Dia ly 9 Tiết 17 Bài 16- Thực hành- Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu k

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tiết 16- Bài 16 THỰC HÀNH : VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ http://ninh85mdc.violet.vn

PowerPoint Presentation:

1/ Biểu đồ hình tròn 3/ Biểu đồ cột chồng 4/ Biểu đồ đường biểu diễn đ thị) 5/ Biểu đồ cột kết hợp đường 2/ Biểu đồ hình cột Trong các biểu đồ trên, loại biểu đồ nào thường dùng để biểu diễn cơ cấu ? Các dạng biểu đồ đã gặp trong các bài học trước ? Tiết 16 Bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

PowerPoint Presentation:

Các thành phần kinh tế Tỉ lệ % Kinh tế nhà nước 38,4 Kinh tế tập thể 8,0 Kinh tế tư nhân 8,3 Kinh tế cá thể 31,6 Kinh tế vốn đầu tư nước ngoài 13,7 Dựa vào bảng số liệu. Hãy vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế (năm 2002) Yêu cầu phải vẽ biểu đồ cơ cấu chỉ có số liệu % của 1 năm thì phải chọn loại biểu đồ gì là phù hợp nhất ? Biểu đồ có 1 hình tròn Bảng 6.1 trang 23

PowerPoint Presentation:

C¸c nhãm c©y 1990 2002 C©y l­¬ng thùc 67,1% 60,8% C©y c«ng nghiÖp 13,5% 22,7% C©y ¨n qu¶ +c©y kh¸c 19,4% 16,5% Yêu cầu phải vẽ biểu đồ cơ cấu có số liệu % của 2 hoặc 3 năm thì phải chọn loại biểu đồ gì là phù hợp ? Vẽ 2 - 3 hình tròn Năm 2002 Năm 1990 Bảng 8.1 trang 28 Từ bảng số liệu. Hãy vẽ biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt ( % )

PowerPoint Presentation:

Yêu cầu phải vẽ biểu đồ cơ cấu có số liệu % của 2 hoặc 3 năm thì phải chọn loại biểu đồ gì là phù hợp ? hoặc biểu đồ cột chồng Bảng 8.1 trang 28 Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế (năm 2002) C¸c nhãm c©y 1990 2002 C©y l­¬ng thùc 67,1 60,8 C©y c«ng nghiÖp 13,5 22,7 C©y ¨n qu¶ +c©y kh¸c 19,4 16,5 Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt ( % )

PowerPoint Presentation:

Biểu đồ đường biểu diễn (Đồ thị) Biểu đồ dưới đây có thể hiện được cơ cấu kinh tế không ?

PowerPoint Presentation:

Cách xác định thông tin để chọn vẽ các dạng biểu đồ cơ cấu 1/ Biểu đồ hình tròn: Chỉ vận dụng khi số liệu là (%) của ít năm (dưới 3 năm) 2/ Biểu đồ cột chồng: Được chọn vẽ khi số liệu(%) có nhiều năm . Phải đọc kĩ yêu cầu bài tập và bảng số liệu để chọn kiểu biểu đồ cơ cấu sao cho phù hợp Biểu đồ đường biểu diễn: Được chọn vẽ khi yêu cầu của bài phải thể hiện sự chuyển dịch hay tiến trình thay đổi mà không thể hiện cơ cấu.

PowerPoint Presentation:

Tiết 16 Bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế Bảng 16.1 Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002 (%) Với số liệu trong bảng trên, nếu vẽ biểu đồ hình tròn sẽ gặp khó khăn gì ? C¸c khu vùc kinh tÕ 1991 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Tổng số 100 100 100 100 100 100 100 - Nông, lâm, ngư nghiệp 40.5 29.9 27.2 25.8 25.4 23.3 23 - Công nghiệp-xây dựng 23.8 28.9 28.8 32.1 34.5 38.1 38.5 - Dịch vụ 35.7 41.2 44.0 42.1 40.1 38.6 38.5 Nếu vẽ biểu đồ đường biểu diễn thì có đúng yêu cầu không ?

PowerPoint Presentation:

Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002 (%) Biểu đồ cột chồng Biểu đồ miền là biến thể của biểu đồ cột chồng (Nếu ta vẽ ghép sát các cột lại với nhau thì trở thành biểu đồ miền) Biểu đồ miền Với yêu cầu của bài, nếu ta vẽ biểu đồ cột chồng thì có hạn chế gì so với biểu đồ miền ?

