Dia ly 9 Tiết 28 Bài 25- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

MÔN ĐỊA LÍ 9 BÀI 25 : VÙNG DUYấN HẢI NAM TRUNG BỘ GV: Phạm Đình Tân

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ Em hãy trình bày những thành tưụ và khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ? Ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ? Thành tựu: - Năng suất lúa và bình quân lương thực đầu người thấp hơn cả nước nhưng đang được nâng lên. Tăng cường đầu tư thâm canh trong sản xuất nông nghiệp Phát triển trồng cây công nghiệp, trồng rừng, chăn nuôi gia súc lớn, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản… Khó khăn: Diện tích đất canh tác ít, đất xấu, thường xuyên bị thiên tai… Ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung bộ: Phủ xanh đất trống đồi trọc, chống sạc lỡ và xói mòn đất, cung cấp gỗ, phòng chống cát bay và giảm ảnh hưởng tiêu cực của gió tây khô nóng…

PowerPoint Presentation:

KIỂM TRA BÀI CŨ ? Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng Bắc Trung bộ ? Vùng có nhiều tiềm năng du lịch, các tài nguyên du lịch nổi tiếng như: - Tài nguyên du lịch nhân văn:Cố Ñô Huế (Di sản văn hóa thế giới), Làng Sen quê hương Bác Hồ… - Tài nguyên du lịch tự nhiên: Bãi tắm đẹp ( Lăng Cô, Cảnh Dương,Thuận An), ĐộngPhong Nha – Kẽ Bàng (Di sản Thiên nhiên thế giới)…

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ KHÁI QUÁT CHUNG Dựa vào lược đồ sgk và hình bên em hãy nêu tên và xác định vị trí các tỉnh của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ ? Diện tích ? Dân số ? Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Gồm 8 tỉnh , thành phố. DT : 44. 254 km2 DS : 8,4 triệu người ( 2002 )

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ 1. VỊ TRÍ GIỚI HẠN Dựa vào hình bên,Em hãy xác định ranh giới của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? - Là dải đất nhỏ hẹp kéo dài từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và vùng biển rộng với 2 quần đảo Hồng Sa và TrườngSa. - Tiếp giáp : + Bắc giáp Bắc Trung Bộ + Tây giáp Lào và Tây Nguyên + Tây, Tây Nam giáp Ñông Nam Bộ + Ñông, Ñông Nam giáp Biển ñông với 2 quần đảo Hồng Sa và Trường Sa

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 :VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 2. Ý NGHĨA Em hãy cho biết vị trí của vùng có ý nghĩa như thế nào đối với kinh tế và an ninh quốc phòng của vùng ? => Có ý nghĩa chiến lược trong giao lưu kinh với các vùng trong nước và đặc biệt là đảm bảo an ninh quốc phòng. I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ 1. VỊ TRÍ GIỚI HẠN

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Quan sát lược đồ em hãy mô tả và cho biết đặc điểm nổi bật của địa hình vùng DHNTB ? Phía ñông : Đồng bằng nhỏ hẹp bị chia cắt bởi nhiều dãy núi đâm ngang sát biển Phía tây :Là vùng núi – gò – đồi Em hãy xác định trên lược đồ các vịnh Dung Quất, Cam Ranh, Vân Phong ? Các bãi tắm ? - Bờ biển khúc khỷu nhiều vũng vịnh, bãi tắm đẹp… 1. Địa hình Vịnh Dung Quất Vịnh Cam Ranh Vịnh Vân Phong

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Phía ñông : Đồng bằng nhỏ hẹp bị chia cắt bởi nhiều dãy núi đâm ngang sát biển Phía tây :Là vùng núi – gò – đồi 1. Địa hình - Bờ biển khúc khỷu nhiều vũng vịnh, bãi tắm đẹp… Vịnh Dung Quất, Vân Phong, Cam Ranh Bãi tắm: Non Nước, Sa Quỳnh, Đại Lãnh, Nha Trang, Mũi Né.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ 1. Địa hình II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 2 . Khí hậu Theo em biết, khí hậu của vùng có gì nổi bật so với các vùng khác? - Vùng có khí hậu khô hạn nhất cả nước . Nhiệt độ trung bình năm 270c, lượng mưa 925 mm, độ ẩm không khí 77%, số giờ nắng cao từ 2500-3000 h / năm.

