Dia ly 9 Tiết 10 Bài 9- Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

https://sites.google.com/site/dialyquan10 https://sites .google.com/site/truongquetoi

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

1 Phòng giáo dục & đào tạo kon tum Trường thcs đẮk cấm địa lý lớp 9 Giáo Viên: Nguyễn Thị Hồng Yến

PowerPoint Presentation:

2 I. Mục tiêu bài học: Qua bài học, học sinh phải: Biết các loại rừng ở nước ta, vai trò của ngành lâm nghiệp, các khu vực phân bố chủ yếu của ngành lâm nghiệp. Biết nước ta có nguồn lợi thuỷ sản khá lớn, xu hướng mới trong phát triển và phân bố ngành thuỷ sản. Nâng cao kỹ năng xác định, phân tích các yếu tố trên bản đồ, lược đồ. ơ - Có ý thức bảo vệ môi trường. II. ChuÈn bÞ: ThÇy: L­îc ®å l©m nghiÖp vµ thuû s¶n ViÖt Nam. Sưu tầm phim phá rừng Tây Nguyên (tài liệu tập huẩn hè 2008). Trß: SGK, s­u tÇm tranh ¶nh liªn quan ®Õn l©m nghiÖp, thuû s¶n Tiết 9 – Bài 9: Sự PHáT TRIểN Và PHÂN Bố LÂM NGHIệP, THủY SảN

PowerPoint Presentation:

3 Kiểm tra bài cũ: - Nhận xét và giải thích các vùng trồng lúa ở nước ta? - Lúa được trồng ở khắp mọi nơi, nhờ có tự nhiên thuận lợi: đất phù sa ở đồng bằng, các cánh đồng; Khí hậu nhiệt đới gió mùa... Lúa được trồng chủ yếu ở 2 đồng bằng châu thổ do có đất phù sa màu mỡ, khí hậu thuận lợi, người dân có kinh nghiệm trồng lúa nước lâu đời...

TIẾT 9: :

4 TIẾT 9: Sự PHáT TRIểN Và PHÂN Bố LÂM NGHIệP, THUỷ SảN

PowerPoint Presentation:

5 Tiết 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản Hãy theo dõi đoạn phim sau: I. Lâm nghiệp: 1. Tài nguyên rừng: Viết bài

PowerPoint Presentation:

- Đọc mục 1 SGK, theo dõi nội dung đoạn phim, quan sát lược đồ lâm nghiệp và thuỷ sản Việt Nam: - Cho biết thực trạng diện tích rừng nước ta hiện nay? Lược đồ lâm nghiệp và thủy sản Việt Nam

PowerPoint Presentation:

8 - Tài nguyên rừng cạn kiệt, độ che phủ rừng toàn quốc thấp (35%) Lâm nghiệp: 1. Tài nguyên rừng: Tiết 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản Viết bài

Bảng 9.1: Diện tích rừng nước ta năm 2000 (nghìn ha):

Bảng 9.1: Diện tích rừng nước ta năm 2000 (nghìn ha) Rõng s¶n xuÊt Rõng phßng hé Rõng ®Æc dông Tæng céng 4733,0 5397,5 1442,5 11573,0 - Dựa vào bảng 9.1 cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta. Nêu ý nghĩa của tài nguyên rừng?

PowerPoint Presentation:

- Rừng phòng hộ: phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

PowerPoint Presentation:

- Rừng đặc dụng: Bảo vệ hệ sinh thái, các giống loài quý hiếm.

PowerPoint Presentation:

- Rừng sản xuất: cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dân dụng, xuất khẩu...

PowerPoint Presentation:

13 Tiết 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản I. Lâm nghiệp: Tài nguyên rừng: Tài nguyên rừng cạn kiệt, độ che phủ rừng toàn quốc thấp (35%) Hiện tổng diện tích rừng nước ta sấp xỉ 11,6 triệu ha. Gồm: + 6/ 10 là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, + 4/ 10 là rừng sản xuất. Viết bài

PowerPoint Presentation:

2. Sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp: - Đọc mục 2 SGK, quan sát hỡnh 9.2, đọc chú thích về rừng: * Nêu đặc điểm phân bố các loại rừng ở nước ta?

