Dia ly 10 Bài 17- Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 Dia ly 10 Bài 17- Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Comments

Presentation Transcript

THỔ NHƯỠNG QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH THỔ NHƯỠNG:

THỔ NHƯỠNG QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH THỔ NHƯỠNG BÀI 17

I. THỔ NHƯỠNG:

I. THỔ NHƯỠNG Quan sát những hình ảnh sau, em hãy trình bày những hiểu biết của mình thổ nhưỡng (đất)?

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT:

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT Đá gốc

VỊ TRÍ THỔ NHƯỠNG QUYỂN:

VỊ TRÍ THỔ NHƯỠNG QUYỂN

PowerPoint Presentation:

- Thổ nhưỡng là lớp vật chất tơi xốp trên bề mặt lục địa. Đặc trưng thổ nhưỡng: độ phì + Độ phì: là khả năng cấp nước, nhiệt, khí và các chất cho thực vật sinh trưởng và phát triển. - Thổ nhưỡng quyển (lớp phủ thổ nhưỡng): lớp vật chất tơi xốp nằm trên bề mặt lục địa - nơi tiếp xúc thạch quyển, khí quyển, sinh quyển. I. THỔ NHƯỠNG

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT:

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT Nhiệm vụ: Hãy điền vào các dấu… trong sơ đồ dưới đây để làm rõ sự ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hình thành đất Thời gian: 6 phút. NHÂN TỐ Đá mẹ Khí hậu Sinh vật Địa hình Thời gian Con người QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT …………………...... …………………...... …………………...... …………………...... …………………...... …………………......

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT:

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT NHÂN TỐ Đá mẹ Khí hậu HÌNH THÀNH ĐẤT Thành phần khoáng, cơ giới, hoá học. Quá trình, tốc độ Đá gốc- quá trình hình thành đất Tác động của khí hậu

ĐÁ GỐC – NHÂN TỐ CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT :

ĐÁ GỐC – NHÂN TỐ CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT

TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ HẬU:

TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ HẬU

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT:

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT NHÂN TỐ Sinh vật Địa hình HÌNH THÀNH ĐẤT Thành phần, chất hữu cơ, chất mùn trong đất Phân phối lại vật chất và năng lượng trong đất

TÁC ĐỘNG CỦA SINH VẬT:

TÁC ĐỘNG CỦA SINH VẬT

RUỘNG BẬC THANG TÂY BẮC:

RUỘNG BẬC THANG TÂY BẮC

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT:

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT NHÂN TỐ Thời gian Con người HÌNH THÀNH ĐẤT Tính chất, đặc tính Tuổi đất, tính chất, đặc điểm

CÀY ĐẤT Ở HOA KỲ:

CÀY ĐẤT Ở HOA KỲ

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT:

II. CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT NHÂN TỐ Đá mẹ Khí hậu Sinh vật Địa hình Thời gian Con người QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT Thành phần khoáng, cơ giới, hoá học. Quá trình, tốc độ Thành phần, chất hữu cơ, chất mùn trong đất Phân phối lại vật chất và năng lượng trong đất Tính chất, đặc tính Tuổi đất, tính chất, đặc điểm

MỘT SỐ PHẪU DIỆN ĐẤT VỆT NAM:

MỘT SỐ PHẪU DIỆN ĐẤT VỆT NAM

authorStream Live Help