) Amadôn, Bắc Phi, Bắc Á (LB Nga), Trung Á, lục địa Ôxtrâylia -Các khu vực tập trung ñông dân từ 101-200 người/km2 và > 200 người/km2 là Ñông Á, Ñông Nam Á, Nam Á, Tây và Trung Âu b-Giải thích Sự phân bố dân cư không đều là do tác động đồng thời của các nhân tố tự nhiên và kinh tế-xã hội *Nhân tố tự nhiên 10 2

PowerPoint Presentation:

-Những nơi dân cư tập trung ñông đúc thường là: +Các đồng bằng châu thổ các con sông, có đất đai màu mở thuận lợi cho sản xuất, có địa hình bằng phẳng thuận tiện cho đi lại +Các vùng có khí hậu ôn hòa, ấm áp tốt cho sức khỏe con người, thuận lợi cho các hoạt động sản xuất -Những nơi dân cư thưa thớt thường là: +Những nơi có địa hình địa chất không thuận lợi, như vùng núi cao, đầm lầy +Những nơi có khí hậu khắc nghiệt như: nóng quá, khô quá hay lạnh quá 11 15 14

PowerPoint Presentation:

* Nhaân toá kinh teá-xaõ hoäi ( 3 t 94) +Trình ñoä phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát laø nhaân toá quyeát ñònh +Tính chaát cuûa neàn kinh teá: nôi coù hoaït ñoäng coâng nghieäp daân soá coù khaû naêng taäp trung ñoâng hôn so vôùi noâng nghieäp +Lòch söû khai thaùc laõnh thoå: nhöõng nôi coù lịch söû khai thaùc laâu ñôøi daân cö taäp trung ñoâng hôn nhöõng nôi môùi ñöôïc khai thaùc 16 17

PowerPoint Presentation:

3 9 Dân số chủ yếu tập trung ở bán cầu Bắc Bán cầu Ñông 4 Lục địa Á-Âu

Lược đồ thể hiện các đường kinh vĩ tuyến:

Lược đồ thể hiện các đường kinh vĩ tuyến bán cầu Tây bán cầu Ñông 8

PowerPoint Presentation:

4 BẮC MĨ AMADÔN BẮC PHI BẮC Á TRUNG Á Ñông Á ĐN Á Nam Á Tây Á Tây và Trung Âu 5

PowerPoint Presentation:

Đồng bằng châu thổ các con sông lớn: sông Nin, sông Hồng Hà, sông Trường Giang, sông Mê Kông, sông Hồng (b đ) Có đất đai màu mở thuận lợi SX, địa hình bằng phẳng thuận tiện đi lại 6

Đối chiếu giữa hai lược đồ:

Đối chiếu giữa hai lược đồ 4

Cư dân châu âu:

Cư dân châu âu 6

PowerPoint Presentation:

6

Con người quyết định nên sự phân bố dân cư:

Con người quyết định nên sự phân bố dân cư 7 7

Hoạt động công nghiệp dân cư có khả năng đông hơn hoạt động nông nghiệp:

Hoạt động công nghiệp dân cư có khả năng đông hơn hoạt động nông nghiệp 7

PowerPoint Presentation:

-Về nhà tiếp tục hồn thiện bài thực hành -Viết bài thu hoạch giờ sau nộp lại -Về nhà các em chuẩn tiếp bài 26: CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

authorStream Live Help