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ 1. Địa hình 2 . Khí hậu II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 3. Tiềm năng kinh tế : ( Học sinh thảo luận nhóm 5 phút sau khi quan sát hình bên ,hình 25.1 sgk, và kênh chữ sgk) Nhóm lẻ: Điều kiện tự nhiên của vùng có những thuận lợi nào để phát triển kinh tế? Nhóm chẳn: Điều kiện tự nhiên có những khó khăn gì đối với quá trình phát triển kinh tế vùng ?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Thuận lợi : + Nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản, khai thác tổ chim yến + Đồng bằng hẹp ven biển trồng cây lương thực và cây công nghiệp + Nhiều vũng vịnh xây dựng hải cảng và phát triển du lịch + Phát triển nghề rừng và khai thác khống sản Khó khăn : + Độ che phủ rừng thấp, ngày càng bị thu hẹp. + Bão, lũ lụt, hạn hán, hiện tượng sa mạc hố ở các tỉnh cực nam của vùng. I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ 1. Địa hình 2 . Khí hậu II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 3. Tiềm năng kinh tế

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Tại sao vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh cực nam Trung bộ ? Cồn cát mũi né Bình Thuận Cả lớp quan sát hình ảnh dưới đây và nghiên cứu vấn đề sau: I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ 1. Địa hình 2 . Khí hậu II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 3. Tiềm năng kinh tế Vùng có khí hậu khô hạn nhất cả nước, hiện tượng sa mạc hóa có xu thế mở rộng, cồn cát, đồi cát trãi rộng chiếm 18% diện tích tỉnh Bình Thuận, các cồn cát đang di động với tác động của gió ảnh hưởng đến quĩ đất sản xuất của vùng nên công tác phát triển và bảo vệ rừng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ vì nó chống cát bay, cải tạo và bảo vệ đất, nguồn sinh thủy tốt, điều hòa khí hậu…

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ – XÃ HỘI Daân cö Hoaït ñoäng kinh teá Ñoàng baèng ven bieån Chuû yeáu ngöôøi Kinh, moät boä phaän nhoû ngöôøi chaêm. Maät ñoä daân soá cao, phaân boá taäp trung ôû thaønh phoá thò xaõ - Coâng nghieäp, thöông maïi, du lòch, khai thaùc vaø nuoâi troàng thuyû saûn Vuøng ñoài nuùi phía taây Chuû yeáu caùc daân toäc, Cô tu, Raglai, Ba na , EÂ ñeâ… Chaên nuoâi gia suùc lôùn ( boø ñaøn ) ngheà röøng troàng caây coâng nghieäp Dựa vào bảng dưới đây em hãy nhận xét sự khác biệt về phân bố dân cư và hoạt động kinh tế giữa phía ñông và phía tây vùng DHNTB?

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ – XÃ HỘI - Phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác biệt giữa phía Ñông và Tây của vùng + Vùng đồng bằng duyên hải phía ñông chủ yếu là người kinh, hoạt động kinh tế đa ngành:Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ… + Vùng đồi núi phía tây chủ yếu là các dân tộc ít người (Chăm, Cơ-tu, Ra-glai, Ba-na, Ê đê), hoạt động kinh tế chủ yếu là trồng rừng, cây công ngiệp, chăn nuôi đại gia súc

