Dia ly 9 Tiết 35 Bài 30- Thực hành- So sánh tình hình sản suất cây côn

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo về dự tiết dạy hội giảng Môn: Địa lý 9 Trường THCS Đinh xá GV dạy: Trần thị ngọc ánh Sở giáo dục đào tạo hà Nam phòng giáo dục huyện bình lục

PowerPoint Presentation:

.

PowerPoint Presentation:

1. So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm của 2 vùng. Bảng 30.1: Tình hình sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ, năm 2001. T©y Nguyªn Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé Tæng diÖn tÝch : 632,9 ngh×n ha, chiÕm 42,9% diÖn tÝch c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m c¶ n­íc. Tæng diÖn tÝch: 69,4 ngh×n ha chiÕm 4,7% diÖn tÝch c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m c¶ n­íc. Cµ phª : 480,8 ngh×n ha, chiÕm 85,1% diÖn tÝch cµ phª c¶ n­íc; 761,6 ngh×n tÊn, chiÕm 90,6% s¶n l­îng cµ phª (nh©n) c¶ n­íc ChÌ: 67,6 ngh×n ha, chiÕm 68,8% diÖn tÝch chÌ c¶ n­íc; 47,0 ngh×n tÊn, chiÕm 62,1 % s¶n l­îng chÌ (bóp kh«) c¶ n­íc ChÌ: 67,6 ngh×n ha, chiÕm 68,8% diÖn tÝch chÌ c¶ n­íc; 47,0 ngh×n tÊn, chiÕm 62,1 % s¶n l­îng chÌ (bóp kh«) c¶ n­íc Cµ phª : míi trång thö nghiÖm t¹i mét sè ®Þa ph­¬ng víi quy m« nhá. Cao su : 82,4 ngh×n ha, chiÕm 19,8% diÖn tÝch cao su c¶ n­íc; 53,5 ngh×n tÊn, chiÕm 17,1 % s¶n l­îng cao su (mñ kh«) c¶ n­íc Håi, QuÕ, S¬n: quy m« kh«ng lín. §iÒu : 22,4 ngh×n ha, chiÕm 12,3% diÖn tÝch ®iÒu c¶ n­íc; 53,5 ngh×n tÊn, chiÕm 10,7 % s¶n l­îng cao su (mñ kh«) c¶ n­íc Hå Tiªu: quy m« nhá Tiết 32 – Bài 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên.

PowerPoint Presentation:

Hoạt động nhóm: . Nhóm 2: So sánh về tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm ở 2 vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ. Nhóm 1: Cho biết những cây công nghiệp lâu năm nào trồng được cả ở 2 vùng, những cây công nghiệp lâu năm nào chỉ trồng ở Tây Nguyên mà không được trồng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. Nhóm 3: So sánh sự chênh lệch về diện tích , sản lượng cây chè ở 2 vùng. Kể tên các tỉnh trồng nhiều chè ở Trung du và miền núi Bắc Bộ Nhóm 4: So sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng cây cà phê ở 2 vùng. Kể tên các tỉnh trồng nhiều cà phê ở Tây Nguyên Tiết 32 – Bài 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên

PowerPoint Presentation:

Vùng Nội dung Tây Nguyên Trung du và miền núi Bắc Bộ Tổng diện tích Cây trồng ở cả 2 vùng Cây trồng chỉ có ở mỗi vùng Chè Cà phê Các tỉnh trồng nhiều Bảng tổng hợp kết quả. Lớn hơn (gấp 9,1lần) Nhỏ hơn Cà phê, chè Cao su, Điều, Hồ Tiêu. Hồi, Quế, Sơn Có diện tích và sản lượng nhỏ hơn Có diện tích và sản lượng lớn hơn (gấp 2,7 lần diện tích và 2,1 lần sản lượng) Có diện tích và sản lượng lớn hơn nhiều. Quy mô nhỏ. Mới trồng thử nghiệm. Tiết 32 – Bài 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên. Đắk Lắk, GiaLai, Kon Tum Thái Nguyên, Hà Giang, Yên Bái, Lạng Sơn, Sơn La

PowerPoint Presentation:

Vïng Néi dung T©y Nguyªn Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé §Þa h×nh Cao nguyªn xÕp tÇng víi nh÷ng mÆt b»ng t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng. MiÒn nói bÞ chia c¾t. §Êt §Êt feralÝt trªn ®¸ badan (1,36 triÖu ha chiÕm 66% diÖn tÝch ®Êt badan c¶ n­íc). §Êt feralÝt trªn ®¸ v«i vµ c¸c lo¹i ®¸ kh¸c. KhÝ hËu KhÝ hËu cËn xÝch ®¹o (cã 2 mïa m­a vµ kh« râ rÖt). KhÝ hËu nhiÖt ®íi Èm cã mïa ®«ng l¹nh. C©y trång thÝch hîp Tiết 32 – Bài 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên 1. So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm của 2 vùng. Cà phê, Cao su, Hồ Tiêu, Điều. Chè, Quế, Hồi, Sơn.