PowerPoint Presentation:

- Rừng phòng hộ: Phân bố ở núi cao. Viết bài 2. Sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp :

PowerPoint Presentation:

Rừng sản Xuất: Rừng tự nhiên, rừng trồng phân bố ở núi thấp, trung du. Viết bài

PowerPoint Presentation:

Rừng đặc dụng: Phân bố ở môi trường tiêu biểu, điển hỡnh cho các hệ sinh thái. Viết bài

PowerPoint Presentation:

* Đôi nét về rừng Việt Nam: Sếu đầu đỏ tại vườn quốc gia Tràm Chim - Khu bảo Tồn thiên nhiên Tràm Chim là đặc trưng cho hệ sinh thái đất ngập nước điển hỡnh Đồng Tháp Mười. Rừng đặc dụng Bự Gia Mập - Rõng ®Æc dông Bï Gia MËp ®Æc tr­ng cho kiÓu rõng Đông Nam Bé Vườn Quốc gia Cát Tiên - Vườn quốc gia Cát Tiên đặc trưng kiểu sinh thái vùng chuyển tiếp cao nguyên cực Nam Trung Bộ đến đồng bằng Nam Bộ.

PowerPoint Presentation:

* Kể tên một số rừng của từng loại rừng có ở tỉnh Kon Tum?

PowerPoint Presentation:

Hỡnh 9.1: Một mô hỡnh kinh tế trang trại nông lâm kết hợp. * Nêu hiểu biết của em về nội dung hỡnh 9.1? ý nghĩa của mô hỡnh kinh tế trang trại nông lâm kết hợp?

PowerPoint Presentation:

- Với đặc điểm địa hỡnh 3/4 diện tích là đồi núi, nước ta rất thích hợp mô hỡnh phát triển giữa kinh tế và sinh thái của kinh tế trang trại nông lâm kết hợp. Mô hỡnh đem lại hiệu quả to lớn của sự khai thác, bảo vệ rừng ở nước ta và nâng cao đời sống cho nhân dân. - Mô hỡnh nông lâm kết hợp đang được phát triển, góp phần bảo vệ rừng và nâng cao đời sống nhân dân. Viết bài

PowerPoint Presentation:

Nhóm theo tổ: Từ vốn hiểu biết thảo luận các nội dung sau: Nhóm 1: - Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động nào? ý nghĩa? Nhóm 2: - Chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta từ nay đến 2010 về rừng? Nhóm 3: - Việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gỡ? Nhóm 4: - Tại sao chúng ta vừa khai thác, vừa bảo vệ rừng? Liên hệ địa phương em?

PowerPoint Presentation:

Nhóm 1: Các hoạt động của ngành lâm nghiệp: Trồng rừng, khai thác gỗ, bảo vệ rừng. Nhóm 2: Chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta từ nay đến 2010 về rừng: Trồng mới 5 triệu ha rừng, chú trọng bảo vệ rừng, phát triển mô hỡnh nông lâm kết hợp. Nhóm 3: Việc đầu tư trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đất, hạn chế gió bão, lũ lụt, hạn hán, xói mòn. Bảo vệ nguốn gen quý, cung cấp lâm sản... Nhóm 4: Vừa khai thác, vừa bảo vệ rừng nhằm: Tái tạo nguồn tài nguyên quý, bảo vệ môi trường, ổn định việc làm, nâng cao đời sống... - Địa phương giao đất, giao rừng đến từng hộ gia đỡnh bảo vệ và chăm sóc...

PowerPoint Presentation:

II. Ngành thuỷ sản: 1. Nguồn lợi thuỷ sản: Đọc mục 1 SGK, quan sát hỡnh 9.2, đọc chú thích: - Nước ta có điều kiện tự nhiên nào thuận lợi để khai thác thuỷ sản?

PowerPoint Presentation:

25 Tiết 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản II. Ngành thuỷ sản: 1. Nguồn lợi thuỷ sản: Khai thác thuỷ sản: + Nước ngọt: Đầm phá, sông, hồ... + Nước mặn: Trên mặt biển. + Nước lợ: Bãi triều, rừng ngập mặn. Viết bài

PowerPoint Presentation:

Nhóm 1: - Tỡm xác định các tỉnh trọng điểm nghề cá. Các ngư trường trọng điểm ở nước ta? Hoạt động nhóm: Nhóm 2: Điều kiện tự nhiên nào thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản ở nước ta? Nhóm 3: - Những khó khăn trong khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ở nước ta?