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Tiêu chí Đơn vị tính DHNTB Cả nước Mật độ dân số Người/km2 183 233 Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số % 1,5 1,4 Tỉ lệ hộ nghèo % 14.0 13,3 Thu nhập bình quân đầu người một tháng Nghìn đồng 252.8 295,0 Tỉ lệ người lớn biết chữ % 90.6 90,3 Tuổi thọ trung bình Năm 70.7 70,9 Tỉ lệ dân số thành thị % 26.1 23,6 Dựa vào bảng tiêu chí và nội dung kênh chữ sgk hãy nhận xét tình hình dân cư - xã hội của vùng so với cả nước ? - Nhiều tiêu chí còn thấp – đời sống các dân tộc cư trú vùng núi phía tây còn nhiều khó khăn . I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ – XÃ HỘI Để nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo của đồng bào dân tộc phía tây chúng ta phải làm gì? Vì Sao? Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, khai thác tiềm năng đi ñôi với bảo vệ môi trường vì trình độ phát triển kinh tế, xã hội của vùng thấp hơn so với cả nước và các vùng khác, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa phía ñông và phía tây, giữa miền ngược và miền xuôi, củng cố sức mạnh về an ninh quốc phòng…

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ Bên cạnh những hạn chế về trình độ phát triển kinh tế xã hội của vùng đồi núi phía tây, theo em Vùng Duyên hải Nam Trung bộ có những thuận lợi gì về mặt dân cư hay không? Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng? Người dân có đức tính cần cù, nhiều kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai. Vùng có nhiều tài nguyên du lịch nhân văn như: Phố cổ hội An, Di tích Mỹ Sơn (Di sản văn hóa thế giới), tài nguyên du lịch tự nhiên: các bãi biển đẹp Nha Trang, Mũi Né… I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ – XÃ HỘI

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ – XÃ HỘI Người dân có đức tính cần cù, nhiều kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai. Vùng có nhiều tài nguyên du lịch nhân văn như: Phố cổ hội An, Di tích Mỹ Sơn( Di sản văn hóa thế giới), tài nguyên du lịch tự nhiên: các bãi biển đẹp Nha Trang, Mũi Né…

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP Em hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo Hồng sa , Trường sa, Lý sơn, Phú quý ? Tìm trên bản đồ các vịnh Dung Quất, Vân Phong, Cam Ranh, các bãi tắm? Quần đảo Hồng Sa Quần đảo Trường Sa Đảo Lí Sơn Đảo Phú Quí Vịnh Dung Quất Vịnh Cam Ranh Vịnh Vân Phong

PowerPoint Presentation:

TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP Tại sao vấn đề bảo vệ và phát triển Rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh cực nam Trung bộ ? =>Vùng có khí hậu khô hạn nhất cả nước, hiện tượng sa mạc hóa có xu thế mở rộng, cồn cát, đồi cát trãi rộng chiếm 18% diện tích tỉnh Bình Thuận, các cồn cát đang di động với tác động của gió ảnh hưởng đến quĩ đất sản xuất của vùng nên công tác phát triển và bảo vệ rừng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ vì nó chống cát bay, cải tạo và bảo vệ đất, nguồn sinh thủy tốt, điều hòa khí hậu… Để nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo của đồng bào dân tộc phía tây chúng ta phải làm gì? Vì Sao? => Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế, khai thác tiềm năng đi ñôi với bảo vệ môi trường vì trình độ phát triển kinh tế, xã hội của vùng thấp hơn so với cả nước và các vùng khác, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa phía ñông và phía tây, giữa miền ngược và miền xuôi, củng cố sức mạnh về an ninh quốc phòng…

PowerPoint Presentation:

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ Ôn bài kết hợp với đọc lại bài trong sách giáo khoa. Traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi trang 94 Chuẩn bị bài 26: VUØNG DUYEÂN HAÛI NAM TRUNG BOÄ (TT) + Söu taàm moät soá tranh aûnh veà hoaït ñoäng kinh teá noâng coâng nghieäp vaø dòch vuï cuûa vuøng ( du lòch) + Ñoïc vaø phaân tích caùc baûng soá lieäu trong baøi, so saùnh vôùi caùc vuøng ñaõ hoïc… TRƯỜNG PT DTNT ĐỒNG XUÂN

authorStream Live Help