PowerPoint Presentation:

Tiết 16 Bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế 1. Khi nào thì vẽ biểu đồ cơ cấu bằng biểu đồ miền? - Không vẽ biểu đồ miền khi chuỗi số liệu không phải là các năm. (vì trục hoành trong biểu đồ miền biểu diễn các năm). - Thường sử dụng khi số liệu là % của nhiều năm. Biểu đồ miền vừa thể hiện được tiến trình thay đổi vừa thể hiện cơ cấu vì vậy:

PowerPoint Presentation:

2. Cách vẽ biểu đồ miền: Bước 1: Vẽ khung biểu đồ: là hình chữ nhật + Trục tung có trị số là 100%. % + Trục hoành là các năm. Năm ( khoảng cách dài ngắn tuỳ thuộc khoảng thời gian giữa các năm) 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PowerPoint Presentation:

2. Cách vẽ biểu đồ miền: + Vẽ lần lượt theo từng chỉ tiêu (Không vẽ lần lượt theo các năm) + Cách xác định các điểm để vẽ tương tự như vẽ đồ thị (biểu đồ đường biểu diễn). + Vẽ xong miền nào thì tô mầu ngay miền đó. Đồng thời thiết lập ngay bảng chú giải. (Nếu vẽ riêng bảng chú giải) Bước 1: Vẽ khung biểu đồ: là hình chữ nhật Bước 2: Vẽ ranh giới từng miền và tô màu (chú giải)

PowerPoint Presentation:

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 + + + + + + + + + + + + + + % Năm Bảng 16.1 Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002 (%) Các khu vực kinh tế 1991 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Tổng số 100 100 100 100 100 100 100 - Nông, lâm, ngư nghiệp 40.5 29.9 27.2 25.8 25.4 23.3 23 - Công nghiệp-xây dựng 23.8 28.9 28.8 32.1 34.5 38.1 38.5 - Dịch vụ 35.7 41.2 44.0 42.1 40.1 38.6 38.5 10 20 30 40 10 20 50 30 40 10 20 Các khu vực kinh tế 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 Tổng số 100 100 100 100 100 100 100 - Nông, lâm, ngư nghiệp 40.5 29.9 27.2 25.8 25.4 23.3 23 - Công nghiệp-xây dựng 23.8 28.9 28.8 32.1 34.5 38.1 38.5 - Dịch vụ 35.7 41.2 44.0 42.1 40.1 38.6 38.5 40.5 29.9 27.2 25.8 25.4 23.3 23 10 0 - Đánh điểm - Nối các điểm - Tô mầu Nông-lâm-ngư dịch vụ Công nghiệp- xây dựng

PowerPoint Presentation:

3/ Nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau: - Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23,0% nói lên điều gì ? D / Nước ta đang chuyển dịch từ nước nông nghiệp sang thành nước công nghiệp A / Nông nghiệp nước ta đang đi xuống. B / Công nghiệp đang phát triển. C / Dịch vụ đang phát triển.

PowerPoint Presentation:

a/ Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ? Thực tế này phản ánh điều gì ? 3/ Nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau: + Tỉ trọng của khu vực kinh tế tăng trưởng nhanh là công nghiệp - xây dựng (từ 23,8% thành 38,5%)

PowerPoint Presentation:

Cầu quay Đà Nẵng

PowerPoint Presentation:

Dự án tầu siêu tốc

PowerPoint Presentation:

Cơ khí chế tạo ô tô tự động hoá

PowerPoint Presentation:

Phòng điều khiển nhà máy điện

PowerPoint Presentation:

+ Thực tế này phản ánh nước ta đang tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá đang tiến triển có hiệu quả. b/ Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ? Thực tế này phản ánh điều gì ? 3/ Nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau: + Tỉ trọng của khu vực kinh tế tăng trưởng nhanh là công nghiệp - xây dựng (từ 23,8% thành 38,5%)

PowerPoint Presentation:

Trong cả hai biểu đồ bên đều có cùng một điểm sai . Em hãy xác định điểm sai này và chỉ ra cần phải sửa thế nào? Củng cố Trường hợp nào thì phải chọn vẽ biểu đồ miền là tối ưu nhất ?

authorStream Live Help