Dia ly 10 Bài 19- Sự phân bố sinh vật trên Trái Đất

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 Bài 19 Sự phân bố sinh vật và đất trên trái đất

BÀI 19 SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT :

2 BÀI 19 SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT Khái niệm về thảm thực vật:

PowerPoint Presentation:

3 Tồn bộ các lồi thực vật khác nhau cùng chung sống trên cùng một diện tích rộng lớn có tính đồng nhất nhất định gọi chung là THẢM THỰC VẬT Dựa vào hình ảnh trên hãy nêu khái niệm về “thảm thực vật”?

BÀI 19 SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT :

4 BÀI 19 SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT Sự phân bố của các thảm thực vật trên trái đất phụ thuộc vào những yếu tố nào?

BÀI 19 SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT :

5 BÀI 19 SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT Khí hậu( chủ yếu là chế độ nhiệt, ẩm). Chế độ nhiệt ẩm lại thay đổi theo vĩ độ & độ cao. Do đó các thảm thực vật cũng thay đổi theo vĩ độ & độ cao địa hình

PowerPoint Presentation:

6 I/ SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT THEO VĨ ĐỘ BÀI 19 SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT

PowerPoint Presentation:

7 Dựa vào bản đồ hãy kể các thảm thực vật phân bố từ cực Bắc về xích đạo? Đài nguyên Rừng lá kim Rừng cận nhiệt ẩm Rừng cây bụi lá cứng Thảo nguyên, cây bụi chịu hạn & đồng cỏ núi cao Xa van, cây bụi Rừng nhiệt đới, rừng xích đạo Hoang mạc lạnh Rừng lá rộng & rừng hỗn hợp Hoang mạc & bán hoang mạc

PowerPoint Presentation:

8 Đồng rêu & địa y Rừng ôn đới lạnh Xa van cây bụi Xa van cỏ Rừng nhiệt đới Cây bao báp châu Phi Rừng xích đạo

PowerPoint Presentation:

9 Thaûm thöïc vaät Đới lạnh Vò trí phaân boá Treân chaâu luïc Bôûi vì Đài nguyên Chủ yếu trên vĩ tuyến 650 Bắc trở lên Bắc Mĩ, rìa Bắc Aâu & Bắc Á Đây là vùng khí hậu cận cực lục địa,nên chỉ có một loại đất duy nhất là đất đài nguyên Thảm thực vật đặc trưng của đới lạnh? Phạm vi phân bố? Vì sao chúng được phân bố ở đó? Đài nguyên

Những kiểu thảm thực vật & nhóm đất đới ôn hòa phân bố ở những châu lục nào? Tại sao đới này lại có nhiều kiểu thảm thực vật & nhóm đất như vậy?:

10 Kieåu thaûm thöïc vaät ñới oân hoøa Nôi phaân boá Giaûi thích Rừng lá kim Rûừng lá rộng & rừng hỗn hợp Thảo nguyên Rừng cận nhiệt ẩm Rừng & cây bụi lá cứng cận nhiệt Hoang mạc & bán hoang mạc -Sự phân bố sinh vật và đất phụ thuộc nhiều vào yếu tố khí hậu -Khu vực ôn đới có nhiều kiểu khí hậu: Oân đới lục địa lạnh, ôn đới hải dương, ôn đới lục địa (nửa khô hạn),cận nhiệt gió mùa, cận nhiệt Địa trung hải, cận nhiệt lục địa Nội địa châu Á,Bắc phi,Tây á, Tây-Nam Phi,Nội địa Ôtrâylia Ven Địa trung hải,Tây Hoa kyø,Ñông & T-N Ôtrâylia Ñông Tr. quốc, ĐN Hoa kỳ Nội địa Aâu, Á, Bắc Mỹ( khoảng vĩ độ 30- 500 B) Tây &Trung Aâu, Ñông Hoa kỳ Bắc Aâu- Á –Bắc Mỹ Rừng lá kim Rừng lá rộng ôn đới Thảo nguyên ôn đới Rừng cận nhiệt ẩm Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt Những kiểu thảm thực vật & nhóm đất đới ôn hòa phân bố ở những châu lục nào? Tại sao đới này lại có nhiều kiểu thảm thực vật & nhóm đất như vậy?