PowerPoint Presentation:

27 II. Ngành thuỷ sản: 1. Nguồn lợi thuỷ sản: - Có 4 ngư trường trọng điểm. Nhiều bãi tôm, cá, mực. - Nuôi trồng thuỷ sản Có tiềm năng rất lớn Nước ngọt Nước mặn Nước lợ Viết bài

PowerPoint Presentation:

Bảng 9.2: Sản lượng thuỷ sản (nghỡn tấn) N¨m Tæng sè Chia ra Khai th¸c Nu«i trång 1990 1994 1998 2002 890,6 1465,0 1782,0 2647,4 728,5 1120,9 1357,0 1802,6 162,1 344,1 425,0 844,8 2. Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản: So sánh số liệu, nhận xét sự phát triển của ngành thuỷ sản ? - Sản Lượng tăng nhanh liên tục trong vòng 12 năm: Tăng 1756,8 nghỡn tấn, sấp xỉ 3 lần. Sản lượng khai thác tăng 1074,1 nghỡn tấn, nhiều hơn sản lượng nuôi trồng (tăng 682,7 nghỡn tấn)

PowerPoint Presentation:

2. Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản: - Sản xuất thuỷ sản phát triển mạnh mẽ. Tỉ trọng sản lượng khai thác lớn hơn tỉ trọng sản lượng nuôi trồng. - Nghề nuôi trồng thuỷ sản đang rất phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và khai thác tiềm năng to lớn của đất nước. Viết bài

PowerPoint Presentation:

- Tỡnh hỡnh xuất khẩu thuỷ sản của nước ta hiện nay? Chế biến thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu

PowerPoint Presentation:

2. Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản: Sản xuất thuỷ sản phát triển mạnh mẽ. Tỉ trọng sản lượng khai thác lớn hơn tỉ trọng sản lượng nuôi trồng. Nghề nuôi trồng thuỷ sản đang rất phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và khai thác tiềm năng to lớn của đất nước. - Xuất khẩu thuỷ sản hiện nay có bước phát triển vượt bậc. Viết bài

PowerPoint Presentation:

Bài tập: Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B để có nội dung đúng: Bài 1: Cét A Cét B 1. Rõng phßng hé a) ë m«i tr­êng tiªu biÓu 2. Rõng s¶n xuÊt. b) ë nói cao, ven biÓn 3. Rõng ®Æc dông c) ë nói thÊp , trung du

PowerPoint Presentation:

33 Vườn quốc gia Cúc Phương được nhà nước ra quyết định thành lập vào: a. Tháng 7 năm 1962. b. Tháng 7 năm 1963 c. Tháng 7 năm 1950. d. Tháng 7 năm 1979. Bài 2: a. Tháng 7 năm 1962.

PowerPoint Presentation:

34 Khu vực có tiềm năng lớn cho nuôi trồng thuỷ sản nước lợ là: Bài 2: Ven biển, ven các đảo , quần đảo. b. Rừng ngập mặn, đầm, phá, bãi triều rộng. c. Nhiều sông, suối, ao, hồ. d. Tất cả các đáp án trên.

PowerPoint Presentation:

35 Hướng dẫn làm bài bài tập 3/ 37: Kẻ trục tung biểu thị sản lượng thuỷ sản (nghỡn tấn) Trục hoành biểu thị năm, khoản cách giữa các năm đều nhau (4 năm). - 3 đường biểu diễn thể hiện sản lượng thuỷ sản có kí hiệu khác nhau (hoặc các đường có các màu khác nhau) Nêu cách vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng thuỷ sản thời kỳ 1990- 2002?

PowerPoint Presentation:

36 Học bài, trả lời câu hỏi SGK. Vẽ biểu đồ như đã hướng dẫn (Bài tập 3/ 37) - Học kĩ kiến thức ngành trồng trọt và chăn nuôi. Đọc bài 10, thử vẽ biểu đồ theo bài 1 và 2. - Giờ sau mang compa, thước kẻ, thước đo độ, máy tính bỏ túi, bút chỡ, bút màu học bài thực hành. Hướng dẫn về nhà:

PowerPoint Presentation:

37 Sai rồi! Các em làm lại nhé. 2 3

PowerPoint Presentation:

38 Đúng rồi! Chúc mừng bạn. 2 3

PowerPoint Presentation:

39 Chế biến thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu Nuôi cá lồng trên sông

authorStream Live Help