PowerPoint Presentation:

Tiết 32 – Bài 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên 1. So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm của 2 vùng. 78,8 21,2 97,4 Cà phê Các cây công nghiệp lâu năm còn lại Chè Các cây công nghiệp lâu năm còn lại Biểu đồ thể hiện diện tích các cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên năm 2001 Biểu đồ thể hiện diện tích các cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2001

PowerPoint Presentation:

Tiết 32 – Bài 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên 1. So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm của 2 vùng. ? Em hãy kể tên các sản phẩm chè và cà phê nổi tiếng. - Chè: Tân Cương, Mộc Châu, San Tuyết,….. - Cà phê: Trung Nguyên, Buôn Ma Thuột, Vina cà phê, Nét cà phê,….. ? Chè và cà phê của nước ta xuất sang thị trường nào. - Thị trường chè: Châu Phi, EU, Tây á, Nhật Bản,… - Thị trường cà phê: Nhật Bản, Cộng hòa liên bang Đức,…

PowerPoint Presentation:

Tiết 32 – Bài 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên 1. So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm của 2 vùng. Những khó khăn trong trồng cây công nghiệp lâu năm ở 2 vùng. - Tây Nguyên: khí hậu có mùa khô kéo dài => cây trồng thiếu nước về mùa khô; đất bạc màu nhanh. - Trung du và miền núi Bắc Bộ: địa hình bị chia cắt; thời tiết diễn biến thất thường. - Diện tích rừng đang bị thu hẹp - Sự cạnh tranh trên thị trường.

PowerPoint Presentation:

. Tiết 32 – Bài 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên 1. So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm của 2 vùng. ? Để phát triển bền vững cây công nghiệp, 2 vùng này cần phải thực hiện giải pháp nào trong số các giải pháp sau: A. Nâng cao chất lượng giống cây trồng. B. Tăng cường công nghệ chế biến và bảo quản. C. Chủ động thị trường. D. Hạn chế phá rừng để bảo vệ môi trường sinh thái. E. Cả 4 đáp án trên. E. Cả 4 đáp án trên.

PowerPoint Presentation:

1. So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm của 2 vùng. 2. Viết báo cáo Tình hình sản xuất: - Vai trò - Nguồn gốc. - Đặc điểm sinh thái. - Diện tích - Sản lượng - Phân bố. - Tiêu thụ sản phẩm. Tiết 32 – Bài 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên.

PowerPoint Presentation:

1. So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm của 2 vùng. 2. Viết báo cáo Tiết 32 – Bài 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên. Cây cà phê Cây Cà phê là loại cây công nghiệp chủ lực của Tây Nguyên nói riêng và của nước ta nói chung. Thích hợp với khí hậu nóng, phát triển trên đất ba dan được trồng nhiều ở 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Cà phê Tây Nguyên hiện chiếm 85,6% diện tích và 95% sản lượng Cà phê cả nước năm 2001. Năng suất vào loại cao nhất cả nước và trên thế giới. Tây Nguyên hiện đang đồng thời trồng cả 3 loại Cà phê: cà phê Chè, cà phê Vối và cà phê Mít nhưng loại được trồng nhiều nhất là cà phê vối vì loại cà phê này khỏe, dễ chăm sóc, cho năng suất cao. Kim ngạch xuất khẩu cà phê của vùng năm 2005 ước đạt trên 550 triệu USD. Việt Nam là nước xuất khẩu Cà phê đứng thứ 2 trên thế giới. Nhiều nước nhập khẩu Cà phê của nước ta như Đức, Nhật Bản,… Dù vậy, việc trồng cây Cà phê cũng gặp không ít khó khăn trong việc chăm bón và tiêu thụ sản phẩm. Là loại cây đem lại hiệu quả kinh tế cao nên cần phải áp dụng nhiều biện pháp thích hợp để phát triển bền vững loại cây này. % Năm Sản lượng Diện tích Biểu đồ thể hiện diện tích và sản lượng cà phê của nước ta từ 2005 – 2009.

PowerPoint Presentation:

Tiết 32 – Bài 30 : thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên. 1. So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm của 2 vùng. 2. Viết báo cáo Cây chè Cây Chè có nguồn gốc ở vùng cận nhiệt, thích hợp trên khí hậu mát lạnh, phát triển trên đất feralít, được trồng nhiều ở Trung du miền núi Bắc Bộ với diện tích là 67,6 nghìn ha chiếm 68,8% diện tích Chè cả nước, sản lượng là 211,3 nghìn tấn chiếm 62,1% sản lượng Chè cả nước năm 2001. Các tỉnh trồng nhiều Chè là Thái Nguyên, Hà Giang, Sơn La,… Tây Nguyên là vùng có diện tích chè đứng thứ 2 cả nước. Diện tích và sản lượng Chè của nước ta không ngừng tăng trong những năm gần đây. Chè được bán rộng rãi ở thị trường trong nước và xuất sang một số nước như ở Châu Phi, EU, Tây á, Nhật Bản,…với sản phẩm Chè nổi tiếng như chè Tân Cương- Thái Nguyên, Chè San – Hà Giang,…Việt Nam là nước xuất khẩu chè đứng thứ 5 trên thế giới. Cây Chè đem lại hiệu quả kinh tế cao và chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta. % Năm Sản lượng Diện tích Biểu đồ thể hiện diện tích và sản lượng chè của nước ta từ 2005 - 2009.

PowerPoint Presentation:

Trò chơi: Tôi tên loại cây gì? Cách chơi: Để biết mình mang tên gì, các em phải tự đặt ra các câu hỏi về đặc điểm cũng như tình hình phát triển và phân bố của từng loại cây đó dựa vào bảng 30.1 và kiến thức vừa tìm hiểu trong bài học. Sau đó hỏi các bạn dưới lớp có đúng không. Các bạn dưới lớp chỉ được phép trả lời đúng hoặc không.Nếu đúng các em sẽ hỏi tiếp mình mang tên là loại cây đó có đúng không. Nếu câu hỏi đầu chưa đúng các em được quyền đặt tiếp câu hỏi khác (tối đa 3 câu hỏi). Sau 3 câu các em vẫn chưa tìm được ra mình là loại cây gì khi đó sẽ bị loại.

PowerPoint Presentation:

Giờ học đến đây là kết thúc! Xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã về dự tiết học.

PowerPoint Presentation:

Phiếu học tập số 1

authorStream Live Help