Qua những hình ảnh vừa xem em hãy cho biết: những kiểu thảm thực vật & nhóm đất môi trường đới nóng chiếm ưu thế ở những châu lục nào? Những châu lục nào không có, tại sao?:

11 Kieåu thaûm thöïc vaät ñôùi noùng Phaân boá ôû Chaâu luïc khoâng coù Nguyeân nhaân Xa van Rừng nhiệt đới ẩm Rừng xích đạo Trung & Nam Phi Trung & Nam Mỹ Ñông Aù Ñông Nam Aù Trung Phi Trung & Nam Mỹ Châu Âu Bắc Mỹ Mỗi lồi thực vật chỉ thích nghi với một môi trường sống nhất định ( gọi là môi trường sinh thái) Các khu vực này chỉ có đới khí hậu ôn đới lạnh & lạnh Châu Aâu Bắc Mỹ Oâtrâylia Châu Aâu Bắc Mỹ Bắc Á Xa van Rừng nhiệt đới ẩm Rừng xích đạo Cây bao báp Qua những hình ảnh vừa xem em hãy cho biết: những kiểu thảm thực vật & nhóm đất môi trường đới nóng chiếm ưu thế ở những châu lục nào? Những châu lục nào không có, tại sao?

PowerPoint Presentation:

12 II/ SỰ PHÂN BỐ ĐẤT VÀ SINH VẬT THEO ĐỘ CAO BÀI 19 SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT

Quan sát hình dưới đây xác định vành đai thực vật và đất từ chân núi lên đỉnh núi?:

13 Quan sát hình dưới đây xác định vành đai thực vật và đất từ chân núi lên đỉnh núi? BÀI 19 SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT

PowerPoint Presentation:

14

PowerPoint Presentation:

15 Ñoä cao(m) Vaønh ñai thöïc vaät Ñaát Nguyeân nhaân 0- 500 500 – 1200 1200 – 1600 1600 – 2000 2000 – 2800 Đất đỏ cận nhiệt Rừng sồi Đất nâu Rừng dẻ Đất pốt zôn Rừng lãnh sam Đồng cỏ núi cao Đất đồng cỏ núi Đất sơ đẳng xen lẫn đá Địa y & cây bụi Nhiệt độ & lượng mưa thay đổi theo độ cao dẫn đến sự thay đổi của các thảm thực vật & đất

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

16 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1 / Nguyeân nhaân sinh ra söï phaân boá thaûm thöïc vaät vaø ñaát treân traùi ñaát laø: Quan heä nhieät aåm Aùnh saùng vaø aåm Ñoä cao Löôïng möa BÀI 19 SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT

2/ Đặc điểm nào dưới đây không thuộc đất và sinh vật của đới đài nguyên?:

17 2/ Đặc điểm nào dưới đây không thuộc đất và sinh vật của đới đài nguyên? a) Thực vật chỉ có rêu địa y và một số cây bụi thấp b) Có nhiều bò sát, ếch nhái c) Đất rất lạnh, ẩm d) Có nhiều đầm lầy BÀI 19 SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT

3/Ở những nơi có kiểu khí hậu Địa Trung Hải như Tây Nam Aâu, Tây Nam Hoa kỳ, Tây Nam và Ñông Nam Oâtrâylia thường có::

18 3/Ở những nơi có kiểu khí hậu Địa Trung Hải như Tây Nam Aâu, Tây Nam Hoa kỳ, Tây Nam và Ñông Nam Oâtrâylia thường có: a) Rừng hỗn hợp lá kim và lá rộng b) Rừng lá cứng và cây bụi thường xanh c) Rừng có hai đến ba tầng gỗ d) Rừng xa van và cây bụi BÀI 19 SỰ PHÂN BỐ SINH VẬT VÀ ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT

PowerPoint Presentation:

19 Xin chào & hẹn gặp lại

PowerPoint Presentation:

20 Hoan hơ Bạn Đã Trả Lời Đúng! 1 2 3

PowerPoint Presentation:

21 Rất tiếc bạn đã sai 1 2 3

authorStream Live Help