Dia ly 10 Bài 6- Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

các thầy cô giáo và các em học sinh! nhiệt liệt chào mừng

Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra bài cũ Câu 1: Ranh giới các múi giờ thực tế được điều chỉnh theo: a. Các đường kinh tuyến c. Lãnh thổ quốc gia d. Kinh tuyến và biên giới quốc gia Câu 2: Do tác động của lực Côriôlit nên ở bán cầu Bắc vật chuyển động theo phương kinh tuyến bị lệch về: a. Phía Đông so với hướng chuyển động b. Phía Tây so với hướng chuyển động d. Bên trái theo hướng chuyển động Chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau Câu 3: Vũ trụ là khoảng không gian vô tận có chứa: a. Hành tinh c. Hệ Mặt Trời d. Thiên thể b. Thiên hà b. Biên giới quốc gia c. Bên phải theo hướng chuyển động

Sở giáo dục và đào tạo hải phòng trường thpt hải an – THPT kiến thụy ---------***---------:

Sở giáo dục và đào tạo hải phòng trường thpt hải an – THPT kiến thụy ---------***--------- Bài 6: hệ quả chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất Hải Phòng, tháng 9 năm 2007 Giáo viên: Lương Thị Hường Nguyễn Thị Hà Quyên

PowerPoint Presentation:

Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất Chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời Các mùa trong năm Ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ

PowerPoint Presentation:

i. Chuyển Động biểu kiến hàng năm của mặt trời

PowerPoint Presentation:

Quĩ đạo chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất Nhận xét về quĩ đạo và hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời?

Là chuyển động không có thực của Mặt Trời, được sinh ra bởi chuyển động tịnh tiến của Trái Đất quanh Mặt Trời.:

Là chuyển động không có thực của Mặt Trời, được sinh ra bởi chuyển động tịnh tiến của Trái Đất quanh Mặt Trời. Thế nào là chuyển động biểu kiến của Mặt Trời?

PowerPoint Presentation:

Thế nào là hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh? Là hiện tượng tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với tiếp tuyến ở bề mặt Trái Đất.

PowerPoint Presentation:

Đường biểu diễn chuyển động biểu kiến của Mặt Trời trong năm (Chí tuyến Bắc) 23o27’B (Xích đạo) 0o 23o27’N (Chí tuyến Nam) Những nơi nào trên Trái Đất có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh? Hiện tượng đó diễn ra như thế nào? Khu vực nội chí tuyến : 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh/năm. Tại 2 đường chí tuyến : 1 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh/năm. Khu vực ngoại chí tuyến: không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh. Khu vực nào trên Trái Đất có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm 2 lần? 1 lần? Khu vực nào không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh?

II. Các mùa trong năm:

II. Các mùa trong năm - Khái niệm: Mùa là khoảng thời gian trong một năm, có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. - Nguyên nhân: do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương khi chuyển động xung quanh Mặt Trời. Mùa trong năm là gì? Tại sao có hiện tượng mùa trên Trái Đất?

PowerPoint Presentation:

Các mùa ở bán cầu Bắc Lập xuân Lập hạ Lập thu Lập đông Mïa Mïa theo d­¬ng lÞch Mïa theo ©m – d­¬ng lÞch Mïa xu©n 21/3 (xu©n ph©n)  22/6 (h¹ chÝ) 4-5/2 (lËp xu©n)  5-6/5 (lËp h¹) Mïa h¹ 22/6 (h¹ chÝ)  23/9 (thu ph©n) 5-6/5 (lËp h¹)  7-8/8 (lËp thu) Mïa thu 23/9 (thu ph©n)  22/12 (®«ng chÝ) 7-8/8 (lËp thu)  7-8/11 (lËp ®«ng) Mïa ®«ng 22/12 (®«ng chÝ)  21/3 (xu©n ph©n) 7-8/11 ( lËp ®« ng )  4-5/2 ( lËp xu©n ) Các mùa theo dương lịch và âm – dương lịch

PowerPoint Presentation:

Mùa xuân Mùa hạ Mùa thu Mùa đông

PowerPoint Presentation:

Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ độ III. Ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ

PowerPoint Presentation:

1. Ngày, đêm dài ngắn theo mùa Mïa §é dµi ngµy - ®ªm B¸n cÇu B¾c B¸n cÇu Nam 21/3  23/9 (Mïa xu©n + h¹: BBC Mïa thu + ®«ng: NBC) Ngµy > ®ªm Ngµy < ®ªm 23/9  21/3 (Mïa thu + ®«ng: BBC Mïa xu©n + h¹: NBC) Ngµy < ®ªm Ngµy > ®ªm 21/3 vµ 23/9 Ngµy = ®ªm Ngµy = ®ªm

PowerPoint Presentation:

Đông chí (22/12) Hạ chí (22/6) Vị trí của Trái Đất trên quỹ đạo quanh Mặt Trời vào các ngày hạ chí và đông chí 2. Ngày, đêm dài ngắn theo vĩ độ

PowerPoint Presentation:

2. Ngày, đêm dài ngắn theo vĩ độ VÜ ®é §é dµi ngµy - ®ªm 22/6 22/12 Tõ vßng cùc B¾c ®Õn cùc B¾c Ngµy dµi 24 giê §ªm dµi 24 giê ChÝ tuyÕn B¾c Ngµy > ®ªm Ngµy < ®ªm XÝch ®¹o Ngµy = ®ªm Ngµy = ®ªm ChÝ tuyÕn Nam Ngµy < ®ªm Ngµy > ®ªm Tõ vßng cùc Nam ®Õn cùc Nam §ªm dµi 24 giê Ngµy dµi 24 giê Thảo luận nhóm: Nhóm 1,3: Nhận xét về độ dài ngày, đêm theo vĩ độ vào ngày 22/6. Nhóm 2,4: Nhận xét về độ dài ngày, đêm theo vĩ độ vào ngày 22/12. Thời gian: 3 phút

Câu 1: Mặt Trời lên thiên đỉnh tại xích đạo vào các ngày: a. 21/3 và 22/6 c. 23/9 và 22/12 b. 22/6 và 23/9 :

Câu 1: Mặt Trời lên thiên đỉnh tại xích đạo vào các ngày: a. 21/3 và 22/6 c. 23/9 và 22/12 b. 22/6 và 23/9 Câu 2: Khu vực nào trên Trái Đất có ngày hoặc đêm dài 24 giờ? a. Từ chí tuyến đến vòng cực c. Từ chí tuyến đến địa cực d. Tại 2 địa cực Củng cố bài học Chọn đáp án đúng cho các câu sau d. 21/3 và 23/9 b. Từ vòng cực đến địa cực

PowerPoint Presentation:

Bài về nhà Câu 1: Giải thích câu ca dao Việt Nam: Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười, chưa cười đã tối. Câu 2: Trái Đất chỉ chuyển động xung quanh Mặt Trời thì có hiện tượng ngày, đêm không? Nếu có thì thời gian ban ngày và ban đêm là bao nhiêu? Khi đó ở bề mặt đất có sự sống không? Tại sao?

PowerPoint Presentation:

xin trân trọng cảm ơn!

authorStream Live Help